Search form

Mateo 26

Iyetijju' qu' net'eku'mi' qa' nilan iye pa' Jesús.

(Marcos 14:1-2; Lucas 22:1-2; Juan 11:45-53)

1Ha' Jesús in yili'ij in nifel week ekewe'en, ma' qa yit'ijets he' ƚ'ijatshenhei: 2—Ekheweli'ƚ hats ƚenikfe'li'ƚets in wetsjuk neƚuts pe' hamitsik'ui qa' namets pa' qiji' ƚe'wis neƚu Pascua,+ ma' qa ha'ne Ƚa's na' Jukhew qa' ne'tnineiji' qe qa' net'enhetii'ji'pha'm pe'qu' cruze'.—* 3Hik pakha'aj hekhewe' tenek'enhe'yipji' he' pa'il qa hekhewe' iye tenek'enheiji' ha' witset, qa ewi'ƚ we'neni' pa'aj qa not'axi' wetju'ƚ ke' ƚaqa palacio'oi ha' qiji' ƚatata he' pa'il ƚii Caifás.* 4Ma' qa iyetijju' in yijamtitaxets qu' nanat'inij qu' net'eku'mi' ha' Jesús qa' nilan.* 5Hekhewe'en qa yi'tƚi'ijju' iye: —Qa hasu'ujƚe jit'eku'm eku'ni' qu' jintalan enewe' ƚe'sits neƚutsji', hats'inha qa' nite' nat'ayeji' qu' na'nayu'kii ene' jukhew.—

Pe' efu yatsi'yipji' ƚeiƚa' pa' Jesús pa' ewjisii.

(Marcos 14:3-9; Juan 12:1-8)

6Ha' Jesús i'nii ha' witset Betania, ke' ƚetsi'ii ha' Simón, hikha' ƚenqii iye leproso. 7Qa hik hakha'a' qa nekets ke' efu, neka'xets ke' ewi'ƚ qi ƚe'wis ute ƚii alabastro eƚi'ni'ij topo'oj ka' ewjisii inyetax, ma' qa yatsi'yipji' ƚeiƚa' ha' Jesús in mexe i'nijup ha' mesa. 8He' ƚ'ijatshenhei in yi'wenij qa nayutaxkii, qa yit'ijju': —¿Inhats'ek in yaq'ayinƚekii kakha'an?* 9Qe aka' ewjisiyik'i olotstax pe' qek ƚaja'ye'tax ƚ'astai qek ne'tninei, ma' qekha netestiitaxij ne' if'iljetsits.— 10Ha' Jesús in yepi'ye' ej hekhewe'en aka' yit'ijju', ma' qa yit'ijji'ju': —¿Inhats'ek in pekhel anyejeyi'ƚijkii ene' efu? Aka' ƚeqfenye'jyij qi in ƚe'wis. 11Qe ene' ham yiwq'axine' nite' yili'ij week ƚahatsiyij qu' nana'li'ƚ ejup. Qa yakha'ƚe qa nite' week ƚahatsiyij qu' ha'ni'ƚ ejup.* 12Aka' ƚeqfenye'jij ene' efu in yatsi'yipji' aka' ewjisii qa yewjisit ha'ne yaj, qe qa' najilet qu' nets'ewjisit aje'eƚ in mente' hayajkati'yik'ui qu' hawa'm. 13Yijaa'ija aka' hit'iƚij ewets, pa'qu' na'ne'ƚi'i qu' netfelhitii hatse' eke' ƚe'sits wi'tlijei ha'ne week sehe' epji', qa' netfelhitii iye aka' ƚeqfenye'jyij ene' efu, ma' qa' natjamtaxti'yik'ikii nekhe'en.—*

Pa' Judas qa t'ihinij pa' Jesús.

