Search form

Juan 3

Jesús qa pa' Nicodemo.

1Ewi'ƚ ha' jukhew fariseo, ƚii Nicodemo, hik hakha' ewi'ƚ hekhewe' tenek'enhei ne' judiol.* 2Hakha'an qa namii ha' Jesús naja'xij hakha' i'ni', qa yit'ijets: —Rabí (Maestro), tsikfe'li'ƚets in ƚata'ƚijiiha pa' Dios in a'maestro, qe ham pa'qu' naqsi'jƚi'ijkii kekhewe' ham ƚunyejeyi'iju'ƚ ƚaqsiijkii qu' nite' na'ni'ijup pa' Dios.—* 3Ha' Jesús qa yeku'ƚ: —Yijaa'ija aka' qu' hit'ij ewets, pakha' qu' nite' ewi'ƚi'ij qu' nenekfik'i iye qa' nite' ƚeke'ye' qu' ni'wen na' tenek'enheiji' na' Dios.—* 4Ha' Nicodemo qa yit'ijets iye: —¿Pa'n ƚunye'j qu' ƚeke'ye' qu' ewi'ƚij nenekfik'i iye pakha' qu' hats ƚawa'ma'xe'? ¿Me ƚeke' qu' napil ji'teje'm iye ƚeneneye' ma' qa' nenekfik'i iye?— 5Ha' Jesús qa yeku'ƚ iye: —Yijaa'ija aka' qu' hit'ij ewets, pakha' qu' nenekfik'i qa nite'ƚe nekijfik'i na' Espíritu Santo, nite' ƚeke' qu' nuiji'teje'm na' tenek'enheiji' na' Dios.* 6Qe na'aj nekijupfik'i aka' wit'eseninye'j, qa wit'ese'nƚe, qa pakha'ƚe qu' nenekijupfik'i na' Espíritu Santo, qa espirituƚe ek.* 7Hasu'uj e'nitjuƚaxijpha'm in hit'ij ewets: “ekheweli'ƚ les ƚe'wistax qu' ewi'ƚi'ij iye qu' eneki'ƚfik'i.” * 8Na'aj t'unik'i ikji' pakha' qu' nisu'un qu' nakji', qa ƚepiye' na'aj ƚ'anye'j, qa nite'ƚe ƚenikfe'lets pa'n qu' nataa'ƚji'ha, qa pa'n qu' net'ejuiji'ha iye. Aka'an hik aka' ƚunye'j week pakha' qu' nenekijfik'i na' Espíritu Santo.—* 9Ma' qa ha' Nicodemo qa nifaakan iye: —¿Maa, pa'n ƚunyee'jkiiha aka' ƚit'ij?— 10Jesús qa yeku'ƚ iye, qa yit'ijets: —Akha' inek a'maestro ha'ne Israel, ¿me qa nite' ƚenikfe'lik'i ekewe' wekwek? 11Yijaa'ija aka' hit'ij ewets, yekheweli'ƚ hit'iƚij eke' tsikfe'li'ƚets qa eke' hi'weni'ƚ iye, qa ekhewelƚi'iƚ qa nite' ƚ'eku'mi'ƚiju'ƚ ekewe' henfeltaxi'ƚ.* 12In hats k'efeltaxi'ƚi'm ekewe' wekwek t'ejuyets ha'ne sehe' ipji', qa ƚeqeku'ƚi'iƚik'i, ¿qa pa'n qu' ƚunye'je' qu' nite' eqeku'yi'iƚik'i qu' henfeltaxi'ƚ e'm nekhewe' wekwek wa's ƚeiƚets? 13Ham pakha' qu' hats namiipha'm na' wa's, qe ewi'ƚƚe nakha' ta'ƚiipha'm na' wa's, ikji', ha'ne Ƚa's na' Jukhew.* 14Qa in ƚunye'jek ka' Moisés in yenpha'm ka' yojonketik'i q'oiq'oi hakha' ham i'ni'i' sehe', qu' hik aka' ƚunye'je' ha'ne Ƚa's na' Jukhew in les ƚe'wis qu' ne'nenpha'm hatse'.* 15Hats'inha qu' weeke' pakha' qu' nite' neqeku'ye' nakha'an, ma' qa' nana'li'm na' witiƚa'x nite' yili'ij.—*

Pakha' qi ƚeqsu'unka'xij pa' Dios ha'ne week sehe' ipji'.

16—Qe na' Intata qi in yisu'un ene' week jukhew qa efuts iye qa nukinju' na' ewi'ƚƚe in Ƚaa'sija, hats'inha qu' weeke' pakha' qu' netk'eenetsha nakha'an, qa'nte' nami'ii hatse' nakha' fe't qi iftsax. Ma' qa' nana'li'm na' witiƚa'x nite' yili'ij.* 17Na' Intata nite' nukinetsju' ha'ne Ƚa's ha'ne sehe' ipji', ma' qa' nitanithen ha'ne week sehe' ipji', qe nukinju' yijat'ij hats'inha ha'ne week sehe' ipji' qa iƚiye' qu' nata'ƚets nakha'an.* 18Pakha' qu' netk'enets nite' yeqeku' nakha'an ma' qa' hats nite' nattanithenheti'ye' hatse'. Qa pakha'ƚe qu' nite' netk'ene'ets yeqeku' qa hayiits jutsiqax qu' nattanithenhetii hatse', qe nite' tek'enets yeqeku' kakha' ƚii nakha' ewi'ƚƚe in Ƚaa'sija na' Dios.* 19Aka'an kakha qu' netjeyumtshenheti'yij, qe na' na'lkii in namtaxetsju' ha'ne sehe' epji', qa enewe'ƚe jukhew qa efuts iye qa les in yisu'un na' nookii qa nite' yisu'un na' na'lkii, qe pekhewe' yaqsi'jijkii enewe'en uƚ'ets.* 20Qe week nekhewe' uƚ'ax yaqsiijkii qa yuten na' na'lkii. Qa nite' nekets na' na'lkii qe nite' yisu'un qu' ne'twenhetii pekhewe' yaqsiijkii uƚ'ets.* 21Qa nikha'ƚi'ij yaqsi'jijkii pa' ƚe'wis, qa nekets na' na'lkii, qe qa' ne'twenhetii week pekhewe' yaqsiijkii in ta'ƚets na' Dios.—*

