Search form

Juan 10

Tegdeyanan tepad te Pengolo aw menge karniro eg-ibingen din

1Mig-indan si Jesus kandan te tegdeyanan tepad te menge sakop din, aw sinu se mepakay mengibing kandan. Minikagi sikandin, “Eneng-enengi niyo se kagi ko kenyo. Aw doen kelokob te ayam-ayam karniro, se otaw eked okit te lelebangan niyan meneng lomàpang te alad, yan se menenakaw. 2Meneng se otaw mokit te lelebangan niyan, yan se ontò telediyaga te karniro. 3Aw mawop se pengolo diyà te kelokob, meg-owang kandin se otaw egtonggò te tetakep te kelokob. Se menge karniro din doton didalem, yan se nenadam te kagi din. Tewalen din se menge ngadan dan, aw tomaking dan heman kandin pesalo doton te lowà. 4Aw ibingen din se kedita te kandin karniro doton te lowà, mipanaw sikandin diyà te monà dan, aw tomaking dan kandin, so nenadam dan te kagi din. 5Meneng eked dan taking te doma otaw. Komadas dan kandin, so wedà dan kenadam te kagi din.”

6Yan se tegdeyanan in-indan i Jesus kandan, meneng wedà dan kelebeti aw eden se kedegdagan niyan.

Si Jesus se iling te mèpiya telediyaga te karniro

7Yan minikagi heman si Jesus, “Eneng-enengi niyo se kagi ko kenyo. Iling a te lelebangan te kelokob te karniro. 8Se menge doma otaw nekeonà kanak, yan se iling te menenakaw aw megdedempasay, meneng wedà dan penenelani te karniro. 9Iling a te lelebangan. Aw mokit se otaw diyà kanak, mekelowà sikandin. Iling sikandin te karniro mepakay meglegeb doton te kelokob, aw doton heman te lowà, aw yan mekekaen. 10Domoton se menenakaw te kelokob amon menakaw, aw mengimatay, aw megbaet. Meneng dimini a amon memegay a te kaling pedowan wedad temanan diyà te kedita te otaw, sìyan kaling pedowan wedad kekolangan.

11“Iling a te mèpiya telediyaga te karniro. Se mèpiya telediyaga te karniro, yan se egpeketagad pengkey matay amon megpelowà te karniro lekat te kededàtan. 12Meneng aw megtonggò se otaw tendanan, aw kitaen din se toyang te kebenesan iningedanan lobo, yan komadas sikandin aw tomanan te menge karniro. So kenà din se tig-apò kenyan, kenà din se ontò megtonggò kenyan. Yan bengaen te lobo se karniro aw mebilit se doma. 13Komadas se otaw tendanan so kenà din se tig-apò, aw wedad kedakel te pedowan din diyà te menge karniro egtonggoan din. 14-15Iling a te mèpiya telediyaga te karniro. Netegahan a te Amay ko aw netegahan ko heman sikandin. Iling heman kenyan se kedita te sakop ko, so netegahan ko dan, aw netegahan a dan heman. Mepakay diyà kanak aw imetayan a amon megpelowà a te otaw megpesakop diyà kanak. 16Doen pa menge doma wedà pa pegpesakop diyà kanak. Keilangan sekopen ko dan heman, aw menenalan dan heman kanak. Yan inangen ko dan sebad olò pongan, aw siak se mengibing kandan.

17“Dakel se pedowan te Amay ko kanak, so mepakay diyà kanak aw imetayan a amon meantay a. 18Wedad megleges kanak, meneng lekat te kanak ibeg, mepakay aw imetayan a. Mepakay aw matay a, aw mepakay heman aw meantay a, so yan se doun te insogò a te Amay ko.”

19Pegdineg te menge obanen te Judiyo te inikagi i Jesus, todà dan migpedindilay, so wedà dan pegsebad. 20Doen kandan minikagi, “Doen bosaw diyà kandin. Migkebook sikandin. Ikà niyo egpenenalan kandin.”

