Search form

Luc. 12:1

Tepad te pegpelingo-lingo

Luc. 12:1-3; Mat. 10:26-27

1Nayan, dalem te pegtoladà i Jesus, minelalan se otaw netipon diyà kandin igsà migpegìtay dan te benis. Onà minikagi si Jesus diyà te menge tinoledaan din, “Peg-ahà kaw amon eked kaw ketini te salà te menge Parisiyo, so eden dan aw egpenimanem dan.

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index