Search form

Mãteo 9:6

6'Ũgmũn yã Tikmũ'ũn Kutok, tu xa hãmyũmmũgãhã', xayĩy hãmyũmmũg. Yã Topa te 'ã' hõm yãy 'ãxet'ax 'ũyĩy hãm xexka tu hãpkummuk mĩy'ax xaxogã'. Kaxĩy.

Tu' yõkãnãm, tu tik te hãpkumep hok xat, hu:

—'Ãyok, nũy 'ãknĩhãxip, tu tutpe pepi' xup, nũy 'ãpet ha mõg. Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index