Search form

Mãteo 27:3

Yot te yãy putex

3Hõmã Yeyox yõg tik Yot te' mõgã kummuk, nũy tu tayũmak pa', tu' xexka xop yõg hãmpe'paxex yũmmũg nõmhã, yã Yeyox putex putup, ha yãyhãhup xexkah, tu tayũmak te 30 paxmõg, nũy mõy putpu' hõm 'ũxexka xop pu', tu' xexka xop pu hãm'ãktux,

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index