Search form

Marcos 9

Jesús qa tujtseika' pa' ƚunye'j pa'aj.

(Mateo 17:1-13; Lucas 9:28-36)

1Ha' Jesús qa yit'ijji'ju' iye: —Yijaa'ija aka' hit'iƚij ewets, na'l enewe' uja'x hane'e'in mente' naxju' qa' ni'wen hatse' na' tenek'enheiji' na' Dios qu' nanamijju' na' qi ƚet'unha'x.—* 2Qa in hats ewi'ƚ tatsai (6) ke' neƚutsik'i, ha' Jesús qa t'eku'mi' ha' Pedro qa ha' Jacobo (Santiago) qa ha' Juan iye, qa yeka'xfik'i, uja'xƚi'iƚkii, qa ikiipha'm hakha' toxpha'm ke' ewi'ƚ utek, ma' qa hik hakha'a' qa we'nethinets in tujtseika' ƚunye'j ha' Jesús.* 3He' ƚeqhinatai qa pakha' ƚunyejei qa tujji'ha, foo'ija, nite' hik ƚunye'j ha'ne sehe' epji' na'aj wempuli'jtax penyilo qu' fo'yi'ija.* 4Ma' qa laxaji' ka' Elías qa ka' Moisés iye, tafaakate'yi'ƚju' ha' Jesús.* 5Ma' qa ha' Pedro qa nijaqhitijju' in tafaakateiju', qa yit'ijets ha' Jesús: —Maestro hayits qa ƚe'wis in ju'uni' hane'e'in. Haqsiiƚijkii wetshetk'ewi'ƚe' wititsil ƚelitse', ewi'ƚ pe'qu' akha'yi'ij qa ewi'ƚ pe'qu' ƚakha'yi'ijek na' Moisés qa' pekhepe' iye qa' ƚakha'yi'ijek na' Elías.—* 6Qe ha' Pedro nite' nikfe'lets pa'qu' ni'ttaxij, qe qi in nijiwei qa hekhewe' iye Jacobo (Santiago) qa ha' Juan iye.* 7Ma' qa namju' ke' ewi'ƚ wasi' qa ts'iƚijipji', qa pa' ewi'ƚ wit'ax nokes ji'teje'm ke' wasi', qa yit'ij: —Hane'en hik ha'ne ya's qi in hisu'un, ek'eni'ƚetsha hane'en.—* 8Qa aje'eƚ pekhel yejeƚtaxijji'kii hekhewe'en, qa hatsƚe ham yi'wene', qe hats ewi'ƚƚe iye ha' Jesús in yi'wen. 9Qa in hats tepilik'uiju'kii iye ke' utek, qa yiyaji'ijetskii qu' hasu'uj nenfeli'm pe'ye' kekhewe' yi'wen, ipƚu'ui qu' iƚa'xe'tax iye ha'ne Ƚa's na' Jukhew.* 10Ma' qa hekhewe'en qa yaqsi'j aka' wenit'ijets qa nite' nifel, qa nite'ƚe nikfe'lik'i qa watfaakanijju' pa'n ikji'ha in yit'ijets qu' iƚa'xe' iye qu' hats nawa'mtax.* 11Hekhewe'en qa nifaakan ha' Jesús: —¿Inhats'ek nekhewe' i'nq'ijatshenij ke' Moisés ƚe'lijei in yit'ijets tit nonjo qu' nanam pa' Elías?—* 12Ha' Jesús qa yeku'ƚ: —Yijaa'ija pa' Elías qu' nanam, qa' hikpa' week naqsi'jju' ekewe' wekwek. ¿Qa inhats'ekek kekhewe' we'nika'ajji' in yit'ijets ha'ne Ƚa's na' Jukhew qu' qi pa'qu' naats'e'ej qa qu' netutenhetii iye?* 13Qa yakha'ƚe qa hit'iƚij ewets ka' Elias'ik'i in hats namtax, qa ƚeqfenyejeyij kakha' yisu'un qu' ƚeqfenyejeyi'ij, in ƚ'anye'jek kakha' we'nika'ajji' t'ejuyets kakha'an.—*

Jesús qa yiƚin pa' omeƚa's i'ntaxji' pa' ewi'ƚ inwo'met.

