Search form

Mateo 27

Jesús qa wetka'xii pa' Pilato.

(Marcos 15:1; Lucas 23:1-2; Juan 18:28-32)

1Ma' qa in hats leefiju' iye, qa week pa'aj hekhewe' tenek'enhe'yij he' pa'il qa hekhewe' iye tenek'enheiji' ha' witset, qa not'axij wetju'ƚ iye qe qa' nilan ha' Jesús.* 2Ma' qa in hats yophe'ƚ qa yeka'xii qu' netisij ha' Pilato, hikha' romano gobernador ipji' ne' judiol.*

Wa'm pa' Judas'ik'i.

3Ka' Judas hik kakha' t'ihinij ha' Jesús. In yi'wen in hats yijaa'ija qu' natlanhetii hatse' ha' Jesús qa qi in itawje'met qa yepilettaxets pa'aj pe' treinta (30) nijketits ne'ej plata hekhewe' tenek'enhe'yij he' pa'il qa he' tenek'enheiji' na' witset.* 4Qa yit'ijets: —Qi in yuƚ'ax qe he'yihinij ma' qa' nawa'm nakha' jukhew ham uƚ'axe' qu' naqsiijkii.— Qa hekhewe'en qa yit'ijiju'ƚ pa'aj: —¡Nite' tsatsat'etsi'ƚij pa'qu' natawje'meten! ¡Akha'ƚe in ƚantsat'axij!— 5Ma' qa ka' Judas qa nijele'ejifi pe' ƚ'astayik'i ke' witlijtsitjii, qa ikfik'i pa'aj qa wetsifinpha'm.* 6Qa hekhewe' tenek'enhe'yij he' pa'il qa nat'a'ak'i pa'aj pe' ƚ'astayik'i, qa yit'ijju': —Ene' ƚ'astai hats nite' ƚeke' qu' netenenik'iju' nekhe' ti'najki' t'ejuyets ne' witlijtsitjii, qe enewe'en hats tajayij pe' wit'athits.—* 7Ma' qa in hats week ƚexkelij iye, qa pe' ƚ'astai qa taqhayijets pa' ewi'ƚ sehe' ƚii Campo del Alfarero, hats'inha qa' hik pakha'ye' qu' ƚenimeƚku'wet'i'ij pe'qu' jukhewiikali'ik'i. 8Qa hik ta'ƚijupi' ha'ne sehe' in ƚenqiyij “Wit'athits Ƚetset.” Qa yamijii hane'ej in ƚenqiyij. 9Ma' qa hats yafits kakha' yit'ij pa'aj pa' Dios in i'nijji' pa' profeta'ik'i Jeremías qa yit'ij pa'aj: —Pekhewe'en qa t'eku'mi' pe' treinta (30) ƚ'astai nijketits plata, hik aka' ƚajanye'j pa' ewi'ƚ jukhew ƚaqjanyejeyij nekhewe' Israel ƚeiƚets.(Zac 11:12)* 10Ma' qa pe' ƚ'astai qa taqhayijets pa' sehe' ƚii Campo del Alfarero. Hik aka' yit'ij yiwets pa' Yatsat'axyij.—(Zac 11:13)

Jesús qa wetka'xii pa' Pilato.

(Marcos 15:2-5; Lucas 23:3-5; Juan 18:33-38)

11Ha' Jesús qa wattsap'anhetijup pa'aj hakha' gobernador, qa hane'en qa nifaakan, qa yit'ijets: —¿Me akha' pakha' qi ƚatata ene' judío?— Qa yeku'ƚ pa'aj ha' Jesús: —I'woyaxijik'iha ka' ƚit'ij.— * 12Qa hekhewe' tenek'enhe'yij he' pa'il qa hekhewe' iye tenek'enheiji' hakha' witset in yittaxijetskii kekhewe' wekwek uƚ'ets yit'ijets in yaqsiijkii ha' Jesús, qa hakha'ƚe Jesús qa nite' yeku'ƚik'i.* 13Qa hik ta'ƚijupi' pa'aj ha' Pilato in yit'ijets: —¿Me nite' ƚepiye' kekhewe' wekwek uƚ'ets wenit'ij ewetskii qu' aqsiijkii?— 14Qa ha' Jesús qa nite' yeku'ƚ. Qa nite' ewii'ƚe' iye pa'qu' nekuƚik'i pe' uƚ'etsik'i wenit'ijets in yaqsiijkii. Qa hik ta'ƚijupi' hakha' gobernador in qi in yitjuƚaxijpha'm.

