Search form

Mãteo 23:34

34'Ãte xa hãpxe'e 'ãktux: 'Ãte xa ha mõ'pok putup, tik te Topa pupi hãm'ãktux xop, xix tik te hãmyũmmũg xop, xix tik te hãmyũmmũgã'ax xop, ha 'ãxop te' yãg kix putup, xi' yãg xupmãp-tup mĩpkupnix tu', xi' yãg kix kakixnãg putup Topa pet kopah, tu kõmẽn xohix tu 'ũpapuk putup.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index