Search form

Genesis 49:29

Pegkematay i Jacob aw peglebeng kandin

29Penga niyan, doen impunù i Jacob diyà te menge batà din, kagi din, “Agpet a den tomelokon te menge kemonaan ko nematay. Lebengi se lawa ko doton te linebengan te menge kemonaan ko doton te ilib kidoen te tanà tapay tinig-apò i Efron tege Heti

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index