Search form

Hõmãn 1

1'Ũgmũn yã Paot, Yeyox Kunnix tu hãpxopmãhã', ha Topa tek yãykutnãhã', tuk xãnãhã', nũy mõgkutnã', 'ãte hãm'apak max'ax 'ãktux, hu xa kax'ãmi nũhũ tappet.

2Hõmã, hãmyãxatamuk xohix 'ĩhã Topa te mõnãyxop hittap pu hãm'ãktux xex, ha Topa yõg pupi hãm'ãktux xop hittap te' xuktux, tu tappet tu kax'ãmi', hu: “Topa te tik xop mõ' pok putup, pu xa hãm'ãpak max'ax 'ãktux,” kaxĩy. 3Yĩy Topa tappet te Topak-tok 'ãktux, tu yũmũg xuxyã Yeyox Kunnix 'ãktux, hak mũ yõg tikmũ'ũn kutok pit, yã mõnãyxop hittap Namix mõkputox Yeyox. 4Tu' max xe'ẽgnãg, Topa putuk tu', yã Topak-tok xe'e', tu' xok xe'e, yĩy Topa te hãpxopmã ka'ok xe'ẽgnãg, tu' hĩnnãhã putpu', pu' xohix yũmmũg, yã Yeyox mũn Topa hãk-tok. 5Yã Topa tek yãykutnãhã', nũy nũgkutnã', tu 'ã yãy 'ãxet'ax hõm 'ũ puknõg xop xohix kuxa mãmmã kamah, pu tu' yĩpkox pi hãm'ãpak max'ax pu', 6ha 'ãxop kuxa mãm ka'ok kamah, kõmẽn Hõm tu 'ãpip, ha Topa te 'ãxãnãhã', xa Yeyox Kunnix hã 'ãxape'.

7Kaxĩy 'ãte kax'ãmi tappet, tu kõmẽn Hõm yõg kuxa mãm ka'ok xop pu ka'ãmi', yã Topa te mõ 'ãxop yãy xe'ẽgnãg, tu 'ãxop xãnãhã', xayĩy yãyhã' yõg tikmũ'ũn.

Pũyã Topa yũmũg Tak xik-tok Yeyox Kunnix xa hãmmaxnã', xix 'ãkuxa mãmmã'.

Paot te Topa pu hãm'ãktux, tu' max 'ãktux

8'Ãte Topa pu hãm'ãktux pax hãmãxap, hu: 'Ãmax, Topah! kaxĩy. Tu Yeyox Kunnix hã' xuktux, tu xa hãk hittup kamah. Yã hãm xexka xohix yõg tikmũ'ũn xa hãm'ãktux max, 'ãkuxa mãm ka'ok hah. 9Topa tu 'ãte hãpxopmãhã, nũy mĩy mãynãg, tu hãm'ãpak max'ax 'ãktux, tu Topak-tok 'ãktux, ha' yũmmũg Topa te', tu 'ãte hãpxe'e 'ãktux yũmmũg. 'Ap 'ãte koit'ah, yã 'ãxaxok 'ohnãg. 10Tu Topa tu' xak pax, puyĩy ka'ogã', tu' xak kamah, pu tu mõgkutnã 'ãhah, yã Topa te mõ yũmũg yãy xe'ẽgnãg. 11'Ãhak mõg putup pax. 'Ãte' xak, 'ũyĩy 'ãhak mõg, nũy xa hãmmax nã', nũy 'ãka'ogã' 12pu yũmũg xohix mõ' yãy nĩynãm: 'Ãxop te mõgnĩynãm, xik mũn te mõ'ãnĩynãm, hu Topa yõg putat hã yũmũg mõg kumak mõg.