(Marcos 14:10-11; Lucas 22:3-6)

14Ma' qa hik aka'aj ka' ewi'ƚ he' doce (12) ƚ'ijatshenhei ƚii, Judas Iscariote, qa ikii pa'aj hekhewe' tenek'enhe'yij he' pa'il,* 15qa yit'ijets: —¿Pa'n uja'x pe'qu' isu'uni'ƚ qu' esƚisi'ƚij hats'inha qu' k'eƚisiƚij ha' Jesús?— Ma' qa he' pa'il qa yijaninij pe' treinta (30) nijketits ƚiyits plata.* 16Ma' qa hik aka'aj pa'aj ka' Judas qa wo'oikiiha pa'aj pa'qu' iwemetsaxe' qu' ƚeke'ye' qu' net'ihinij ha' Jesús.

Pa' qi ƚe'wis neƚu ƚenkujiiji' pe' pan nite' yetsji'ƚ pe'qu' levaduraye'.

(Marcos 14:12-25; Lucas 22:7-23; Juan 13:21-30; 1 Corintios 11:23-26)

17Ka' yojo neƚuji' kakha' qi ƚe'wis neƚu witkujiiji' ne'ej pan nite' yetsji'ƚ pe'qu' levaduraye', he' ƚ'ijatshenhei ha' Jesús qa nekets qa nifaakan: —¿Pa'n i'ni' pa'qu' isu'un qu' jinaniji' qa' haqsiiƚiji'kii pa'qu' jinteƚuj qu' net'ejuyets ha'ne qi ƚe'wis neƚu Pascua?— 18Qa yeku'ƚ qa yit'ij: —Ma'aƚiiteje'm na' witset qa' i'weni'ƚi' pa'qu' jukhewe' qa' it'iƚijets: “Ha' Maestro yit'ij: Hats k'esets qu' namets yeqe hora, hik ta'ƚijupi' qu' henekii ne' etsi' qu' ha'ni'ƚiji' ene' yijatshenhei qu' heyeki'ƚji' pa' qi ƚe'wis neƚu Pascua.”—* 19Ma' qa hekhewe' yukin ƚ'ijatshenhei, qa week yaqsiijkii aka' hats yit'ijets ha' Jesús. Qa yaji'let week ke' ƚaqats t'ejuyets ka' qi ƚe'wis neƚu Pascua. 20Qa in hats najaleikii, ha' Jesús qa hats i'nijupju' ha' mesa qa week iye he' doce (12) ƚ'ijatshenhei. 21In mexe tekju', ha' Jesús qa yit'ijji'ju': —Yijaa'ija aka' hit'iƚij ewets, ekheweli'ƚ na'l nakha' ewi'ƚ qu' net'ihinyij hatse'.— 22Qa hekhewe'en qa qi in yitawje'meten qa week nifaakantax: —Yatsat'axyij, ¿me yakha'?— 23Qa ha' Jesús qa yeku'ƚ, qa yit'ij: —Nakha' ewi'ƚ na' yoqotok'o'oƚ in hilke'eƚijetsju'kii ne' pan, hik nakha' pa' t'ihinyij hatse'. 24Ha'ne Ƚa's na' Jukhew hats ikƚi'ij, in ƚ'anyejeyek kekhewe' hats we'nika'ajji' in t'ejuyets nakha'an. Qa ¡hiye' ha'nus nakha' t'ihinij hatse' ha'ne Ƚa's na' Jukhew! Les ƚe'wistax nakha' jukhew qek hasu'uj nenekfik'i pa'aj.—* 25Ma' qa ha' Judas hik hakha' t'ihinij, qa nifaakan: —Maestro, ¿me yakha'?— Ha' Jesús qa yeku'ƚ: —Akha' hats ƚit'ij aka'an.— 26In mexe tekju', ha' Jesús qa t'eku'mi' ka' pan qa yit'ijetspha'm ƚe'wisij pa' Dios, qa netisijju' he' ƚ'ijatshenhei qa yit'ijets: —Ku'mi'ƚiju'ƚ qa' ƚuji'ƚ, hane'en hik ha'ne yese'n.—* 27Ma' qa t'eku'mi' iye ha' tok'o qa in hats yit'ijetspha'm iye ƚe'wisij pa' Dios qa tisijik'i iye he' ƚ'ijatshenhei, qa yit'ijets iye: —E'weeki'iƚij qu' iya'aƚij ha'ne tok'o, 28qe ha'ne i'nji' hane'en hik enewe' yathits, hik enewe' qu' nata'ƚets pakha' ink'ayik wenit'ij, ma' qa' nawantsiifik'i qe ta'ƚets pekhewe' olots hats'inha qu' netwumhiti'yik'ui pe' ƚewuƚ'ets.* 29Qa hit'iƚij ewets in hats nite' k'iya'ji' iye ni'khap iye uwa ƚ'i', ipƚu'ui qu' namtaxets pa' neƚuji' qu' ji'niyataxji' iye na' ink'ayik uwa ƚ'i' na' tenek'enhe'yi' na' Tata.—*

