Search form

Hõmãn 11

Topa te 'Iyaet yõg tikmũ'ũn kuxa ka'

1'Ãte xe' yĩkopit, hu: 'Ok Topa tep-tup hok yãy yõg tikmũ'ũn? 'Ũp-tup! 'Ũgmũn kama nõm Yoneo tikmũ'ũn yõg. 'Ũgmũn 'Iyaet yõg tihik, yãk mũn mõnãyxop 'Amanãm mõkputox, xix Meyamĩy yõg xop kopak xip. 2Topa te Yoneo tikmũ'ũn putup hok'ah, tu nõm yĩmõgatux tap. Hõmã mõnãyxop hittap 'Enit te 'Iyaet yõg tikmũ'ũn 'ãktux kummuk Topa pu', 3tu: “Topah, tikmũ'ũn te 'õg tik xop kix, nõm xop te 'ãmũn pupi hãm'ãktux, ha 'õg mĩmpe koxyõy, tu mĩmpe hãpxop mõ'hap'ax Topa pu' koxyõy, hak mũn puxehnãg xip, hak putex putup kama nõmhã,” kaxĩy. 4Ha Topa te' yãnãn tu hãm'ãktux, hu: “'Ãte tik max xop xohix te 700 yĩmõgatux, ha topa komut Mat pu nũktettex 'ohnãg,” kaxĩy. 5Yã hõnhã kaxĩy kamah. Topa te tikmũ'ũn kutõgnãg xop yĩmõgatux, tu nõm xop ha hãmmaxnãhã', tu' kuxa ka', 6tu' yĩmõgatux 'ũkuxa ka tu'. Pax pu Topa hãpxopmã max hã' yĩmõgãtux, puxix tu tikmũ'ũn kuxa ka hitop tu', pãyã Topa te' hok hã hãmmaxnãhã'.

7Yĩy Yoneo xop te' xak, puyĩy 'ũxat'ax hã' kuxa tupmã Topa pu', pãyã' hitop tu' xak. Ha tikmũ'ũn kutõgnag Topa te yĩmõgatux, nũy 'ũkuxa tupmã yãymũn pu', ha Yoneo nõy xop xexka te Topa pu' yĩpkox 'ohnãg. 8Topa yõg tappet te: “Topa te nõm xop putox ka'ogãhã', yã hõnhã hãmyũmmũg 'ohnãg,” kaxĩy. 9Ha Mõnãyxop Namix te:

“Pũyã Topa 'ũyõg hãpxopmã'ax kummuk hã' pago.

Pũyã yãy yõg kummũk'ax hã' kummuk xop mũg ka'ok.

10Pũyã' pẽnã hok, xix hãpxop xak'ax tu' hittupmã hok,” kaxĩy.

11'Ãte xe' yĩkopit. Yoneo yõg tikmũ'ũn te Kunnix putup nõg, yĩy Topa te nõm pu hãpkummugãhã'. 'Ok Topa tep-tup hok? Yãp-tup! Pãyã Topa te' hip, pu tu' puknõg xop yĩpkox pi', puyĩy Yoneo yõg tikmũ'ũn yĩpkumĩy puknõg xop hã, nũy tu' yĩpkox pi kamah Topa pu'. 12Yoneo yõg tikmũ'ũn te hãpxopmã kummuk, yĩy Topa te' hep xop xohix ha hãmmaxnãhã', tu hãmmaxnãp-tup xexka', 'ĩhã Yoneo yõg tikmũ'ũn kama' yĩpkox pip, 'ĩhã Yoneo yõg tikmũ'ũn punethok yĩpkox pip hãm'ãpak max ta tu'. Yã Topa te' xohix te xĩy mõ'kupix, pu yĩpkox pi'.

