Search form

2 Pidru 3

Ka peglibed ni Hisu Kristu

1Miggeyinawaan ku ne me suled, seini ka ikarangeb ne sulat ku kaniyu. Te daruwa ne sulat ku, due igpasuman-suman ku kaniyu isip pegpukew te meupiya wey malinis ne suman-suman niyu. 2Igkeupii ku ne egkasuman-suman niyu pad ka innangen te matulus ne me prupita dengan wey ka insuhu te Magbebaye wey Manluluwas pinaahi te me apustulis niyu. 3- Hun-a te langun, keilangan ne egkasabut niyu seini: te katammanan ne timpu, egmanlepew ka me lemeten ne me etew wey egtumanen dan ka mareet ne igkeupii ran. Egngisiyan kew nikandan 4te egkahi, “Meddag naa se migsaad si Hisus ne eglibed, hendeid naa sikandin? Nenammatey e ka me kaap-apuan ta, piru ware kaleinan te keugpe te kalibutan puun pad te peggimu kayi!” 5- Migtuyuan dan te eglingew ne ka Manama ka miggimu dengan te langit pinaahi te lalag din, wey innimu rin ka kalibutan pinaahi te weyig wey puun te weyig. 6- Ne sikan ded ne weyig ka impasipuk din wey ka imparereet din te tapey ne kalibutan. 7Ne pinaahi red te sika ne lalag te Manama, ka langit wey ka tane ne egkakita ta kuntee, igtahahe din eyew egsilaban te aldew te peggukum wey pegdereet te me etew ne kene eg-ikul te Manama.

8- Piru me pinalangge ku ne me suled, kene niyu kalingawi seini: diye te Magbebaye, ka sengekaaldew, hendue te senge libu ne leg-un, ne ka senge libu ne leg-un, hendue te sabeka re degma ne aldew. 9Kene eglamu-lamu ka Magbebaye ne egtuman te saad din, iling te insuman-suman te duma. Ka malehet due, ware sikandin napeleyi ne egtetahad kaniyu, su iyan din igkeupii ne eg-inniyug ka langun te sale dan wey ware minsan sabeka ne egkareetan.

10- Piru ka aldew te peglibed te Magbebaye, egpekeiling te tigkew ne pegginguma te takawen. Te sika ne aldew, egkaawe ka langit ne egdumaan te marahing ne lehes. Ne ka aldew, bulan, wey me bituen, egkaleney te hapuy, wey ka langun ne tahu te kalibutan, egkasilaban.+ 11Na, puun su egkareetan ka langun te iling due ne paahi, keilangan ne egmatulusen niyu ka peg-ugpe niyu wey mapahetpeta niyu ka peg-ikul niyu te Manama 12taheed te egtetahad kew wey egpakannekal kew ne egmahaan ka aldew te peglibed te Manama. Te sika ne aldew, egkanlabkanlab ka langit wey egkaawe, wey egkengalleney te keinit ka langun. 13- Piru sikanta mule, egtetahad ki te iyam ne langit wey iyam ne tane ne insaad te Manama. Sika ka ugpaan te matareng ne me etew.

14Purisu me pinalangge ku ne me suled, puun su eg-iman-iman kew due, keilangan ne egpakannekal kew ne due keupianan niyu diye te kandin, ware igkarew-ey kaniyu, wey egmalinis kew. 15Sumsumana niyu ne malayat ka pegtetahad te Magbebaye eyew egkaluwas ka me etew. Insulatan kew e degma meyitenged kayi te pinalangge ta ne suled ne si Pablu, ne inggamit din ka kaalam ne imbehey te Manama kandin. 16Ne iling ded kayi ka ingguhud din diye te langun ne sulat din. Ka malehet, duen iya diye te sinulat din ne malised ne egsabuten. Ne seeye se me etew ne ware me katuenan, wey seeye se ware pad nakareralid se pegpalintutuu, egleinen dan te egsabut, iling te innimu ran ded diye te duma ne Kasulatan. Ne puun due, egdereetan sikandan.

17Purisu pinalangge ku ne me suled, puun su tapey kew e nakanengneng due, keilangan ne egbantey kew eyew kene kew egkeuyan te seyyup te me etew ne eg-apul te balaud, wey eyew kene kew egpakasuwey te mapahetpet ne impalintutuuwan niyu. 18Su keilangan iya ne egkapabulusan niyu egkaheram ka keyid-u te Magbebaye ta wey egtulin pad ka peg-ila niyu te Manluluwas ta ne si Hisu Kristu. Ka kabantug, kandin de iya, puun kuntee wey te ware egtamanan. Malehet iya!

Meupiya ne panugtulen: Bibliya ne Matigsalug

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index