Jesús qa nifel qu' newelkut'ijkii pa' Pedro.

(Marcos 14:26-31; Lucas 22:31-34; Juan 13:36-38)

30In yili'ijju' kakha' ewi'ƚ in yiji'ik'i, ma' qa ikkii qu' nakiiteje'm ke' utek Olivos.* 31Ma' qa ha' Jesús qa yit'ijji'ju': —Hane'ejija ha'ne naja'xji', week ekheweli'ƚ qu' me'nitoniƚets hatse' qe yakha' qu' nata'ƚ yiwets, qe kekhewe' we'nika'ajji' Intata ƚe'lijei yit'ij: “Hilan hatse' na' kots'etets ƚenilayets, qa ne' kots'etets qa' nak'eskii.”(Zac 13:7)* 32Qa qu' yi'ƚa'xe'tax iye qa' hathayini'ƚ ek'uyii ha' Galilea.—* 33Ma' qa ha' Pedro qa yeku'ƚ, qa yit'ijets: —Yemjeetax qu' week ne'nitontax e'mets hatse' qe akha' qu' nata'ƚ ewets, qa yakha'ƚe qa' nite' ƚ'anuuyi'i qu' he'niton e'mets.— 34Ha' Jesús qa yit'ijets: —Yijaa'ija aka' hit'ij ewets ha'ne naja'xji' qu' mente' nape' pa'qu' ta'a'aye' qa hats wetshetk'ewi'ƚij qu' mewelku'tyijkii.—* 35Ha' Pedro qa yit'ijets iye: —Ƚunye'jij qu' week jinanaxju', nite' hewelku't ejkii.— Qa week ƚ'anyejeitax aka'an he' ƚ'ijatshenhei.

Jesús qa iyini' pa' najkaket Getsemaní.

(Marcos 14:32-42; Lucas 22:39-46)

