Search form

Mãteo 4:6

6ha:

—Pax xa Topak-tok, xa nũy nũhãy hãm tu'. Yã Topa yõg tappet te:

“Topa te pexkox yõg xop nũ'pok putup, nũy 'ãpẽnã max,

tu 'ãtat putup, 'ũyĩm hã 'ãtat putup,

ka mĩkaxxap 'ãpata xũy.”

'Ũkux. Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index