(Mateo 17:14-21; Lucas 9:37-43)

14Ma' qa in hats wapilii iye hakha' i'ni' hekhewep ƚ'ijatshenhei, qa yi'wen in k'ooyijji' in yeqewuk'un hekhewe' olots jukhew qa efuts iye, qa hekhewe' iye uja'x he' i'nq'ijatshenij ke' Moisés ƚe'lijei in qi in iyeti'ƚju'.* 15Qa aje'eƚ, hekhewe' olots in yi'weniju'ƚ ha' Jesús, qa yitjuƚaxijpha'mkii, ma' qa wekuma'xiju'ƚkii qa wetfeli'mkii. 16Ha' Jesús qa nifaakanji'ju' hekhewe'en, qa yit'ijji'ju': —¿Ƚekpa' ƚ'afaakateyiƚijju' enewe'en?— 17Qa ewi'ƚ hakha' i'nji'teje'm he' olots qa inku'ƚ, qa yit'ij: —Maestro, henka'xtax ei hakha' ya's i'nji' pa' ewi'ƚ ham ƚe'lijeye' espíritu uƚ'ax qa yihaminhetji'ij ƚe'lijei.* 18Week qa nekji'jets qa yawitjiji'ij, ma' qa nijeleji'ijetsju' sehe', qa jewf'uji'ijje'm ƚeji', qa txhak'ak'akji'ij iye ƚek'unhetii, qa t'unji'ij je'm iye qa tiiniji'ijpha'm. Hats k'iyintaxijets ene' ijatshenhei qu' nukinik'uifik'i, qa nite'ƚe yamit.— 19Qa yeku'ƚ ha' Jesús qa yit'ij: —¡Peyijaat'ij enewe' hane'ej ƚahats'ij inqeku'! ¿Pa'n ƚahats'ij qu' mexe ha'ni'ƚ etji'teje'm? ¿Pa'n ƚahats'ij qu' mexe ye'weju'ƚi'iƚ eju'ƚ in menjiit ƚ'inqeku'uƚ? ¡Enka'x met hane'e'in!—* 20Ma' qa tetka'xets. Qa pa' espíritu uƚ'ax in yi'wen ha' Jesús, qa aje'eƚ t'unik'i in yitsalalinhetkii ha' jutjana'x ƚa's, hakha'an qa namiji'ju' sehe', qa petetpetetijkii ma' qa nekfik'i ke' ƚaq'astalii qa jewf'uje'm ha' ƚeji'. 21Ma' qa ha' Jesús qa nifaakan ha' ƚatata: —¿Pa'n ipƚu'uk'i pa'aj in ƚunye'j aka'an?— Qa yeku'ƚ, qa yit'ij: —In mexee'ija. 22Qa hats olotsij in yiwu'mji'ijtaxji'ju' na'aj fe't qa na'aj iweli' iye qe wo'taxii qu' naq'alij. Qa qu' eke'ye' qu' aqsiijkii pe'ye', enq'eleti'ƚyij iye wat'ij qa' etsi'feni'ƚ wat'ij.—* 23Ha' Jesús qa yit'ijets: —¿Pa'n ƚ'ukinji' in ƚit'ij “qu' eke'ye'?” Week eke' wekwek nite' jutsitaxi'm pakha' qu' nite' ninqekuye'.—* 24Ma' qa aje'eƚ hakha' ƚatata ha' jutjana'x ƚa's qa tayai, qa yit'ij: —¡Nite' heqeku'uk'i! Etsi'fenij wat'ij pa' nite' yeqekuye'jtax.— 25Ha' Jesús qa yi'wen in te'nilit'ii hekhewe' olots he' jukhew qa efuts, ma' qa yaq'ayinij pa' espíritu uƚ'ax, qa yit'ijets: —Espíritu ham ƚe'lijeye' qa nite' yepi'ye'kii iye, yakha' hit'ij ewets: Ma'ak'uifik'i nakha'an qa' hasu'uj mapil ji'teje'm iye.—* 26Ma' qa pa' inwo'met in hats tayai qa in hats qi in yik'elelinhetkii iye, qa ikik'uifik'i. Qa ha' jutjana'x ƚa's qa hik ƚunye'j qu' nawa'm. Qa yaqaamij qu' weeke' hekhewe' olots in yit'ijju': —¡Hats wa'm!—* 27Qa ha' Jesús qa t'eku'mi' ha' ƚokoi qa niihinpha'm, qa ha' jutjana'x ƚa's qa niipha'm qa ts'ap'a.* 28Ha' Jesús in hats uyifi ke' wititsi', qa he' ƚ'ijatshenhei qa nifaakan in uja'xƚi'iƚkii: —¿Inhats'ek yekheweli'ƚ in nite' ƚeke' qu' hukini'ƚfik'i?— 29Ha' Jesús qa yit'ijiju'ƚ: —Aka'aj'in in ƚunye'j pa'qu' inwo'met'e ham yamite' qu' nukintaxfik'i, qe ewi'ƚe' yijat'ij pa' wit'iyinheye'j.—*

