Search form

Mãteo 26:27

27Tuk-nãy tu kãnẽy paha', tu Topa pu:

—'Ãmax Topah! Xatek mũ'ã' hep max hõm, 'ũ xo'op. Puxi'. Kaxĩy.

Tu yãy yõg tik xop pu' hõm, tu:

—'Ũpa', nũy 'ãxop xohix xo'op.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index