13'Ũkxape xop, 'ãte xa hãm'ãktux xe'e': 'Ũgmõg putup 'ãhah, yã 'ãmnĩy xohix hãk mõg putup, pak mõg 'ohnãg. 'Ãhak mõg, 'okpa 'ãte' xak, nũy kama 'ãmõgã'. Hõmã 'ãte' puknõg xop mõgãhã', nõm xop te Yoneo yõg tikmũn'ũn hã' puknõg, Topa yõg putat hã' mõgãhã', yã kaxĩy 'ãte' xak, nũy 'ãmõgã kamah. 14Topa te mõgkutnãhã, 'ãte hãm'ãpak max'ax 'ãktux, huk yĩy hok'ah. Yã hãm'ãktux putup Yoneo yõg tikmũ'ũn pu', xix puknõg xop xohix pu'. 'Ãte ta nemẽn, nũy hãm'ãpak max'ax 'ãktux 'ũxohix pu'. 'Ap tayũmak ta nẽmẽn'ah. Yã' nõy, yĩy hãmyũmmũg xop pu 'ãte hãm'ãktux, xix hãmyũmmũg 'ohnãg xop pu 'ãte hãm'ãktux kamah, tu hãm'ãpak max'ax 'ãktux putup 'ũxohix pu', 15xix 'ãxop pu' xuktux'ax kamah, ha kõmẽn xexka Hõm tu 'ãpip, yĩk mõg putup 'õgnũ kõmẽn Hõm tu', nũy xa hãm'ãktux hãm'ãpak max.

Hãm'ãpak max'ax mũn ka'ok

16Topa tek xat 'ãte hãm'ãpak max 'ãktux, pu tikmũ'ũn kuxa mãm ka'ok Yeyox Kunnix kopah, pu tu' kuxa kummuk xit, nũy kuxa max tat 'ũyãnãn tu'. Yã hãm'ãpak'ax ka'ok, ha 'ãte yãyhãhup 'ohnãg, nũy hãm'ãpak max'ax 'ãktux. Ha Yoneo xop te hãm'ãpak hãmãxap, yã hãm'ãpak'ax ka'ok, tu Yoneo yõg tikmũ'ũn kuxa kummuk xit, xix yã' puknõg xop kuxa xit kamah, nũy kuxa max tat 'ũyãnãn tu', yã' nõy putuk. 17Topa tep-tup, pu tikmũ'ũn kuxa mãm ka'ok Yeyox Kunnix kopah. Puxi', ha nõm tikmũ'ũn mõ'yãy xe'ẽgnãg. Yã hãm'ãpak max xe'e'! Hõmã tik te Topa pupi hãm'ãktux, tu tappet tu kax'ãmi', nũy tikmũ'ũn pu' xuktux, hu: “Tikmũ'ũn kuxa yũm ka'ok Topa kopah, puxix Topa' kuxa kummuk tupmã', pu tu max, puyĩy tikmũ'ũn hi xe'ẽgnãg,” kaxĩy.