21Meneng doen heman doma otaw minikagi, “Simpana doen bosaw diyà kandin, eked sikandin pekebatog mikagi iling kani, so ontò mèpiya se inikagi din. Se otaw doen bosaw, eked heman pekebatog megpegolì te mata te otaw bota.”

Wedà pemenali te menge Judiyo si Jesus

22Penga niyan, dimateng se aldaw te pista te peg-aneng-aneng dan te pegtodà te dakel simbahan kidoen te Jerusalem. 23Yan se pengodan, aw minipanaw si Jesus kidoen te balkon te dakel simbahan iningedanan Balkon i Solomon. 24Migpedapag se menge obanen te Judiyo kidoen kandin, aw minikagi dan, “Nenamay den wedà day ontò ketegahi aw eden se tod nikaw. Ikà den egbolon diyà kenami aw sinu ka. Indani kay aw sikona se Misiyas megpelowà kenami. Ibeg day ontò mebangal se kagi no kenami.”

25Timaba si Jesus, “Pengkey tapay ko iyan in-indan kenyo, meneng wedà a niyo pemenali. Eg-inangen ko se menge kepelahan so insogò a te Amay ko, aw yan se pengilala ipekità ko kenyo amon ketegahan niyo aw sinu a. 26Meneng wedà kaw pa pemenal, so wedà kaw pa akop diyà te menge karniro ko. 27Egpenenalan se karniro ko te kagi ko, aw netegahan ko dan, aw egtaking dan heman kanak. 28Egpemegay a kandan te kaling pedowan wedad temanan, aw eked dan detengi te kemetayun. Wedad palos mekeagaw kandan diyà kanak. 29Amay ko se nemegay kandan diyà kanak amon ipaten ko dan, aw sikandin se labi pa metolos diyà te kedita te doma. Yan se doun te wedad palos mekeagaw kandan diyà kandin. 30Siak aw Amay ko migsebad.”

31Pegdineg te menge obanen te Judiyo te inikagi din sìyan, todà dan nengimon te menge bato ibontog kandin amon imetayan dan sikandin. 32Meneng minikagi si Jesus, “Medita se mèpiya ininang ko aw kinità niyo, so insogò a te Amay ko Timanem. Eden lay se ininang ko te imetayan a niyo?”

33Timaba se menge obanen te Judiyo, “Bontogan day sikona te bato kenà so mig-inang ka te kepelahan, meneng bontogan ka so migtompuyus ka te Timanem. Pengkey olò ka otaw, meneng minikagi ka den seini te Timanem ka.”

34Minikagi si Jesus, “Netegahan niyo indà te doen kagi te Timanem insolat te tinawal din timanem se menge otaw. 35Nayan, eked kepakay aw todaen se kagi te Timanem. Yan so tinawal din menge timanem se otaw insogò din gebii, 36eden niyo aw migtompuyus a te Timanem pineokit te inikagi ko seini te siak se Batà te Timanem, so pinemallì a din aw insogò a din heman dini te keneyonan. 37Simpana kenà insogò te Timanem se kepelahan eg-inangen ko, ikà niyo egpemenal kanak. 38Meneng aw yan se eg-inangen ko, pengkey eked kaw pemenal kanak, pemenal kaw te Timanem se eglekatan te kepelahan eg-inangen ko, amon ketegahan niyo pa te diyà kanak se Amay ko, aw diyà a te Amay ko.”

39Pegdineg dan kenyan, ibeg dan megdakep kandin, meneng nekelowà sikandin lekat kandan.

Minatas si Jesus te wayeg te Jordan

40Nesayo si Jesus lekat te Jerusalem, aw minatas te wayeg iningedanan Jordan, aw dimoton te ogpeanan egbonyagan i Juan Memonyagay kedengan. Mig-ogpà si Jesus kidoen. 41Medita se otaw dimoton kandin, so minikagi dan, “Pengkey wedad kepelahan ininang i Juan Memonyagay, meneng benal se kedita te inikagi din tepad ki Jesus.”

42Medita se otaw kidoen nemenal kandin.

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index