36Ma' qa hats namets ha' Jesús qa he' ƚ'ijatshenhei ha' najkaket ƚii Getsemaní, qa yit'ijji'ju' he' ƚ'ijatshenhei: —Hik ha'ne ni'ekuni'ƚi'ju'kii qa yakha'ƚe qa' mexe ha'nii hakijji' qu' nek'iyin.— 37Qa t'eqe'mets ha' Pedro qa he' wetsjuk ƚelits ha' Zebedeo. Ma' qa yapeƚek ha' Jesús in yoksi'wen in qi in ika'metkii qa qi iye in itawje'met.* 38Ma' qa yit'ijets: —Qi in hoksi'wen in naq'aliyuyij pa' yikameta'xkii. Ha'ne a'maneyi'iƚi'. Hasu'uj mama'aƚ yijup.—* 39Ma' qa ikfik'i pa' ha'niiji'in, qa wonokok'enju' qa yamitetsju' sehe' ƚotkoyek, qa iyin qa yit'ij: —Tata qu' ƚeke'ye', qa' hasu'uj anamit yiwets wat'ij ha'ne qi ek'imiiji', qa hasu'ujƚe pa'qu' yakha' ye'ƚe qu' hisu'un, akha' yijat'ij pa'qu' isu'un.—* 40Ma' qa tepilii iye pa' i'ni' he' ƚ'ijatshenhei qa yi'wen in imaa'ju'ha pa'aj. Ha' Jesús qa yit'ijets ha' Pedro: —¿Me nite' ƚeke' qu' ewi'ƚ horaye' qu'nte' ama'ye' eku'ni'ƚ yijup? 41Hasu'uj mama' a'ƚju'. Iyini'ƚ hats'inha qa' nite' nanami'iƚ ewets na' witaqjaajinkeye'j. Pe' atawjetsi'ƚ hats qi in yisu'untaxija qu' naqsiijkii aka'an, qa nite'ƚe t'units ne' esenitsi'ƚ.— 42Qa ewi'ƚij iye in ikfik'i iye pa'aj, qa iyin iye, ma' qa hats wetsjuk'ij, qa yit'ij iye pa'aj: —Tata, qu' nite' ƚeke'ye' qu'nte' anamite' yiwets qa'nte' nek'iya'ye'ji' pa' qi ek'imiiji', qa' aqsiijkii pakha' ƚisu'un.—* 43Qa tepiltaxii iye qa yi'wen iye in ima'ju' iye he' ƚ'ijatshenhei, qe nite' ƚekheweliju'ƚ pa' nijati'. 44Qa ikfik'i iye, qa iyin iye ma' qa hats wetshetk'ewi'ƚij, qa yiyeketij kakha' hats yit'ij. 45Qa tepilii iye pa' i'ni' he' ƚ'ijatshenhei qa yit'ijets pa'aj: —¿Me menjiit ƚama'aƚju' qa ƚawapiyi'ƚju' iye? Hats yamets ne' hora, qa ha'ne Ƚa's na' Jukhew qa' netesti'yij nekhewe' uƚ'ets jukhew.* 46Eniyi'ƚpha'mkii qa' jinakkii. Jeƚ qeku'ni'ƚiju'ƚ, hats met nakha' t'ihinyij.—

Te'nekumhi'yi' qa wetka'x pa' Jesús.

(Marcos 14:43-50; Lucas 22:47-53; Juan 18:2-11)

47In mexe iyet ha' Jesús qa namets ka' Judas. Hikka' i'ntaxji'teje'm he' doce (12) ƚ'ijatshenhei. Olots he' ƚijts'eyek taqatsjikinetii qa uja'x he' najak he' t'eku'mi'. Ƚ'ukinhei he' tenek'enhe'yij he' pa'il qa he' tenek'enheiji' ha' witset. 48Ka' Judas in t'ihinij qa hayiits na'l pa'aj pa'qu' niwjutsiqenij, qa yit'ij pa'aj: —Hakha' qu' hetu'je'm, qa' hik hakha'ye', qa' ku'mi'ƚi'.— 49Qa in hats namets qa aje'eƚ nekets ha' Jesús, qa yit'ijets: —Ƚanam, Maestro.— Ma' qa tu'je'm. 50Ha' Jesús qa yit'ijets: —Waika', aqsiijkii pakha' ƚanamij met qu' aqsiijkii.— Ma' qa hekhewe' ƚijts'eyek qa nekets ha' Jesús qa t'eku'mi' qa niyejinju'ha.* 51Ma' qa hakha' ewi'ƚ hekhewe' ƚ'ijatshenhei qa t'eku'metsju' ha' ƚaqa'tsjikinet qa' weqfekin je'm qa yasinii ke' ƚekfi'ik'i ha' ƚeqejkunenek hakha' qiji' ƚatata he' pa'il.* 52Ha' Jesús qa yit'ij: —Ukinik'iju' iye na' ƚejii na' aqa'tsjikinet. Qe week pe'qu' nawatlanij na'aj witqatsjikinet, qa' hik na'aj iye qu' naq'alij.* 53¿Ye' me ƚumti qu' nite' ƚeke'ye' qu' nek'iyinets na' Tata, qa ƚakha' qa' aje'eƚ nenukinju' pe'qu' nat'ani' doce (12) legión + angelitse'?* 54Qa qu' hik aka' ƚunye'je'kii, ¿qa pa'n ƚunye'j qu' nafits kekhewe' we'nika'ajji' in hayiits yit'ij qu' hik aka' ƚunye'je'kii?—* 55Qa hik aka'aj qa yit'ijji'ju' ha' Jesús hekhewe'en: —¿Inhats'ek in ƚ'aqatsjikineti'yi'ƚyii qa ƚenka'xi'ƚ iye ne' ek'uli'ƚ najak qu' ots'opheƚi'ƚ? ¿Me hik yijunye'j na'aj ejtenhetsax? Week neƚuts yakha' ha'nifi ne' witlijtsitjii he'nq'ijatshenifi qa ham ts'opheƚe'.* 56Qa hatsƚe week qu' ƚunyejeye'kii hane'ej ekewe'en, qe qa' nasinik'i kekhewe' yika'ajji' ke' profeta'ik'i.— Ma' qa hik aka'aj he' ƚ'ijatshenhei qa week yak'esik'uikii qa ilatkii.*

