Search form

Hechos 11

Pedro qa nifel inhats'ek in yamii pe' nite' judiol.

1He' apóstoles qa pe' hats yijayan pa' Jesús i'ni' ha' week sehe' Judea, qa i'ye'ej pa'aj in hats testi'yij iye pekhewe' nite' judioltax kekhewe' ƚe'lijei pa' Dios. 2Ma' qa ha' Pedro in wapilii iye ha' Jerusalén, qa pekhewe' yaqsiijkii kakha' circuncisión (judíos) qa tejitheitaxetskii pa'aj,* 3qa yit'ijets: —Akha' ƚ'uyifi pe' ƚetsi' nekhewe' nite' yaqsiijkii kakha' circuncisión qa ekufets iye nekhewe'en.—* 4Ma' qa ha' Pedro qa yeqetheenimik'iha in nifelimik'i pa'aj, ta'ƚijii in ink'aa'ija pa' ƚunye'jkii qa teiƚi'ijpha'm, qa yit'ij pa'aj: 5—Yakha' in mexe ha'ni' ha' witset Jope qa k'iyintax, ma' qa i'nji'kii yitoi qa hi'wen ha' ewi'ƚ hik ƚunye'j na'aj qi manta in te'nilitju', ta'ƚiipha'm na' wa's wo'nophe'ƚ he' ikwetju'ƚ ƚekfii, qa te'nilit'iju' ha' ha'ni'.* 6Qa hejeƚtaxji'ju' ha' ƚatawe'j qa hi'wen in i'nji' he' week inqa'metets ne'ej ikwetju'ƚ (4) ƚef'iyei, qa ne'ej nowe'ƚ, qa q'oiq'oyits qa q'oiq'oq'oyits iye qa junatai iye. 7Ma' qa hepi'ye' pa' wit'ax in yit'ij yiwets: “Eniipha'm Pedro qa' anlanju' nekhewe'en qu' ƚuj.” 8Qa hit'ijiju'ƚ: “Hasu'uj Yatsat'axyij, qe nite' hayiits qu' na'nji' ha'ne yeji' qu' hetuj pa'qu' uƚ'axe' nite' ƚenexke'ej qu' netnekui.” 9Qa pakha'ƚe wit'ax ta'ƚiipha'm na' wa's qa tseku'ƚ iye, ma' qa hats wetsjuk'ij, qa yit'ij: “Pakha' qu' hats nenli'jju' na' Dios, hasu'uj it'ijets qu' uƚ'axe'.” 10Aka'an in ƚunye'j wetshetk'ewi'ƚij, ma' qa week wetpiletetspha'm iye na' wa's. 11Qa hik akaa'ijha in namets he' wetshetk'ewi'ƚ jukhew ke' wititsi' kekhe' ha'nifi, ta'ƚii hakha' witset Cesarea in t'ukinhetiiyii. 12Qa pa' Espíritu Santo qa yit'ij yiwets qu' hasu'uj yef'ululi'ijkii qu' hijayan hekhewe'en. Qa enewe'en enewe' ewi'ƚ tatsai (6) inejefetsipji' yijts'eyek iye, qa ye'weeki'ƚ in k'uyiƚifi kekhe' ƚetsi' hakha' jukhew,* 13hakha'an qa nifeli'ƚ ye'mik'i in yi'wen pa' ewi'ƚ ángel ts'ap'a'afi pa'aj ke' ƚetsi', pakha'an qa te' yit'ijets pa'aj: “Ukinii pe'ye' ha' witset Jope, qa' nenka'x ei ha' Simón ƚii iye Pedro. 14Qa' hikha' qu' nit'ij ewets pe'qu' wi'tlijeye' qu' hik pekhewe'ye' qu' nata'ƚets qu' iƚa'xe', akha' qa week nekhewe' ƚantsat'etsij.”* 15Qa in mexe i'nk'a k'iyettax, qa pa' Espíritu Santo qa namju' qa i'nipji' hekhewe'en, in injunyejeyek inekhewel in i'nk'aa'ija.* 16Ma' qa hijamti'ik'i kekhewe' ƚe'lijei ha' Yatsat'ax'inij, in yit'ij: “Ka' Juan wenqimpulijinji' na'aj iweli', qa ekhewelƚi'iƚ qa' mempulijiƚijju' hatse' na' Espíritu Santo.”* 17Qa hik ta'ƚijupi', pa' Dios in tisij iye hekhewe'en pakha' hik ƚunye'j pa' jiyeƚisij hik aka'aj in hats nite' jiteqeku' jitek'enets ha' Yatsat'ax'inij Jesucristo, qa yakha', ¿qa pa'n yijunye'j qu' haq'ayinij pa' Dios?—* 18Qa in yepi'ye' ek'i pa'aj aka'an, ma' qa selelju'kii pa'aj, qa qi in yiwqinhetji' pa' Dios, qa' yit'ijju': —Ye'ehe, pa' Dios qete'e' hats ƚexkeliji'm iye pekhewe' nite' judioltax qu' netetwek'elaxets pakha' jiyeka'xii yijat'ij pa' witiƚa'x qa nite' yili'ij iye.—*

Pekhewe' yojo in yijayan pa' Jesucristo pa' witset Antioquía.