Pa' Pilato qa inaqyaji'ij qu' natlanhetii pa' Jesús.

(Marcos 15:6-20; Lucas 23:13-25; Juan 18:38–19:16)

15Hakha' gobernador ha' witset, in hayiits ƚeqfenye'jji'jij qa yamji'jets ekewe' ƚe'sits neƚuts Pascua qu' niwejin pa'qu' ewi'ƚ wit'opheƚik'e' pakha' qu' niyinen pekhewe' jukhew. 16Qa na'l pa'aj hakha' ewi'ƚ qi in yinikfe'l wit'opheƚik ƚii Barrabás. 17Qa in hats ewi'ƚ i'ni' pa'aj pekhewe' olots, ha' Pilato qa nifaakanji'ju': —¿Ƚekpa' ƚisu'uni'ƚ qu' netwejinhetii ne' wit'opheƚii, me hakha' Barrabás, me i'nƚi'i nakha' Jesús, ƚenqii iye Cristo?—* 18Qe ha' Pilato nikfe'lets hekhewe'en in tisij qe ta'ƚets in teqemtshenƚe'etskii. 19Ha' Pilato in mexe i'nipji' pa'aj ha' ƚots'oji'la'x t'ejuyets in yejeƚik'ui pa'qu' ƚunye'je'kii (juez), pe' ƚewhe'ye' qa inqekenijii pe' ƚe'lijei, qa yit'ij pe' ƚe'lijei pe' efu: —Hasu'uj ma'ajets pa' ƚenifenye'j nakha' jukhew yatsathen, qe juka'x qi in uƚ'axik'i ka' yitsowoƚ'ax ta'ƚets nakha'an.—* 20Qa hekhewe' tenek'enhe'yij he' pa'il qa hekhewe' iye tenek'enheiji' ha' witset qa yaqsiijijetskii in yiyaji'etskii hekhewe' olots jukhew, ma' qa week iyinets qu' netwejinhetii ha' Barrabás qa hakha'ƚe Jesús qa' natlanhetii. 21Ha' gobernador qa ewi'ƚij iye in nifaakanji'ju' iye: —¿Pa'n ƚunye'j pa'qu' netwejinhetii ene' wetsjuk wit'opheƚii?— Pekhewe'en qa yeku'ƚ: —¡Barrabás qu' netwejinhetii!— 22Qa ha' Pilato qa nifaakanji'ju' iye: —¿Qa pa'n qu' yeqfenyeji'ijek ha'ne Jesús ƚii iye Cristo?— Qa week yeku'ƚ pa'aj pe' jukhew qa yit'ijju': —¡Ne'nenji'pha'm pe'qu' cruze'!— * 23Ha' Pilato qa yittaxij iye pa'aj: —¿Inhats'ek? ¿Ƚekpa' uƚ'ax yaqsiijkii hane'en?— Pe' jukhew qa les yit'unhetik'i in taya'yijipji'kii, qa yit'ijju' iye: —¡Eni'ƚji'pha'm cruze'!—* 24Ha' Pilato in yi'wen in hats ham ƚeqfenye'ji'ij, qe ewi'ƚƚe in hats les yiwakanintaxkii hekhewe' jukhew, ma' qa inq'ukinii pa'aj pa'qu' iweli'ye' qa tetka'xii, qa yethinij he' week in wa'nqa', qa yit'ij: —Yakha' nite' ta'ƚ yiwets qu' nawa'm ha'ne jukhew yatsathen. Ekhewele'ƚi'iƚij.—* 25Qa yeku'ƚ pa'aj pekhewe' week jukhew: —Ehe, yekheweli'ƚ qa enewe' yilitsi'ƚ, he'yeku'mi'ƚiju'ƚ qu' he'yenheti'yi'ƚi' qu' nata'ƚi'ƚ yiwets qu' nawa'm nakha'an.—* 26Ma' qa ha' Pilato qa yiwejin pa'aj ha' Barrabás. Qa hakha'ƚe Jesús in hats yili'ij in yeqsilankii, ma' qa tisij pa'aj he' oq'opheƚinetsilets qe qa' ne'nenji'pha'm pe' cruz.* 27Ma' qa pe' oq'opheƚinetsilets ƚelits pa' gobernador qa yeka'xifi pa'aj ha' Jesús ke' palacio, ma' qa he' oq'opheƚinetsilets qa week not'axij wetju'ƚ pa'aj hakha'an.* 28Qa nit'ijji' pa'aj ke' ƚeqhinatai ma' qa yi'ntaafinij pa'aj pa' s'e' ƚeqi'ntaafit'ij.* 29Qa yuihinji'ju' iye pa'aj pekhe' yifti'yik'i tii, qa pa' yiya'yik'i ƚokoi qa yekumhini' pa' tutsi'latax. Ma' qa wonokok'enifikii yawitjiƚe, qa yi'tjiijets: —E'ƚe'wisi'imkii, qi ƚatata ene' judiol.— 30Qa tek'iyi'kii iye qa t'eku'mijets iye pa' tutsi'latax ma' qa yilanijkii ƚeiƚa'.* 31In hats yili'ijju' in qi in yawitji pa'aj hakha'an, qa nifte'ji' iye pa' yi'ntaafinij s'e' qa yuihinik'ipha'm iye pa'aj ke' ƚeqhinataayija. Ma' qa yeka'xfik'i qe qa' nenji'pha'm pe' cruz.