Yã' hep xop xohix te hãpxopmã kummuk

18Topa gãy tikmũ'ũn kuxa kummuk hah, yũmũ'ãte' yũmmũg, yã Topa tep-tup hok, pu tikmũ'ũn hãpxopmã kummuk hok. Yã tikmũ'ũn te hãpxopmã kummuk pax, tu Topa hã' puknõg, puxi' nõy Topa yũmmũg hok kamah. 19Ha Topa gãy, tu' yãnãn tu' kummugãhã, tu' xũygãhã', tu nõm tikmũ'ũn pu hãmyũmmũgã tap, 'ũkuxa kopa' yũmmũgãhã', puyĩy tikmũ'ũn Topa yũmmũg max, 20'ĩhã' pẽnã hok, ha hãmnõgnõy mĩy, xix hahãm, ha tikmũ'ũn xop xohix te hãmnõgnõy pẽnãhã', xix hahãm, tu Topa te' mĩy yũmmũg, hu Topa xexka xe'ẽgnãg yũmmũg, xix Topa ka'ok xe'ẽgnãg yũmmũg, xix Topa xok hok yũmmũg. Tep te xĩy tikmũ'un te Topa yũmmũg hok? Yã Topa hi xe'ẽgnãg. 21Yã hãmyũmmũg, pãyã tikmũ'ũn te Topa xaxok, tu nõm pu hãm'ãktux 'ohnãg, hu: “'Ãxexka Topah, xix 'ãmax, xatek mũ'ã hãpxop xohix popmãhã',” kaxĩy. 'Ãmhok, 'ap xuktux'ah, pap-tox kummuk, tu hãmpe'paxex 'ohnãg, tu mõktu hãmyũmmũg 'ohnãg, 'ũkummuk tu'. 22Tu yãy hãmyũmmũg pe'paxex, 'ũhitop tu hãmpe'paxex, 'ũpa te hãmyũmmũug 'ohnãg tu', tup-tox kummuk. 23Yã Topa hi xe'ẽgnãg, pa tikmũ'ũn te nĩm, nũy topa komut xop pu nũktetex 'ũyãnãn tu', ha' komut xop te tikmũ'ũn putuk, xix putuxnãg putuk, xix xokxop putuk, xi' kep hã' mõg xop putuk.

24Yĩy Topa te tikmũ'ũn putox kummuk xop nĩm, pu yãy putup'ax mĩy, hu hãpxopmã kummuk, tu yãy kummugãhã', 25tu Topa nĩm, tu hãpxop pu nũktetex 'ũyãnãn tu', nõm hãpxop Topa te' mĩy, ha Topa xe'ẽgnãg nĩm, tu' xaxok, nũy 'ũkoit'ãx putup 'ũyãnãn tu', pa Topa mũn max, tu' hi xe'ẽgnãg, ha' nõg 'ohnãg. Hamũn!

26Yĩy Topa te' nĩm, ha hãpxopmã kummuk, tu' nõy pu' hupmãhã', ha 'ũn xop te 'ũn nõy pẽnãhã', nũy nũ mũtik tu yãyhã' xupxet, 27ha tik xop te tik nõy pẽnãhã', nõ mõ'ãmã, nũy nũ mũtik tu nõm kummuk, tu 'ũn putup nõg, pu nũ mũtik tu nõm, pa tik xop putup, yã' kummuk, hu yãy pu hãpkummugãhã', yĩy Topa te' kummugãhã', ha' pago.

28Tikmũ'ũn kummuk te Topa xaxok, tu hãmyũmmũg putup 'ohnãg, yĩy Topa te' nĩm, pu hãmpe'panõm kummuk, nũy hãpxopmã kummuk. 29Yã' kummuk xe'ẽgnãg, 'ũxonnix, tu' xupkumĩy nãm, tu' nõy pe'paxex kummuk, tu' nõy pu hãpkummugãhã', tu' yĩpkumĩy, tu yãykix, tu' nõy putex, tu yãy tuk-mĩy, tu' koit, tu' xupmãhĩy kummuk pax, 30tu' nõy 'ãktux kummuk, tu Topap-tup nõg, tu yãy mũn pe'paxex xexka', 'ĩhã' nõy pe'paxex kutõgnãg, tu hãpkummuk mĩ'ax xak, tu yãy tak xi' tut pu' yĩpkox 'ohnãg, 31tu hãpkummuk mĩy pax, tu hãm'ãktux xex, pãyã' xaxok, hu' hitop tu' xex, yã' mĩy 'ohnãg, tu' nõy kuxa ka 'ohnãg. 32Tu Topa yõg xat'ax yũmmũg, ha' xat hok pu' mĩy hok, ka Topa te: “Pũyã tu' xok 'ũyãnãn tu',” kaxĩy, pa' yĩpkox 'ohnãg, tu hãpkummuk mĩy pax, tu' nõy xop pu hãpkummuk yũmmũgãhã', yã' nõy xapit, puyĩy hãpxopmã kummuk kamah.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index