Search form

Juan 1:43-44

Timaking si Felipe aw si Natanael ki Jesus

43-44Keeldawan niyan, migpetagad si Jesus domoton te probinsya te Galiliya. Onà din pinengemahà si Felipe tege Bitsayda. Yan heman se lonsod eg-ogpaan i Andres aw si Pedro. Pegkità i Jesus ki Felipe, minikagi sikandin, “Taking ka kanak.”

45Penga niyan, nengemahà si Felipe ki Natanael aw minikagi, “Kinità day se otaw impakang i Moises aw menge doma telekeliwat te kagi te Timanem te pegsolat dan gebii. Yan se tege Nasarit si Jesus, batà i Jose.”

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index