Topa te Yoneo xop hã' puknõg xop kuxa kummuk xit'ax

13'Ãte' puknõg xop pu hãm'ãktux nõmhã. Topa te mõgkutnãhã' puknõg xop hah, pu hãm'ãpak max'ax 'ãktux, hak kuxa hittup. 14Pũyã Yoneo yõg tikmũ'ũn 'ũpuknõg xop pẽnã', nũy kuxa mãm ka'ok yũmmũg, hu' yĩpkumĩy, yã 'ãte' xak, pu' yĩpkumĩy, pu Topa 'ũkuxa kummuk xit, nũy kuxa max yãnãn tu mõ'tat. 15'Ũpuknõg xop yãyhã Topa hã' xape', 'ĩhã Topa te Yoneo xop putup nõg, tu Yoneo yõg tikmũ'ũn xohix putup 'ũxeheh, puxix Topa' xakix xop putpu' hĩnnã'.

16Tikmũ'ũn te pãm koxip, nũy Topa pu 'õm yãg hõm, puxix pãm xohix Topa yõg. Tikmũ'ũn te yĩpxatit hõm Topa pu', puxix mĩm xexka kup kama Topa yõg, xix mĩmmãg kamah. Yã mõnãyxop hittap te mĩm yĩpxatit putuk, ha mĩmmãg te hõnhã yõg Yoneo xop putuk. 17Mĩm xexka kup 'Onimet, tu hãmpak'ax xuka' yũm, ha' mĩmmãg 'um xak, ha 'Onimet kup puknõg tu mĩmmãg xut, 'ũkup te hãmhipak tu' yũm ha' xut, ha' mĩmmãg xut, nũy kup nõy putox tu' hĩy, pu tu tox, mĩmmãg nõy putuk. 'Ãxop puknõg xop te 'Onimet puknõg putuk, Topa te xa hãmmaxnãhã', tu xa hãmmaxnãhã Yoneo xop putuk. 18Yĩy Yoneo xop yãk-tõgnãg pe'ãpaxeh hok: 'A 'ãxop te yĩpxatit putuk'ah. 'Ãmhok. Pãyã 'ãxop te mĩmmãg putuk, yã mĩmmãg te' yĩpxatit tu' tup.

19Pa 'ãxop te: “Tikmũ'ũn te mĩmmãg xe'e' xut, nũy nõ puknõg hĩy 'ũp-tox tu', pu tu tox. Ha kaxĩy Topa te yãy yõg Yoneo xop mõy, nũy 'ũgmũg nõy hã' yãnãn, puk mũg yã yãy yõg tikmũ'ũn, mõ 'ũgmũg yãy xe'ẽgnãg tu',” kaxĩy. 20Hamũn. Hãpxip kutõgnãg 'ĩhã Topa tep-tup nõg, 'ũkuxa mãm 'ohnãg hah, ha 'ãkuxa mãm ka'ok, yĩy Topa te 'ãp-tup pax, pa yãy pe'ãpaxeh xexka hok. 'Ãkuxãnõg, ka 'ãkuxa mãm kux. 21Hõnhã Topa te yãy yõg Yoneo xop putup nõg. 'Ãkuxa te Topa nĩm, puxix Topa kamah 'ãp-tup nõg. 22Topa te hãmyok mĩy, tu tikmũ'ũn kuxa ka kamah. Tu hãmyok mĩy 'ĩhã tikmũ'ũn kummuk xũygãhã', tu' yãnãn tu' kummugãhã', tu 'ãkuxa ka', 'ãyĩpkox pip hah. 'Ãyĩpkox hok, puxix Topa 'ãmõy kamah. 23Yoneo yõg tikmũ'ũn te yãy putat kummuk nĩm, nũy kuxa mãm ka'ok Kunnix kopah, puxix Topa' putpu' kuxa mãmmã', yãy yõg xip'ax tu'. Ha tikmũ'ũn te mĩmmãg xe'e hĩy putpu', puyĩy xip ka'ok. Kaxĩy Topa te Yoneo xop mãmmã'ax 'ũxeheh. 24'Ãxop puknõg, tu 'Onimet mĩmmãg putuk. Tikmũ'ũn te mĩmmãg xut, nũy kup xe'e tu' hĩy, pu tu' kup xe'e hã' mĩmmãg. Yoneo yõg tikmũ'ũn te 'Onimet kup xe'e putuk, ha Topa te yã yãg putup nõg, tu' xep-tup'ax kamah, puyĩy yãy mũn hã tikmũ'ũn xe'e 'ũxeheh.

