Search form

Mãteo 8:13

13Tu gohet yõg tik pu hãm'ãktux, hu:

—'Ãpet ha mõg. 'Ãkuxa yũm ka'ok 'ũgmũn kopah, yĩy Topa te 'õg kãmãnat hittupmãhã'. Kaxĩy.

Hãpxip 'ohnãg 'ĩhã kãmãnat hittup.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index