Pa' Juan Bautista qa ewi'ƚij iye in iyetij pa' Jesús.

22Ma' qa i'nk'aƚe iye in hats naxijik'i ekewe'en, ha' Jesús qa he' ƚ'ijatshenhei qa iketsfik'i ha' sehe' Judea, qa hik hakha'a' qa mexe amaneyi' ƚ'ajƚi'ij qa wenqimpuujinju'. 23Ka' Juan Bautista wenqimpulijin iye hakha' witset'ii Enon meti'm ha' witset Salim, qe hik hakha'a' he' olots iwelii. Qa olots he' namii qa wempuli'jju'.* 24Qe ka' Juan Bautista hik aka'aj mexente' we'nenifi pe' witq'opheƚitjii.* 25Qa ƚunye'jkii pa'aj hekhewe' ƚ'ijatshenhei kakha' Juan Bautista in tek'eƚeyiteetsiƚijju'kii pa' ewi'ƚ judío in t'ejuyets pa' ƚeqfenyejyij qu' nojo qu' netetlijik'uiju' pa' Dios.* 26Ma' qa hekhewe'en qa nekii pa'aj ka' Juan Bautista, qa yit'ijets pa'aj: —Maestro, jeƚ qeku'nek hakha' in'ejup ha' ƚajaika' ai ha' haqqi' Jordán hikha' ƚenfeli'ƚ ye'm iye pa' ƚunye'j. Hane'ej qa hatste' wenqimpulijin iye qa hatste' week yot'axii hane'ej hakha'an.—* 27Ka' Juan qa yeku'ƚ pa'aj, qa yit'ij: —Ham pakha' qu' nana'lƚi'im pa'qu' ƚunye'je', qu' nite' netisi'ij pakha' i'nji' ha'ne wa's. 28Ekheweli'ƚ ƚespi'ye'eƚijha in hit'ij: “Nite' yakha' pa' Cristo, yakha' hoijohonhetiiƚi'ik'ui hakha'an.”* 29Pakha' i'nijup pe' witiwhe'ye', hik pakha' pa' witiwhe'ye', pakha'ƚe ƚejuwaika' pa' witiwhe'ye' i'nijup qa yepi'ye', qa qi in ƚe'wisi'mkii in yepi'ye' pa' ƚ'a'x pa' witiwhe'ye'. Qa hik yijunye'j yakha' in hats qi in ye'ƚe'wisi'mkii.* 30Les ƚe'wis hakha'an qu' les net'ijaifik'iha qu' les qiye'ji'ha, qa yakha'ƚe qa les ƚe'wis qu' he'yijayik'iju' ek qu'nte' ye'qiye'ji'.—

Pakha' ta'ƚetspha'm na' wa's.

31—Ha' ta'ƚetspha'm na' wa's hik hakha' week tenek'enhe'yipji'. Qa ha'neƚe sehe' taƚipji' qa sehe' ƚe'ek ƚeiƚe' qa iyetij eke' wekwek i'nipji' ha'ne sehe'. Qa hakha'ƚe ta'ƚetspha'm na' wa's qa hik hakha' week tenek'enhe'yipji'.* 32Hakha'an nifel pakha' yi'wen qa yepi'ye' iye. Qa hamƚe nek'enheyuye'ets.* 33Pakha' qu' netk'enetsha nite' yeqeku'uk'i pakha' qu' nit'ij hakha'an, pakha'an qa yiwjutsiqenija qu' nit'ijets pa' Dios in yijaa'ija.* 34Qe hakha' nukinju' pa' Dios qa nifel pe'qu' ƚe'lijeye' pa' Dios, qe pakha'an in tisij hakha'an pa' ƚeqe Espíritu, qa nite' wo'oi pa'qu' ƚeqjeyumtshelaxi'ijup pa'qu' netisij.* 35Pakha' Ƚatata yisu'un hakha' Ƚa's, qa tisij pa' qi ƚet'unha'x qa week tenek'enhe'yij ene' week wekwek.* 36Pakha' qu' netk'enetsha nite' yeqeku' ha' Ƚa's qa hats na'li'm pa' witiƚa'x nite' yili'ij. Qa pakha'ƚe qu' nite' netk'ene'ets ha' Ƚa's qa' nite' ni'wene' pa' witiƚa'x, qe pa' qi ƚawak pa' Dios hik pakha' yijat'ij qu' na'nipji' enewe' week ƚahatsiyij.—*

 INTATA ȽE'ȽIJEI

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index