Search form

Juan 17

Jesús qa iyin.

1Ha' Jesús in yili'ij in yit'ij ekewe' wekwek, qa yejeƚetspha'm ha'ne wa's, qa yit'ij: —Tata, hats yamets ƚahats'ij. Yape iwqinhetji' ha'ne oqwomehe', hats'inha ji'jek ha'ne oqwomehe' qa' newqinhetji'ijji' ek.* 2Akha' ƚetisij ha'ne oqwomehe' na' ƚet'unha'xipji' ene' week jukhew qa efuts iye, hats'inha qa' netisij na' witiƚa'x nite' yili'ij week ne' hats ƚetisij.* 3Ha'ne witiƚa'x nite' yili'ij, hane'en, qu' nenikfe'l ewets in eƚ'ewi'ƚƚe in e'yijaa'ija in o' Dios, qa qu' nenikfe'lets iye ha'ne Jesucristo in hik ha'ne ƚenukinju'.* 4Yakha' qi in k'ewqinhetjiha ha'ne sehe' ipji' qa week haqsiijkii qa tsaqhat'etsij kekhewe' ƚanyaji'ij yiwets qu' haqsiijkii. 5Qa hane'ej, Tata, etsiwqinhetji' qa' je'weeke' qu' jineniwqinhetji', qa' esƚisij kakha' hayiits yuk'eji' in ha'n ejup in mexe ham ha'ne week sehe'.* 6Yakha' hikfelit ewets pa'n ejunye'j nekhewe' ƚesƚisij ha'ne sehe' ipji'. Nekhewe'en ƚantsat'etstaxij qa ƚesƚisƚi'ij, nekhewe'en qa tek'enik'iha eke' e'lijei.* 7Hane'ej hats nikfe'lets in week eke' ƚesƚisij in akha' ta'ƚ ewets. 8Yakha' henfeli'm ekewe' wi'tlijei ƚesƚisij, ma' qa t'eku'miju'ƚ, qa hats nikfe'lets in yijaa'ija in hata'ƚ ei, qa nite' yeqeku'uk'i iye in akha' ƚets'ukinju'. * 9Yakha' k'iyinij ei enewe'en, qa nite' k'iyinij ei ha'ne week sehe' ipji', qe uja'xƚe yijat'ij enewe' hats ƚesƚisij, qe ƚantsat'etsij.* 10Qa week nekhewe' tsatsat'etsij, akha' ƚantsat'etsij iye. Qa nekhewe' ƚantsat'etsij qa tsatsat'etsij iye. Qa yakha' qa heyiwqinhetiiji' qe ta'ƚets nekhewe'en.* 11Yakha' hats nite' ha'nipji' ha'ne sehe' ipji', qa nekhewe'ƚe'en qa mexe amaneyi'ipji' ha'ne sehe' ipji', qa yakha'ƚe qa' hats natsam ei. Qi ƚe'wis Tata, jeƚinenijetsha na' ƚet'unha'x aka' ii, hik aka' ƚesƚisij, hats'inha qa' week ewi'ƚ pa'qu' ƚunyejeye', in injunyejeyek in ewi'ƚ kakha' injunyejei.* 12In mexe ha'nijup nekhewe'en ha'ne sehe' epji', qa qi in hejeƚetsha hit'iji' aka' iiji', hik aka' ƚesƚisij ƚet'unha'x ka' ii. Qa ham pa'qu' ewii'ƚe' nekhewe'en qu' uƚ'axe'ju', ewi'ƚƚe nakha' hats ƚa'sƚe na' witwuƚ'eye'jju' qe qa' nafits kakha' yit'ij kekhewe' hats we'nika'ajji'.* 13Qa ha'neƚi'ij qa' hats natsam ei na' ƚa'ni', qa aka'an qa hik aka' henfel in mexe ha'nipji' ha'ne sehe', hats'inha qu' nana'l jii'mek nekhewe'en qu' hik ƚunye'je' na' qi yisa'xi'mkii. 14Yakha' hats hetisij enewe'en ke' e'lijei, qa ha'ne sehe' ipji' qa qi in napjaxi'm enewe'en, qe enewe'en nite' yatsat'etsipji' ha'ne sehe' ipji', in yijunye'jek yakha' in nite' yatsat'axyipji' ha'ne sehe' epji'.* 15Nite' k'iyinij ewets enewe'en qu' ilithinik'ui ha'ne sehe' ipji', k'iyinij ewets yijat'ij qu' jeƚijets nakha' uƚ'ax.+* 16Enewe'en nite' yatsat'etsipji' ha'ne sehe' ipji', in yijunye'jek iye yakha' in nite' yatsat'axyipji' ha'ne sehe' ipji'.* 17Eqethenfik'iha nakha' yijaa'ija, eke' e'lijei hik ekewe' nakha' yijaa'ija.* 18In ƚunye'jek in ƚets'ukinetsju' ha'ne sehe' ipji', qa yakha' jeek iye in hukinijkii enewe'en qu' nakijik'i' ha'ne week sehe' ipji'.* 19Enewe'en in ta'ƚets, yakha' qa he'neni'ha in haqsiijkii week pa'qu' isu'un, hats'inha qa' hatsƚe ye'weeki'iƚij enewe'en qu' ne'nenjiiha' ek. 20Nite' uja'xƚe enewe'en qu' nek'iyinij ewets, qe k'iyinij ewets iye pekhewe' qu' netk'en yiwets iye hatse' qu' nata'ƚets pe'qu' ƚe'lijeye' enewe'en, 21hats'inha qu' weeke' qu' hik ƚunyejeye' qu' ewi'ƚe'. In ejunye'jek akha', Tata, in ƚa'nyit ji'teje'mha qa yakha' qa ha'nji'ij etji'teje'mha ek, enewe'en qu' nanji'ij initji'teje'mha ek, hats'inha ha'ne week sehe' ipji' qu' nite' neqekuyi'ik'i in akha' ƚets'ukinju'.* 22Kakha' yisa'x ƚesƚisij hats hetisij enewe'en, hats'inha qu' hik ƚunyejeye' qu' ewi'ƚe', in injunyejeyek in ewi'ƚija ka' injunyejei,* 23aka'an ikji' yakha' ha'nji'teje'm enewe'en qa akha' qa ƚa'nyit ji'teje'mek, hats'inha qa' hik ƚunyejeyi'ija qu' ewi'ƚe', ma' qa ha'ne week sehe' epji' qa' nenikfe'letsha in akha' ƚets'ukinju' qa' nenikfe'letsha iye in qi in ƚisu'un enewe'en in ƚunye'jek in qi in ƚetsu'un.* 24Tata, hisu'un enewe' ƚesƚisij qu' na'nyijupkii week pa'qu' ha'ni', hats'inha qu' ni'wenija nakha' yisa'x, nakha' yisa'x ƚesƚisij, qe qi'ija in hayiits ƚetsu'un in mexe ham ha'ne week sehe' ipji'.* 25Yatsathen Tata, ha'ne week sehe' ipji' in nite' nikfe'l ewets, qa yakha'ƚe qa tsikfe'l ewets, qa enewe'en qa nikfe'lets in akha' ƚets'ukinju'.* 26Yakha' hikfelit ewets enewe'en, qa nite' hili'ij qu' hikfelit ewetskii, hats'inha nakha' e'qsu'unka'x, nakha' ƚetsit'iji in ƚetsu'un qa na'nji'ju' enewe'en qa yakha' qa' ha'nji'teje'm iye.—*

 INTATA ȽE'ȽIJEI

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index