Search form

Hõmãn 10

1'Ũkxape xop, 'ãte' xak, puyĩy yõgnũ tikmũ'ũn kuxa mãm ka'ok Yeyox Kunnix kopah, ha 'ãte Topa tu' xak pax tikmũ'ũn pupi', 2tu hãmyũmmũg, ha Topap-xehnãg xak, pa hãmyũmmũg 'ohnãg. 3'Ap kuxa tupmã yũmmũg'ah, tu yãy pe'paxex hã yãy kuxa kummuk tupmãp-tup, pa Topap-xehnãg te tikmũ'ũn kuxa tupmãhã', pu tu kuxa max. 4Ha Kunnix nũn, nũy mĩpkupnix tu' xok yũmũg pupi', puyĩy tikmũ'ũn kuxa mãm ka'ok 'õm kopah, puxix Topa' kuxa tupmã', pu tu kuxa max, yĩy Yoneo xop hitop tu' xat'ax mĩy. Yã' kuxa tupmã hok.

Topa te tikmũ'ũn xohix kuxa kummuk xit'ax

5Mõnãyxop hittap Mõyyex te' xat'ax 'ãktux, hu: “Tikmũ'ũn yĩpkox pip 'ũxat'ax pu', puxi' xat'ax nõm hĩnnãp-tup,” kaxĩy. Ha kaxĩy 'ũxat'ax te tikmũ'ũn kuxa tupmãhã Topa pu', 'ĩhã tikmũ'ũn te nõm pu' yĩpkox pip, ha Mõyyex te tu' xuktux. 6Pa Topa yõg tappet te hãm'ãktux nõy yã kamah, tu Topa te tikmũ'ũn kuxa tupmã 'ãktux, tu Topa te' kuxa mãm ka'ok xop kuxa tupmã 'ãktux, hu: “'Ũyĩpkopit hok, hu: ‘'Ũ 'ũm te pexkox tu' mõg putup, nũy yũmũg kuxa kummuk tupmã'?’ ” kaxĩy. Tu Kunnix nũ'kutnã'ax 'ãktux, yã' nũn tap, nũy yũmũg kuxa tupmã'. 7Tu xe' yĩkopit, hu: “'Ũ 'ũm te xakix xop pet ha' mõg putup, nũy yũmũg kuxa tupmã'?” kaxĩy. Yã Topa te Kunnix putpu' hĩnnã tap 'ãktux. 8Tu xe hãm'ãktux, hu: “Topa te hãm'ãktux, tu hãm'ãktux 'ũm mõ'kutnãhã xa', ha 'ãxop te hãm'ãpak, tu xe' xuktux, yã 'ãkuxa kopa' xip,” kaxĩy. Hak mũ'ãte Topa yõg hãm'ãktux'ax xa' xuktux, xayĩy 'ãkuxa yũm ka'ok Topa kopah. 9'Ok xatep-tup, pu Topa 'ãkuxa kummuk xit, nũy kuxa max mõ'tat 'ũyãnãn tu'? Xatep-tup, 'ãpu 'ãnõy pu hãm'ãktux, hu: Yeyox mũn yãk xuxyã'! Kaxĩy. Tu 'ãkuxa yũm ka'ok Yeyox Kunnix kopah, Topa te' putpu hĩnnãhã hah. Xate hãpxopmã kaxĩy, puxix Topa 'ãkuxa kummuk xit, nũy kuxa max tat 'ũyãnãn tu'. 10Yũmũg kuxa mãm ka'ok, ha Topa te yũmũg kuxa tupmã', pu tu kuxa max, yũmũ'ãte' yĩkox hã xuktux, puxix Topa yũmũg kuxa kummuk xit. 11Topa yõg tappet te: “Tikmũ'ũn kuxa yũm ka'ok nõm kopah, puxix tu yãy pu hupmã hok,” kaxĩy. 12Ha' hep xop xohix pu hãmmaxnãhã', nõm xop kuxa mãm ka'ok Topa kopah, tu Topa pu yãy putuk, Yoneo yõg tikmũ'ũn xi' puknõg xop. Topa yã yũmũg xuxyã', tu hãmmaxnãhã 'ũhep xop xohix pu', nõm xop te Topa tu' xak, pu hãmmaxnã'. 13Topa yõg tappet te xe: “Topa te' hep xop xohix kuxa kummuk xit putup, nũy kuxa max yãnãn tu' tat, nõm xop te Topa tu' xak, pu' xit,” kaxĩy.

14Pa' hep xop punethok te ta tu' xak hok, 'ũkuxa mãm 'ohnãg tu', hu hãm'ãpak 'ohnãg. Tu hãm'ãpak hok, tikmũ'ũn te hãm'ãktux 'ohnãg hah. 15Tu hãm'ãktux hok, tikmũ'ũn te mõ'kutnã 'ohnãg hah. Topa yõg tappet te: “Yã' max tikmũ'ũn nũ', nũy hãm'ãpak'ax max 'ãktux,” kaxĩy.

16'A' xohix tep-tup'ah. Hõmã mõnãyxop hittap 'Iyait te Topa pupi hãm'ãktux, tu kax'ãmi', tu: “Topah, pi'yã' yĩpkox 'ũm pip 'ũgmũ'ãte hãm'ãktux?” kaxĩy. 17Yĩy tikmũ'ũn te Kunnix 'ãktux'ax 'ãpak hãmãxap, tuk-nãy tu' kuxa yũm ka'ok nõm hãm'ãktux'ax kopah.

18Pa 'ãte xe' yĩkopit, hu: 'Ok tikmũ'ũn te hãm'ãpak hok? HamŨn. Yã' xupak. Topa yõg tappet te:

“Tikmũ'ũn xohix te' yĩy'ax 'ãpak,

yã hãm xexka xohix yõg tikmũ'ũn te nõm hãm'ãktux'ax 'ãpak.”

Kaxĩy.

19Hak yĩkopit, hu: “'Ok Yoneo yõg tikmũ'ũn te hãm 'ũm yũmmũg hok?” kaxĩy. Yã' yũmmũg. Pa hõmã mõnãyxop hittap Mõyyex te Topa yõg hãm'ãktux kax'ãmi', tu:

“'Ãte 'ãyĩpkumĩygãp-tup, 'ũpuknõg xop hã 'ãyĩpkumĩygãp-tup,

'ũpuknõg xop yã' hep puxet 'ohnãg, pãyã 'ãte 'ãyĩpkumĩygã-tup,

'ĩhã puknõg xop yãyhã yõgnũ tikmũ'ũn.

'Ãte 'ãgãyãp-tup nõm puknõg xop hah,

nõm puknõg xop pa te hãmyũmmũg 'ohnãg hã

'ãte 'ãgãyãp-tup,” kaxĩy.

20Ha mõnãyxop hittap 'Iyait kuxãnõg 'ohnãg, tu Topa pupi hãm'ãktux tikmũ'ũn pu', tu:

“Nõm xop tek 'ũm xak hok, pak xipihi',” kaxĩy.

21Tu Yoneo xop 'ãktux, hu:

“'Ãte tikmũ'ũn xãnãhã', mõ'yãy xe'ẽgnãg tu',

pãyã' yĩpkox 'ohnãg, xix hãm'ãpak 'ohnãg,” kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index