Search form

Hõmãn 8:23

23Pãyã' hok pip'ah. 'Ãmhok. Yã yũmũ'ãte kopa yã' kokõn kamah, ha Topa te yũmũ'ã yãy Koxuk hok hõm hãmãxap, ha' hip, nũy yũmũg yãyhã Topak-tok xop, yã yũmũg tupmãhã, 'ũyĩy yũmũg tup mõ'kumak mõg.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index