Search form

Hõmãn 8:28

28Topa te yũmũ'ã hãmmaxnãhã', tu hãmmaxnãp-tup mõ'kuma' mõg, tu hãpxopmã'ax xohix hã yũmũ'ã hãmmaxnãhã'. Yã yũmũ'ãte Topap-tup pax xexka', yũmũg yĩmõgatux hah, tu yũmũg xãnãhã', mõ yũmũg yãy xe'ẽgnãg tu', ha yũmũ'ãte' yũmmũg, hu yũmũg kuxa mãm.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index