Search form

Mãteo 6:25

25—Yĩy 'ãte xa hãm'ãktux, hu: Xutigã hok, nũy tu: “'Ãtep-tep mã'ax?” Kaxĩy. Xix: “'Ãtep-tep mũn xo'op'ax?” Kaxĩy. Xix: “Pi'a 'ãte mõ'tat'ax?” Kaxĩy. Yũmmũg. Tikmũ'ũn yĩn max hãmãxap, hak-nãy tu hãpxop xit'ax xix topixxax.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index