Jesús qa we'nenji'pha'm pe' cruz.

(Marcos 15:21-32; Lucas 23:26-43; Juan 19:17-27)

32In hats k'esitsiyu'uk'uifik'i ha' witset, qa weikutiju'ƚ ha' ewi'ƚ jukhew Cirene ƚeiƚe' ƚii Simón. Qa he' oq'opheƚinetsilets qa yiyaji'ijets qu' neka'xi'm ke' ƚeqe cruz ha' Jesús.* 33Qa in hats yamijets hakha' ƚenqii Gólgota, ikji' aka'an, witjiƚa'ak'i ƚetset. * 34Qa t'iyahanhetiitaxji' pa'aj pa' wino yetsji'ƚ pe' ewi'ƚ ne'ej inqa'metets ƚ'aftuk, ma' qa in hats yijaajintax pa'aj, qa yili'ij qa nite' niyayu'ji' qa t'oqowe'yiju'ƚ pa'aj. * 35Qa in hats yenji'pha'm ke' cruz, qa ke' ƚeqhinatai qa watk'esaxijju', ikij wetju'ƚ. 36Ma' qa i'nijupju'kii qe qa' nejeƚets. 37Qa ka' wankaaju'ƚetsju' ƚejiƚa' we'nika'ajji', hik kakha' ka' ta'ƚijupi' in talanhetii, qa yit'ij ka' we'nika'ajji': —Hane'en Jesús, hik ha'ne qi ƚatata ene' judiol.— 38Qa ƚe'nenhifetsji'pha'm iye ke' cruzits ke' wetsjuk ejtenhetsits. Ewi'ƚ ka' te'weyij yiya'yik'i qa kakhap qa ƚefeyi'j te'weyijek. * 39Hekhewe' nekjiijup qa yawitjijeetspha'mkii, qa yitjiij iye qhet tetet ƚeiƚal,* 40ma' qa yitjiijetspha'm: —Akha' in ƚonopƚetju' hatse' ne' witlijtsitjii qa' wetshetk'ewi'ƚ neƚuts qu' eniihinpha'm iye, meteƚinƚe. Qu' yijaa'ija qu' Ƚa'se'ejha pa' Dios qa' ilit'ik'uiju' ne' cruz.—* 41Qa hik ƚunyejei iye hekhewe' tenek'enhe'yij he' pa'il qa he' i'nq'ijatshenij ke' Moisés ƚe'lijei qa hekhewe' iye tenek'enheiji' ha' witset in yawitji'etspha'mkii iye qa yit'ijju': 42—Niƚinji'ijju' pekhewep qa ƚakha'ƚe qa nite' ƚeke' qu' neteƚinƚe. Hik ha'ne pa' ƚatata ne' Israel, ye'ehe, qa' net'ilitju' in we'nenji'pha'm ne' cruz, ma' qa hayitse' yijat'ij qu'nte' jinteqekuye'.* 43In nite' yeqeku' pa' Dios, ye'ehe qa' hik pakha'ye' qu' niƚin hane'ej qu' yijaa'ija pa' Dios qu' nisu'un nakha'an,(Sal 22:8) qe nakha'an yit'ij: “Yakha' Ƚaa'sija pa' Dios.”—* 44Qa hik ƚunyejei iye ke' ejtenhetsits ƚenenhefetsji'pha'm ke' cruzits uƚ'etsik'i iye ƚe'lijeyetskii.

