Search form

Juan 21

Ian cusumun Jesús afu rafumisifoqui noconi

1Ascano Jesús afanan nocoquin noconiquin. Ianmanhuan Galilea cusumun noconi. Un mato yoinon ahuuscashumain Jesús nocoqui oniquin. 2Pedron yafi Tomás nan ahuun anu futsan Gemelo non Natanael nan Canan murannoa Galilea anoa non Zebedeo facufo nonri afu rafumisi non ichananni. 3—Unfin nushuicaicain, —Pedro icaiton. —Non mifu cairan, —non huani. Ascashu focani shasho nanufain nushushifiaquin non shiman fustishta finima.

4Shafa cuaino ian cusumun Jesús nia ini. Nifiacun non onannima. 5—Uhuun facufoan man shiman achiamamun, —noco huaiton. —Ahuashta non fiamaran, —non huaiton. 6Ascaiton noco yoiquin, —Shashon rushti cayacafi potacahuun. Ascashonfin man fitiroquin, —noco huaiton nicacaquin. Nan noco yoia cuscan non potani shashon rushti cayacafi potashon non mua fospicoian ini. Shimanoanfo ihuucoincun shasho muran nanupaiquin non rananni. 7Unfinquin ua Jesús noicoinmisi. Ascacun un Pedro yoini, —Nanfin nocon Ifoquin, —un huani. Ascaiton nicaquin Pedron samamashta ahuun sahuuti sahuacufoantan shasho naquinoashu ian muran fotocaini ahuun Ifoqui nocoriscapai. 8Ascaiton atirifiton non shashon mufaini. Nocon nushuti fospicun shashoqui nushashon non aya tohuufoni. Ian cushan chaima shara. Cien metrocuana.

9Non cusumun nocoquin oian chi cutuai ini shiman shoi yafi yoa chi cusumun raca ini. 10Ascatan Jesús noco yoiquin, —A man rama shiman fia futsan fucahuun, —huani. 11Ascaino Pedro shasho naqui nanupacucahuan noco nushuti cusumun sharashon. Non oian shimanoanfo nushuti fospicoian. Ciento cincuenta tres shimanoanfo fospicoinfiashocai nushuti fashnunima. 12Ascaiton Jesús noco yoiquin, —Piyoi fucahuun, —noco huaiton. Nicacaquin. —¿Min tsoamuncai? —non huanima. Man nonmain tapishofin nocon Ifocun. 13Ascanshon Jesús noco pimaquin noco nantifi yoa yafi shiman inanni. 14Man funitashaquin nocoqui oi rafu non fusti ya ini.

Jesús Simón Pedro fu tsainni

15Piquin anaititan Jesús Pedro yocani, —Pedron minfin Juanpan facuquin. ¿A mifu rafuafoan ua noicoiainfo finonmafain mian noicoianmun? —huaiton. —Aifain Ifon. Man minfin tapiaquin un minhuun noicoiain, —huaiton. —Ua noisharashon ua rama icoinra huafori ato cushusharahuu ua tanasharanonfo, —huani. 16Afanan Jesús Pedro yoini, —Pedron, minfin Juanpan facuquin. ¿Iconmun mian fasi noicoiain? —huaiton. —Aifain Ifon. Man minfin tapiaquin un mihuun noicoiain, —huaiton. —A ua noisharashon ua tanamisifori ato cushusharahuu ua tanasharanonfo, —huani. 17Ascaiton afanan yoca futsani, —Pedron, minfin Juanpan facuquin. ¿Mianmun noiquin? —huaiton. Yocariaiton Pedronun fasi ointi noconi.

Ascashon afanan cumani, —Ifon, minfin ahuamamishti tapiaquin. Man min tapiari un mia fasi noicoin, —huaiton. —Ascan ua tanamisifo cushusharahuu ua tanasharanonfo. 18Pedron, iconcoin un mia yoinon. Pushcoshon nan min apaiyai cuscan min huaa. Ascatari nan min capaiyaiquiri min camisi. Ascan min anifo ano futsafoan mia yonoshquicani. Min capaiyamaiquiri mia iyoshquicani, —huani. 19Jesús Pedro tapimayoni ahuuscamain naiyaicain. Pedro ahuun Ifohuunoashu naicain tapishquin, —Upa Dios shararan, —huashquicaniquin. Ascano Jesús Pedro yoini —Ua tanasharahuu, —huani.

20Asca huaino Pedron ifiacucahuan ua oinni un ato mufainaiton. Ua fasi Jesús noimisi, Jesús nataima no futan yamu piyoaquin un Jesús yocani, —¿Ifon, tsoancai mia achimashquimun? —ishon un yocani. Nan ucaifin yocaniquin. 21Ascaiton Pedron ua oinquin yocani, —¿Ifon ahuuscamain Juan naiyaicain? —huaiton.

22—Un nimapaiyaino niyoi nan un nasoaitianri. Inon. Shinanyamahuu. Ascatama ua tanacoinfafainhuun, —huani. 23Ascano afu rafumisifo yoinannifo, —Juancai nayoimafinquin, —uhuunoa huanifo. Ascafiacai Jesús anori yoinima. Yoini isca huaquin, —Un Juan nimapaiyaino niyoi nan un nasoaitianri. Inonpun shinanyamahuu, —ishon nan fusti Jesús anori ani.

24Unfin Jesushuunoa yoimisiquin. Jesús ahuarafo huai cuscan mun oinmisiquin. Nanfo un mato cunushoni. Ascacun uhuun tsain man icoinra huatiro. Nantififain man man tapia un ahuunoa yoiaiton nan iconcoin.

25Ahuarafo Jesús ani cuscacai non afoqui cunuqui nocotiroma. Unquian Juan un mato cunushoni. Nanti.

Diospan Tsain

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index