Search form

Juan 21

Jesús qa we'nethinets pe' uja'x ƚ'ijatshenhei pa' qi iweli'iiju'.

1Qa ƚ'anu'upji' iye ekewe'en, ha' Jesús qa ewi'ƚij iye in we'nethinets he' ƚ'ijatshenhei ha' ƚotkoyek'iiju' ke' qi kaƚi' Tiberias.+ Qa aka'an kakha' ƚunye'jkii in we'nethinets iye:* 2Witijts'eyek hik aka'aj Simón Pedro, qa ha' Tomás, ƚenqii iye Wetsjukji', qa ha' Natanael, Caná de Galilea ƚeiƚe', qa he' ƚelits ha' Zebedeo qa hekhewep iye wetsjuk hekhewe' ƚ'ijatshenhei.* 3Qa ha' Simón Pedro qa yit'ij: —Qa' mexe heiq'ehemkii.— Qa hekhewe'en qa yit'ijju': —Ye'ehe qa k'ajayani'ƚ.— Ma' qa ikkii qa i'nji' ke' witinhitjii qa najamet teq'ehe'mkiitaxju', ham ƚeq'ehe'mkinele'.* 4In hats na'liyukii, ha' Jesús qa we'nethinets iye i'ni' ha' ƚotkoyek ke' kaƚi'. He' ƚ'ijatshenhei nite' nikfe'lij in hik hakha'tax ha' Jesús.* 5Ha' Jesús qa nifaakan: —Omehets, ¿me ham eq'ehemkineli'iƚ?— Hekhewe'en qa yeku'ƚ: —Hamija.— 6Ha' Jesús qa yit'ijets iye: —Iwu'mi'ƚii ne' eq'ehemki'iƚ na' ƚe'niyayiƚik'i qa' nana'l pe'qu' eq'ehemkineli'iƚ.— Ma' qa yijayanij ka' hats yit'ijets. Ma' qa netsintaxijpha'm ke' ƚeq'ehemki' nite' yamifi qe topo'oj ke' sehets. 7Ma' qa hakha' yisu'un ƚ'ijatshenek ha' Jesús, qa yit'ijets ha' Pedro: —¡Qete'e' hik nakha' ha' Yatsat'ax'inij!— In yepi'ye' ek'i aka'an ha' Simón Pedro qa aje'eƚ teqhinatai, qe nit'ijji' he' ƚeqhinatai in mexe t'ithayii, qa t'ilitiiju' aje'eƚ ha' iweli'.* 8Qa hekhewepƚe ƚ'ijatshenhei qa amaneiji' ke' witinhitjii qe hats metiipha'm ha' ƚotkoyek ke' kaƚi', cien (100) metros ipƚu'uipha'm, netsinij ke' ƚeq'ehemki' topo'oj ke' sehets.* 9In hats yametspha'm ha' ƚ'isƚa'wet, ma' qa t'ilitju'kii qa yi'wen ka' fe't hayiits tujje'm. Qa ewi'ƚ ka' sehets wo'nosjeyijup qa ka' pan. 10Ha' Jesús qa yit'ijets: —Enka'xi'ƚ met pe'ye' ne' eq'ehemkineli'ƚ sehets.— 11Ha' Simón Pedro qa t'ilitji'ju' ke' witinhitjii qa t'eku'mi' ke' witq'ehemki' qa netsinijetspha'm ha' ƚotkoyek ke' kaƚi' topo'oj ke' qits sehets, uja'x yamets ciento cincuenta y tres (153). In olotstaxji' yemjee qa nite'ƚe niwjaf'itju' ke' witq'ehemki'.* 12Ha' Jesús qa yit'ijets: —Enek eku'ni'ƚ qu' eki'ƚju'.— Ham pakha' qu' nite' netjeyepuni'ijets hekhewe' ƚ'ijatshenhei qu' nanfaakanij qu' nit'ijets: —¿Ƚek akha'?— qa hatsƚe nikfe'ltaxets in hik hakha' ha' Yatsat'ax'inij. 13Ha' Jesús qa iketsha hekhewe'en, qa t'eku'mi' ka' pan qa netisijju', qa hik ƚeqfenye'jij iye ka' sehets. 14Aka'an in ƚunye'jkii ma' qa hats wetshetk'ewi'ƚij in we'nethinetskii he' ƚ'ijatshenhei in hats iƚa'x iye.*

Jesús qa nifaakanija pa' Simón Pedro.

