Search form

Mar. 12:18

Insà tepad te pegkeantay lekat te nematay

Mar. 12:18-27; Mat. 22:23-33; Luc. 20:27-40

18Doen heman menge Sadusiyo dimoton ki Jesus. Yan se menge otaw egtoladà te eked palos keantay se otaw lekat te nematay. Mig-insà dan diyà ki Jesus, kagi dan,

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index