Yã Topa mũn max xe'ẽgnãg

25'Ũkxape xop, 'ũg'ãpax: Hõnhã Yoneo yõg tikmũ'ũn yĩpkox 'ohnãg, pa hãptup nõy xohix 'ĩhã' yĩpkox pip putup, 'ĩhã' puknõg xop xohix punethok te Topa yõg putat hã' mõg, ha Topa te' xohix te xĩy mõ'kupix, pu mõg. 'Ãte xa hãm'ãktux'ax 'ãktux, xayĩy yãy yõg hãmyũmmũg pe'ãpaxeh hok. Ha Topa te hãm'ãktux xe'e', nũy yãy yõg tikmũ'ũn pu hãmyũmmũgã'. 26Tu Yoneo yõg tikmũ'ũn xohix mõy putup, hãpkummugã'ax tu' mõy putup, yĩy Topa yõg tappet te:

“Tik te yĩktix Xiãm tu' xip,

tu' nũn putup, nũy tikmũ'ũn kuxa kummuk xit,

nũy Mõnãyxop Yako mõkputox

kuxa kummuk xit.

27'Ãte hãmpa'ax mĩy putup tikmũ'ũn mũtik,

'ĩhã 'ãte' kuxa kummuk xit,

tu' kuxa max yãnãn tu' tat,” kaxĩy.

28Yoneo xop te Topa hã' puknõg, hãm'ãpak maxp-tup nõg tu', ha kaxĩy 'ãxop yã Yoneo xop'ah, nũy Topa hã 'ãxape', pa Topa te Yoneo xop yĩmõgatux tap, mõnãyxop hittap ha' yĩmõgatux, tu hãm'ãktux xex, hu: “'Ãte 'ãmõkputox hãk xape mõg kumak mõg, tuk kux 'ohnãg,” kaxĩy. 29Topa te Yoneo yõg tikmũ'ũn yĩmõgatux, tu mõ'yãy xe'ẽgnãg, ha' hupmã 'ohnãg, yã Topa te' kuxyã 'ohnãg, tu nõm hã hãmmaxnãp-tup. 30Hõmã 'ãxop puknõg, 'ap Yoneo xop'ah, 'ãyĩpkox 'ohnãg Topa pu', ha Topa te 'ãkuxa ka', Yoneo xop yĩpkox 'ohnãg ha 'ãkuxa ka'. 31Yã Topa te 'ãkuxa ka', ha Yoneo xop yĩpkox 'ohnãg nõmhã, pu Topa kama nõm xop kuxa ka'. 32Yã' hep xop xohix yĩpkox 'ohnãg Topa pu', yĩy Topa te' hĩy, yãy yõg hãpxopmã'ax ha' hĩy, ha Topa te' xohix kuxa ka', pu' xohix tu' mũg.

Pũyã Topa max xe'ẽgnãg 'ãktux

33Topa te yã xohix ha hãmmaxnã xe'ẽgnãg, pexkox yõg hãpxop xexka xe'ẽgnãg hã, ha hãmyũmmũg xe'ẽgnãg. 'A tikmũ'ũn te Topa yõg hãpxopmã'ax xohix yũmmũg'ah, nũy tu nõy pu' yũmmũgã'. 'Ãmhok. 34Yĩy Topa yõg tappet te:

“Tikmũ'ũn 'ũm te Topa yõg hãmpe'paxex yũmmũg'ah,

tu Topa pu hãmyũmmũgã 'ohnãg,

35tu Topa pu hãpxop hõm 'ohnãg kamah, pu tu ta nemẽn,

nũy yãnãn tu' pago. 'Ãmhok.” Kaxĩy.

36Yã Topa-xet te hãpxop xohix mĩy, tu hãpxop xohix hinnãhã', tu yãymũn pu' mĩy, xix yãy pu hĩnnãhã'. Yã Topa mũn xexka xe'ẽgnãg. Pũyã tikmũ'ũn te nõm xexka 'ãktux mõ kuma' mõg! Hamũn!

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index