Search form

2 Tisalunika 1

1- Sikeddiey si Pablu duma ki Silas wey ki Timutiyu ka migpeuyan te seini ne sulat.

Egpangemusta key kaniyu due te Tisalunika ne migmalintutuu te Manama ne Amey ta wey te Magbebaye ne si Hisu Kristu.

2Ka keyid-u wey keupianan ne egpuun te Manama ne Amey wey te Magbebaye ne si Hisu Kristu, egkaangken niyu.

Ka pegpasalamat wey peg-ampu ni Pablu

3Keilangan ne layun key egpasalamat te Manama meyitenged kaniyu me suled. Eleg iya ne egpasalamat key kandin, uya su amana migtulin ka pegpalintutuu niyu ki Kristu wey neehet ka peggeyinaweey niyu te tagse sabeka. 4Purisu igpegpeggasal ney sikaniyu diye te me punduk te migmalintutuu ne egkeendiyaan ney. Igmangguhud ney kandan ka meyitenged te pegpalintutuu niyu wey te peg-antus niyu te langun ne me pegbayad-bayad kaniyu wey me keyirapan ne eg-antusen niyu. 5Seini ka palinneu ne matareng ka peggukum te Manama, su pinaahi te me keyirapan ne in-antus niyu tenged kandin, eg-isipen kew ne likes ne egkasakup te peghari din. 6Matareng iya ka Manama, uya su seeye se migpaantus kaniyu, egpaantusen din degma. 7Ne sikaniyu se imbaybayaran, egpeyimelayen din duma kanami. Eggimuwen din seini te timpu ne egpakite e ka Magbebaye ne si Hisus ne diye egpuun te langit ne egdumaan te maresen ne me panalihan din. 8Eggendini sikandin ne egkalingutan te hapuy ne egkanlabkanlab, wey eglegparan din seeye se ware nekeila te Manama wey ware migpalintutuu te Meupiya ne Panugtulen meyitenged te Magbebaye ta ne si Hisus. 9- Eglegparan sikandan te kamatayen ne ware egtamanan wey igpepariyu e sikandan te Magbebaye wey kene dan e egpakakita te katelesan te karesen din. 10Egkeyitabu kangkuwa sika te aldew te pegginguma te Magbebaye. Eglibed sikandin ne egdayanen wey egtahuren tenged te keet-etawan din ne iyan seeye se migpalintutuu wey migsalig kandin. Ne egpakalagkes kew e degma te seeye se egdayan kandin, uya su migpalintutuu kew ma te impanugtul ney kaniyu.

11Sika ka egpuunan ne layun key eg-ampu kaniyu. Egbuyuen ney te Manama ta ne eg-isipen kew nikandin ne likes ne eg-alamen din. Ne eg-ampu key man-e ne pinaahi te geem din, egkatuman ka langun ne meupiya ne igkeupii niyu wey egkapenga ka langun ne eggimuwen niyu puun te pegpalintutuu niyu. 12Ne pinaahi due, egkarayan ka ngaran te Magbebaye ta ne si Hisu Kristu tenged kaniyu, wey egkarayan kew degma tenged kandin. Egkatuman seini se langun puun te keupiya wey keyid-u te Manama ta wey te Magbebaye ne si Hisu Kristu.

Meupiya ne panugtulen: Bibliya ne Matigsalug

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index