Wa'm pa'aj pa' Jesús.

(Marcos 15:33-41; Lucas 23:44-49; Juan 19:28-30)

45In hats natsathenju' junu' qa weekij ha' sehe' in nookii yamijii in las tres metju' junu'. 46Hik pakha'aj ha' Jesús qa t'unik'i in tayaikii: —Elí, Elí, ¿lema sabactani?— Ikji' aka'an: —Dios Yatsat'axyij, Dios Yatsat'axyij, ¿inhats'ek in ƚetswu'm?—(Sal 22:1)* 47Qa hekhewe' i'nijup, hekhewe' uja'x in yepi'ye', qa yit'ijju': —Hats taya'yiikii pa' profeta'ik'i Elías.— 48Qa aje'eƚ hakha' ewi'ƚ hekhewe'en qa wekuma'xii ka' ewi'ƚ jupayek (esponja) qa yuihinji'ju' ka' wino na'aj ewtsik'iiji' yilke'ej ji'teje'm ka' tutsi'latax ma' qa iktaxijets qu' nifunenij qe qa' niyahan.* 49Qa hekhewepƚe qa yit'ijju': —Iwejinƚe, qa' jintejeƚijju' pa' Elias'ik'i qu' nanamii qa' niƚin.— 50Ma' qa ha' Jesús, qa ewi'ƚij iye in t'unik'i in tayai iye, ma' qa wa'm.* 51Qa hik pakha'aj kakha' ƚenjilafi' hakha' yeqet'axetsji' ke' witlijtsitjii qa ja'fik'iju' ƚeqewuk'u ta'ƚijiipha'm in ja'fik'iju' ka' te'weipha'm qa yamijiiju' ka' sehe' eju'. Qa ha' sehe' qa me'le'le'l iye qa ke' utel qa jaf'afju' iye.* 52Qa pe' nimeƚkui qa qhofik'i iye pa'aj qa olots pe' jukhew'ik'i, efuts'ik'i yatsathen ma' qa' iƚii iye. 53Qa ikik'uifik'ikii pe' ƚenimeƚkui in hats iƚa'x iye pa'aj ha' Jesús, pekhewe'en qa ikji'teje'm iye na' qi ƚe'wis witset Jerusalén qa olots he' yi'wen pa'aj. 54Hakha' centurión+ qa hekhewe' iye i'nijup yejeƚets ha' Jesús, in yi'wen in wapja' ha' sehe' qa kekhewe' iye wekwek ƚunyejeikii qa qi in nijiwei wetju'ƚ, ma' qa yit'ijju': —Yijaa'ija aka'an in hik aka' pa' Ƚaa'staxija pa' Dios.—* 55Olots he' efuts nejeƚi'iikii totsi'mii ha' i'ni', hik hekhewe' ƚijts'eyekkii ha' Jesús in ta'ƚiji' ek ha' Galilea'ai in t'ifti'ts'etskii.* 56Hekhewe'en i'nji'teje'm ke' María Magdalena qa ke' María ƚenene ha' Jacobo (Santiago) qa ha' José qa ke' ƚenene he' ƚelits ha' Zebedeo.*