15Ma' qa in hats naq'axju', ha' Jesús qa yit'ijets ha' Simón Pedro: —Simón, ƚa's ha' Juan, ¿me les qi qu' etsu'unija qa enewe'ƚe'en qa' nite' les qiye' qu' isu'un?— Ha' Pedro qa yeku'ƚ: —Ehe, Yatsat'axyij, akha' ƚenikfe'lets in k'esu'un.— Ha' Jesús qa yit'ijets: —Aqakinenkii nekhewe' tsatsat'etsij kots'etets ƚelits.—* 16Qa ewi'ƚij iye in nifaakan ma' qa hats wetsjuk'ij: —Simón, ƚa's ha' Juan, ¿me ƚetsu'unija?— Ha' Pedro qa yeku'ƚ iye: —Ehe, Yatsat'axyij, akha' ƚenikfe'lets in k'esu'un.— Ha' Jesús qa yit'ijets iye: —Aqakinenkii nekhewe' tsatsat'etsij kots'etets.—* 17Ma' qa ewi'ƚij iye in yit'ijets qa hats wetshetk'ewi'ƚij in nifaakan: —Simón, ƚa's ha' Juan, ¿me ƚetsu'un?— Ha' Pedro qa hats yitawje'meten qe in hats wetshetk'ewi'ƚij in nifaakan qa yi'tƚi'ij: —¿Me ƚetsu'un?— qa yit'ij in yeku'ƚ: —Yatsat'axyij, akha' week ƚenikfe'lets. Ƚenikfe'lets in k'esu'un.— Ha' Jesús qa yit'ijets iye: —Aqakinenkii nekhewe' tsatsat'etsij kots'etets.* 18Yijaa'ija aka' hit'ij ewets, in mexe e'jutjana'x qa akha'ƚe in ƚanaqsi'j qa ƚakji' iye na'aj ƚe'nikheyuji'. Qa qu' a'ƚawa'ma'xe'tax qa' etshenƚepha'm ne' okoyei qu' it'ij k'eewe qa' tujtseika'ye' pa'qu' neqhinatanin qa' neka'xji' iye pakha' qu' nite' e'nikheyuye'taxji'.— 19Aka'an in yit'ijets ha' Jesús qa hats yiwjutsiqentaxi'mha pa'qu' ƚawamhinye'je' hatse' ha' Pedro qu' nata'ƚets qu' niwqinhetji'ha pa' Dios. Ma' qa yit'ijets: —¡Atsjayan!—* 20Ha' Pedro in tetwek'elaxtax, qa yi'wen in nijayanpha'mkii ha' qi yisu'un ƚ'ijatshenek ha' Jesús. Hik hakha' ewi'ƚ i'ni'ƚi' in tekju' qa hikha' nifaakanij iye in yit'ijets: —Yatsat'axyij, ¿ƚek pakha' pa' t'ihin ej hatse'?—* 21Ha' Pedro in yi'wen hakha'an, qa yit'ijets ha' Jesús: —Yatsat'axyij qa hane'en, ¿pa'n qu' ƚunye'je'kiyek hatse'?— 22Qa ha' Jesús qa yit'ijets: —Yakha' qu' hisu'un qu' nite' nawa'me' nakha'an qa' namijii qu' hetpiltaxju' iye, nite' akha' qu' enikfe'lets aka'an. Akha' atsjayan yijat'ij.— 23Qa hik ta'ƚijupi' hekhewe' tek'enets in i'ye'ej wetju'ƚ hakha' ƚ'ijatshenek in tees tit nawa'm. Qa ha' Jesús nite'ƚe yit'ijets qu' nite' nawa'me'. Aka'ƚe qe yit'ij: —Yakha' qu' hisu'un qu' nite' nawa'me' qa' namijii qu' hetpiltaxju' iye, nite' akha' qu' enikfe'lets aka'an.— 24Hik ha'ne ha'ne ƚ'ijatshenek yi'wen qa yepi'ye' iye ekewe' wekwek qa yika'ajji', ma' qa jinikfe'letsha iye ekewe' yika'ajji' in yijaalija. 25Ha' Jesús olots iye ke' yaqsiijkii wekwek, qu' week ne'nika'ajji' ke' week, yakha' humti qu' nite' newejuƚi'ipji' ha'ne sehe' epji' pe'qu' witfaakanheye' qu' ne'nika'ajji'.*

 INTATA ȽE'ȽIJEI

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index