Jesús qa nifel iye qu' natlanhetii hatse'.

(Mateo 17:22-23; Lucas 9:43-45)

30Ha' Jesús qa he' ƚijatshenhei qa ikik'ui iye hakha' i'ntaxi', qa nek ji'teje'm ha' sehe' Galilea. Ha' Jesús qa nite' yisu'untax qu' ninikfe'l,* 31qe mexe yijatshen he' ƚ'ijatshenhei. Qa yit'ijets: —Ha'ne Ƚa's na' Jukhew testi'yij hatse' nekhewe' jukhew qa' nilan. Qa qu' namijets wetshetk'ewi'ƚ neƚuts qu' nawa'm, qa' iƚa'xe' iye.—* 32Qa nite'ƚe nikfe'lik'i aka'an hekhewe'en, qa nijiwe'yets qu' nanfaakanijha.*

¿Pa'n ƚii pa'qu' les qiye'ji'?

(Mateo 18:1-5; Lucas 9:46-48)

33Ma' qa hats yamets ha' witset Capernaum, qa in hats i'ni'ƚifi ke' wititsi', qa ha' Jesús qa nifaakanji'ju': —¿Ƚekpa' ƚifaaketeji'iƚji' hakha' wit'ikheyi'jik'i?—* 34Qa hamƚe yeku'ƚe' hekhewe'en, qe ha' wit'ikheyi'jik'i yifaakateji' pa'n ƚii pa'qu' les qiye'ji' hekhewe'en qu' netnek'enhei.* 35Ma' qa i'nju' ha' Jesús qa taya'yets he' doce (12) ƚ'ijatshenhei, qa yit'ijji'ju': —Qu' nana'l pa'qu' nisu'un qu' nojo, qa hik pakha'ye' qu' netke'lenju' qa' net'iftits'etsha iye ene' week.—* 36Qa t'eku'mi' ha' ewi'ƚ omeƚa's, qa yenji'ju' ƚeqewuk'u hekhewe'en, qa tik'eyij iye, qa yit'ijji'ju':* 37—Pakha' qu' neneqjunu'uji' aka' yiiji' pa'qu' ewi'ƚe' omeƚa's in ƚunye'jek hane'en, qa yakha'ƚe in neqjunu'yij, qa pakha' qu' neneqjunu'yij nite' yakha' qu' neneqjunu'yij, nakha'ƚe ts'ukinju' hikna' neqjunu'uj.—*

Pakha' qu' nite' i'nejuihifeyi'ij pakha'an inife.

