Search form

Mãteo 8:17

17Hõmã, hãmyãxatamuk xohix 'ĩhã, tik hittap 'Iyait te Topa pupi hãm'ãktux, tu Topa yõg yãykutnã'ax 'ãktux, yã Yeyox 'ãktux, tu: “Tik te yũmũ yõg hãmpakut hã' tot, tu yũmũg xũy'ax hã' tot.” Kaxĩy. Yã Topa yõg hãm'ãktux hittap hã Yeyox te tikmũ'ũn hittupmãhã nõmhã'.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index