Jesús qa we'nenifi pe' ƚenimeƚuk.

(Marcos 15:42-47; Lucas 23:50-56; Juan 19:38-42)

57In hats metiyu'ju' junu' qa namets pa'aj ha' ewi'ƚ jukhew yiwq'axin wekwek, ƚii José Arimatea ƚeiƚe', ƚakha' iye hats yijayan qa tek'enets iye ha' Jesús.* 58Ha' José qa mexe yamii pa'aj ha' Pilato qu' niyinijets ka' Jesus'ik'i qu' neka'x. Ha' Pilato qa inaqyaji'ij qu' netesti'yij. 59Ha' José qa t'eku'mi'fi pa'aj ka' Jesús ma' qa yijuphe'ƚji' ka' penyilo ƚe'wis. 60Ma' qa yenifi ke' yatsat'axij in ƚenimeƚuktax ink'aiki' inqajkaninijju' pa'aj ke' utekji'teje'm. Ma' qa in hats yikoyoyinhetets in yit'onijji' ke' qi ute ha' ƚenuihiyi'jteje'm ke' nimeƚuk, ma' qa ik. * 61Qa ke' María Magdalena qa kikhep iye María iye, qa ipƚu' pa' i'nijupi'ju'kii pa'aj ke' nimeƚuk.

Pekhewe' oq'opheƚinetsilets yejeƚets pe' ƚesehek pa' Jesús.

62Ka' neƚuji' watji'letji' pe' witqats qa kakhap neƚuji', qa hekhewe' tenek'enhe'yij he' pa'il qa hekhewe' iye fariseol qa yamii pa'aj ha' Pilato,* 63qa yit'ijets pa'aj: —Yatsat'axyij, hijamti'iƚik'i ka' yit'ij ka' ejtitsi'l jukhew'ik'i in mexe iƚa'x, qa yit'ij: “Qu' namets wetshetk'ewi'ƚ neƚuts qa' yi'ƚa'xe' iye.”* 64Qa hik ta'ƚijupi', akha' qu' inaqyaji'ij qu' netjeƚitiyetsha ke' ƚenimeƚuk namijii qu' wetshetk'ewi'ƚe' neƚutse', hats'inha qu' nite' neneki'ii he' ƚ'ijatshenhei ma' qa' net'ejtenij, ma' qa' i'nk'aƚe nit'ijets ha'ne witset: “Hats iƚa'x iye.” Qa pakha' teke'lenju' qu' ƚe'wejtitsiye' qa' les qu' qi qu' uƚ'axe' wiikfik'i, qa' nite' hik ƚunye'je' ka' yojo.—* 65Qa yit'ijiju'ƚ ha' Pilato: —Enewe'en oq'opheƚinetsilets eka'xi'ƚ, qa' ejeƚineni'ƚij pe' ƚesehek qa aqsiiƚijkii pakha' hats ƚenikfe'li'ƚets qu' aqsiiƚijkii.— 66Ma' qa ikkii qa yijanithen pe' nimeƚuk, qa yeni' pa' ƚeji' pe' ƚeq'ikati' qa' jutsiqaxi'ij qu' ham nit'i'ij qhof. Ma' qa amaneyijup he' oq'opheƚinetsilets qa yejeƚ.*

 INTATA ȽE'ȽIJEI

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index