(Mateo 10:42; Lucas 9:49-50)

38Ma' qa ha' Juan qa yit'ijets: —Maestro, hi'weniƚij ha' ewi'ƚ in yukinik'uifik'i pe' inwo'metets yit'iji' aka' ii, qa haq'ayinƚi'iƚij qe nite' i'n'init ji'teje'mkii.—* 39Qa ha' Jesús qa yit'ijets: —Hasu'uj aq'ayini'ƚij, qe ham pa'qu' nit'iji' aka' yii in yaqsiijkii pa'qu' ham ƚunye'ji'iju'ƚ, ma' qa' aje'eƚ qu' uƚ'axi'ik'i pa'qu' ƚ'anye'je'yij.* 40Qe pakha' qu' nite' i'nejuihifeyi'ij pakha'an inife.* 41Qe pa'qu' ƚunye'je'ƚe qu' neƚisi'ƚij pa'qu' ewi'ƚ wasuye' iweli'ye', qu' nata'ƚets in ƚijayani'ƚ ha'ne Cristo, yijaa'ija aka' hit'iƚij ewets, pakha'an nite' yaqamij pa'qu' ƚenisit'e'.—*

Pa'qu' naqsijinenijkii pa' uƚ'ax ene' mente' qits.

(Mateo 18:6-9; Lucas 17:1-2)

42—Qa pa'qu' ƚunye'je'ƚe iye qu' naqsiijkii qu' nilanhenijifi pe'ye' ewi'ƚe' enewe' mente' qits nite' tseqeku', les ƚe'wistax qek hayiits newet-sifinijifi ƚaqawe'j ne'ej qi ute t'ejuyets na'aj we'neqhipitju' ƚetsinki na'aj matikkatax, ma' qekha netwumhitiitaxji'ju' na' qi iweli'.* 43Qa qu' nakha'ye' okoi qu' hikna' nata'ƚets in ƚaqsiijkii pa' uƚ'ax qa' isa'xii, qe les qu' ƚe'wise' qu' amii na' witiƚa'x qu' ewi'ƚe'ƚetax pa'qu' hame' na' ese'n, qa nite' hik ƚunye'j qu' week netwumhitiyeji'ju' na' ese'n na' fe't, hik nakha' nite' yom,* 44(hik nakha'a' nakha' ƚoqo q'oiq'oq'oi nekhewe'en nite' wa'm, qa na' fe't qa nite' yom.)(Is 66:24) 45Qa qu' nakha'ye' ef'i' qu' nata'ƚets in ƚaqsiijkii pa' uƚ'ax qa' isa'xii, qe les qu' ƚe'wise' qu' etepeep tepepeƚe qu' amii na' witiƚa'x, qa nite' hik ƚunye'j qu' weeke' wetets ne' ef'iyei qu' ewumhitiiji'ju' na' qi fe't, hik nakha' nite' yom.* 46(Hik nakha'a' nakha' ƚoqo q'oiq'oq'oi nekhewe'en nite' wa'm, qa na' fe't qa nite' yom.)(Is 66:24) 47Qa qu' nekhe'ye' oto' qu' nata'ƚets in ƚaqsiijkii pa' uƚ'ax, qa' enifte'pha'm, qe les qu' ƚe'wise' qu' amii na' tenek'enheiji' na' Dios qu' ewi'ƚe'ƚetax pe'qu' otoye', qa nite' hik ƚunye'j qu' weeke' wetets ne' otoi qu' ewumhitiiji'ju' na' qi fe't.* 48Hik nakha'a' nakha' ƚoqo q'oiq'oq'oi nekhewe'en nite' wa'm, qa na' fe't qa nite' yom.(Is 66:24) 49Qe week hatse' enewe'en qu' newet-tsile'ƚipji'kii pa' fe't, in ƚunye'jek na'aj qe yefulutipji'kii na'aj ƚaq na'aj witlepinek.* 50Na'aj witlepinek ƚe'wis, qa qu' nite'ƚe ek'eme'ye' pa' witlepinek ¿qa pa'n qu' eqfenyejeyi'iƚij qu' ek'emeti'ƚ iye? Hik ejunyejeyi'iƚ na'aj witlepinek in ƚe'wis, qa hasu'uj iye qu' anwakayu'uƚ wetju'ƚkii e'ƚe'sitse'ƚi'iƚi'mkii yijat'ij.—*

 INTATA ȽE'ȽIJEI

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index