Jesús qa wetka'xii pe' ƚetsi' pa' qiji' ƚatata pe' pa'il.

(Marcos 14:53-65; Lucas 22:54-55,63-71; Juan 18:12-14,19-24)

57Hekhewe' t'eku'mi' ha' Jesús qa yeka'xii ke' ƚetsi' ha' Caifás, hikha' qiji' ƚatata he' pa'il, qe hik hakha' not'axi' wetju'ƚ hekhewe' i'nq'ijatshenij ke' Moisés ƚe'lijei qa he' tenek'enheiji' ha' witset.* 58Ha' Pedro qa yijayanpha'mkii pa'aj qa toxƚi'imii, yamƚi'ijiiji'ha pa'aj ha' jofji'ju' ke' ƚetsi' ha' pa'il ƚatata. Qa uiteje'm qa i'nijupju' pa'aj hekhewe' witeqjeƚinenheyipji' ke' witlijtsitjii qe qa' niweenijha week pa'qu' ƚeqfenyejeyi'ij.* 59Hekhewe' tenek'enhe'yij he' pa'il qa week pekhewe' Junta Suprema+ wo'oikii pa'qu' witwotk'onhet'eƚe qu' net'ejuyiju'ƚ ha' Jesús, hats'inha qu' ƚeke'ye' qu' natlanhetii.* 60Qa nite'ƚe yi'wen, yemjeetax in olotstax pe' jukhew in wotk'onƚetaxiikii pa'qu' ƚunye'je' ha' Jesús. Qa i'nk'aƚe pa'aj qa na'l pe' wetsjuk jukhew qu' nowotk'onijkii iye.* 61Enewe'en qa yit'iju' pa'aj: —Ha'ne jukhew hik ha'ne yit'ijets: “Yakha' ƚeke' qu' hiwuƚ'enhetijkii ene' qi witlijtsitjii, qa' wetshetk'ewi'ƚ neƚuts qu' heniihinpha'm iye.”—* 62Ma' qa ha' pa'il ƚatata qa ts'ap'a, qa yit'ijets ha' Jesús: —¿Me nite' ƚ'inku'ƚ? ¿Pa'n qu' it'ij qu' eku'ƚik'i aka' wenit'ij ewets?— 63Qa ha' Jesús qa nite'ƚe inku'ƚ. Qa ha' pa'il ƚatata qa yit'ijets iye pa'aj: —Aka' ƚiiji' pa' nite' wa'm Dios qu' hit'ij ewets yape enfeli'ƚ ye'mha, ¿me hik akha'ija pa' Cristo, Ƚaa'sija pa' Dios?—* 64Ha' Jesús qa yeku'ƚ: —I'woyaxijik'iha ka' ƚit'ij in hik yakha'. Qa hit'iƚij ewets iye ekheweli'ƚ in ƚi'weni'ƚ hatse' ha'ne Ƚa's na' Jukhew qu' na'ni'ju' na' yiya'yik'i nakha' Ham Ƚet'unhenye'ji'iju'ƚ in T'un, qa qu' nenekijju' iye ne' wasil ha'ne wa'sji'.—(Sal 110:1)* 65Ma' qa ha' pa'il ƚatata qa yiwjaf'itik'i pa' ƚ'uihitjiiƚe, qa yit'ij: —Eke' yit'ij ha'ne jukhew qi in uƚ'etsik'i ƚe'lijeyets pa' Dios. ¿Ƚekpa' qu' hami'ik'ui qu' nenfel iye pakhape' iye ƚunye'je'kii hane'en? Ekheweli'ƚ ƚepi'ye'eƚik'i ke' yit'ij in uƚ'etsik'i.* 66¿Pa'n ƚumti'iƚ qu' ƚenifenye'je' hane'en?— Qa yeku'ƚ pekhewe'en: —Ewi'ƚƚe in weju'ƚij qu' nawa'm.—* 67Ma' qa tek'iije'mkii ƚeju's qa yi'wiƚtenji'ijje'm iye. Qa pekhewep qa yeqsilanje'm ƚeju's,* 68qa yitjiijets: —Akha', in hik akha' pa' Cristo ¿ƚekte'ek pa' nalan?—*