19Ma' hayits, pakhap iye. Pekhewe' yak'eskii pa'aj in ta'ƚets pakha' a'tax ƚenifenyejei pa'aj in hats talanhetii pa' Esteban'ik'i, qa ilatiikii pa'aj pe' sehel Fenicia, Chipre qa pa' witset Antioquía, qa nite' nifeli'm pakhape' iye ekewe' wi'tlijei, qe uja'xƚe pekhewe' judiol in nifeli'm.* 20Qa na'lƚe pekhewe' uja'x pekhewe'en, pekhewe' Chipre ƚeiƚets qa Cirene ƚeiƚets iye, pekhewe'en in yamii pa'aj pa' Antioquía, qa nifeli'm iye pa'aj pekhewe' nite' judiol in nifel pa'aj ha' Yatsat'ax'inij Jesús.* 21Qa pa' ƚokoi pa' Yatsat'ax'inij qa i'nipji' pekhewe'en. Pekhewe'en qa olootsija pe' nite' yeqeku'uk'i ma' qa yijayan pa' Yatsat'ax'inij.* 22Qa pa' ƚeniihe't aka'an qa namii pa'aj pekhewe' yijayan pa' Jesús na' Jerusalenii, ma' qa yukinii pa'aj pa' Bernabé pa' Antioquía. 23Qa hane'en, in yamii pa'aj qa yi'wen pakha' ƚeqi'fenkeye'j pa' Dios, ma' qa qi in ƚe'wisi'mkii pa'aj qa yakakƚinijha pe' weekji' hats'inha qu' weeki'ijha pe' ƚatawjets qu' nisu'unija qu' hasu'uj naqamij in yijayan pa' Yatsat'ax'inij.* 24Qe pa' Bernabé pakha'an ewi'ƚ jukhew teik'unei, qa qi iye topo'oj pa' Espíritu Santo qa topo'oj iye pa' nite' ƚeqekuye'j. Qa les olotsija iye pa'aj pe' yijayan pa' Yatsat'ax'inij.* 25Pa' Bernabé qa ik pa'aj qu' namii pa' witset Tarso qe qa' nowo'oikii pa' Saulo. 26Ma' qa in yi'wen pa'aj qa neka'xii pa' witset Antioquía. Qa ewi'ƚ ininqap in ikijje'm pekhewe'en in ewi'ƚ i'ni'ƚi' pekhewe' yijayan pa' Jesús, qa yijatshen pe' olots jukhewe' qa efuts iye. Ma' qa i'nk'aƚe pa'aj pa' Antioquia'ai pekhewe' yijayan pa' Jesús qa witqiyitsij cristianos.* 27Hik pakha'aj pekhewe' neƚutsji', pe' uja'x profetas ta'ƚii pa'aj na' Jerusalén qa namii pa'aj pa' Antioquía.* 28Qa niipha'm pa'aj pa' ewi'ƚ pekhewe'en, pakha' ƚii Agabo, pa' Espíritu Santo hik pakha' tisij pa'aj pakha'an in yit'ijets pa'aj qu' yijaa'ija qu' nanam hatse' pa' qi yipku' ha'ne week sehe'. Qa hik aka' ƚunye'j pa'aj pa' ƚahats'ij in mexe qi tenek'enhe'yi' pa' Claudio.* 29Ma' qa pekhewe' yijayan pa' Jesús tetseti'yi' pa' Antioquía, qa week ƚexkelij pa'aj pe'qu' ewi'ƚ nenikii, ma' qa week t'ihinij pakha' qu' ƚuk'eye' qu' ne'weju'ƚij qe qa' ninqekenijii pekhewe' te'lijtsii i'ni' ek pa' Judea.* 30Ma' qa hik aka' yaqsiijkii pa'aj, qa inqekenijii pekhewe' tenek'enhe'yipji' pe' te'lijtsii. Pa' Bernabé qa pa' Saulo hik pekhewe' yeka'xii pa'aj.*

 INTATA ȽE'ȽIJEI

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index