Search form

Mar. 9:45-46

45-46Aw meboyo kaw heman meg-inang te salà pineokit te benis niyo, mèpiya aw tokongen niyo se benis sìyan amon eked kaw peg-inang te salà, aw amon kominawà kaw te kaling pedowan wedad temanan. Labi pa medaet aw meboyo kaw pineokit te benis niyo, aw iagbel se kedakel te lawa niyo doton te kilot. 47Aw meboyo kaw heman meg-inang te salà pineokit te mata niyo, mèpiya aw logiten niyo se mata niyo amon eked kaw peg-inang te salà aw amon sekopen kaw te Timanem diyà te peglowan din. Labi pa medaet aw meboyo kaw pineokit te mata niyo, aw iagbel se kedakel te lawa niyo doton te kilot,

Se kaling peokit

© 1982, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index