Pedro qa welkut'ijkii.

(Marcos 14:66-72; Lucas 22:56-62; Juan 18:15-18,25-27)

69Ha' Pedro i'niju' hakha' joofji'ju' ke' wititsi'ii. Ma' qa nekets pa'aj ke' ewi'ƚ witqejkunenki', qa yit'ijets: —Qete'e' hik akha' iye hekhewe' ƚijts'eyekji'ijkii ha' Jesús Galilea ƚeiƚe'.— 70Qa hakha'ƚe'en qa welkut'ijkii qa week yepiikinij hekhewe'en in yit'ij: —Axe'm, nite' tsikfe'lets kakha' ƚit'ij.— 71Ma' qa ikii pa'aj qa i'ntaxi' pa'aj ha' ƚeji'ii, qa hik hakha'a' qa yi'weni' iye pekhep iye, pekhe'en qa yit'ijji'ju' pekhewep iye: —Hik ha'ne ha' ƚijts'eji'ijkii ha' Jesús Nazaret ƚeiƚe'.—* 72Ma' qa ewi'ƚij iye in welkut'ijkii, qa hats les in yatinhettaxik'i in welkut'ijkii: —Axe'm, yakha' nite' tsikfe'lets hakha' jukhew.—* 73Qa sujƚe iye pa'aj pekhewe' i'ni' pakha'an qa nekets iye ha' Pedro qa yit'ijets iye pa'aj: —Yijaa'ija in hik akhap iye hekhewe' ƚijts'eyekkii. Hik anyejei qe iyetju'.— 74Ma' qa yapeƚek ha' Pedro in uƚ'axik'i ƚ'anye'j qa weniwjutsiqentaxijha iye in yit'ij: —Qu'nte' yijaayi'ija aka' hit'ij qa les ƚe'wis qek nastanithen pa' Dios. ¡Nite' tsikfe'lets hakha' jukhew!— Ma' qa hik pakha'aj qa ip pa' ta'a'a'. 75Qa ha' Pedro qa yijamti'ik'i pa'aj in hayiits yit'ijets ha' Jesús: —Qu' mente' nape' pa'qu' ta'a'aye' qa hats wetshetk'ewi'ƚij qu' newelku'tyijkii.— Ma' qa ikfik'i pa'aj ha' Pedro qa qi in ip pa'aj.*

 INTATA ȽE'ȽIJEI

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index