Search form

Marcos 11

Jesús Jerusalén pushurasi ano nocotoshiniquin

Mt 21.1-11; Lc 19.28-40; Jn 12.12-19

1Ascatan Jesús fu focani Jerusalén chaima noconifo. Nannori chaima pushurasi futsan ahuun anu Betfagé. Nan pushurasi rafu machi cuya ahuun anu Olivo ano inifo. Noco cuatan Jesús afu rafuafo rafu ano ato nichini. 2Ato yoini, —Nan pushurasi chaima sharaqui fotacahuun. Nocoshon man inapan facu nushua man oincai. Tsoacai na burro camaqui caiyomisima. Tupushon nuri ua ihuunshotacahuun. 3Ascan ratoran futsan mato yocaiton, “¿Ahuuscaquin man muropan facu man iyoimun?” ishon mato yocaiton. “Nocon Ifo yopaiton non iyoshoni cairan,” ishon ato yoicahuun, —Jesús ato yoini.

4-5Ato nichian focatan pushu caicainti ano muropan facu nushua fuchitoshinifo. Man tupuaifoan nannoa niafoan ato yocani, —¿Ahuuscaquin man burro cahuashara tupuimun? —huaifoan. 6Jesús ato yoia cuscan cumacaquin, —Nocon Ifo yopaiton non tupuyoaran, —huanifo. Ascaiton, —Iyotacahuun, —ato huani. 7Ascano Jesús ano ihuushontan camisa muropan catu camaqui fucashonifo. Fucashonafoanno acamaqui Jesús tsaoinacahuani. 8Jerusalén ano caino yorahuanrasifoan fai naman cayan afoforin aton camisafo fucanifo. Futsafoan shupa shatushon nan cai fufori nichiacunifo. 9-10Ascan nan yorahuanrasi afofori yafi acachori foaifoan nantififain oi ashcafinin curushcai yoinifo,

¡Aicho! Noco numai oiquin. Upa Diosin Jesusqui unimai. Ascan nocon Ifon Dioshuunoashu nocoqui oa. Nocon shuni David nantifi yorafoan aton niaifo cuscara. Arifi nocon niaifo ishquin oa. ¡Aicho! Nocon niaifo shara nantifi iquinaran

ishon oi ashcafinin yoinifo.

11Ascatan Jesús Jerusalén ano nocotan Dios fu tsainti pushu muran iquitoshini. Amuran nantifi ato oian. Man yataino. Afu rafumisifo doce fu Betania ano fonifo nanno oshashquin.

Fana higuera Jesús tsasi huani

Mt 21.18-19

12Iyoconaino Betania anoashu Jerusalén ano fonainquin naso curanquin. 13Oian chaima fana ahuun anu higuera nia fuchini. Fuchishon ahuun fimi apaiquin oian ahuun puifosi. Fimiama ini. Fimitiataima. 14Ascaiton yoini, —Afanan min fimimaran, —ishon Jesús yoini. Yoiai cuscan a rafuafoan nicanifo.

Jesús Dios fu tsainti pushu murannoashu inanmitsaifoan ato potani

Mt 21.12-17; Lc 19.45-48; Jn 2.13-22

15Ascano afanan Jerusalén anoashu cai Jesús Israelifoan Dios fu tsainti pushu muran iquitoshini. Iquitoshiquin oian ahuarafo a murannoashu inanmitsaifoan. Fuchitan ato chifi cainmaquin futsani. Pui fiainfoan aton acamaquishon pui fitiri finifoan arasacaquin futsani. A ruhui inanmitsaifori aton tsaotiri finifoan arasacaquin futsani. 16—Na Dios fu tsainti pushu murannoashucai non ahuara inanmitsatiromaran, —ishon tsain curushcain ato yononi. 17Ato tapimaquin yoini,

—Diospan tsainhuunoa isca huaquin cununi. “Uhuun tsainti pushu muranshon nantifi manifoti iquitiro ua cufishcaquin,” ishon cunufianicun yomutsofoan ichananti cuscara man huapairan, —ishon ato yoini.

18Ascan Israelifoan aton yorafohuunshon Dios cufimisi niaifofo non Moisés cununi cuscan tapimamisifo Jesús yoiaiton nicacaquin rutupainifo. Ascaiton futsafoan Jesús yoiai cuscan nicapaicoinnifo. Ahuun tsain nicai, —¡Aira! Ascaran tsain shara tsoan nicayomisimaran, —icashu yoinannifo. Ascano aton niaifofo Jesusqui ratunifo. Rutupaifiaquicai tapinifoma ahuuscashomain rututirofoquin.

19Ascatan man fari caino Jesús yafi a rafuafo Jerusalén murannoashu patashari fonifo.

Fana higuera tsasi futsua

Mt 21.20-22

20Ascano iyoco futsaino afanan nasoquin fana higuera fuchitoshinifo. Man tsasi futsua. Ahuun tapofori man naa. 21Oinquin Jesús higuera yoita cuscan Pedronun shinanquin yoini, —Tapimamisiton, oinpon. Na fana higuera min yoitan cuscan man tsasiaran, —ishon yoiaiton.

22—Upa Dios icoinra huacahuun. 23Un mato icon yoinon. Maton nomuran man icoinra huacoinshon na machi man isca huatiro, “Tsucucain. Unuhuan muran pacuhuu,” man huaino man yoia cuscan asca huariscatiro. 24Ascacun un afanan mato yoinon. Man icoinra huacoinshon ahuarashta man yocaiton Upa Diosin mato inantiro. Matonna inon. 25-26Ascano man Upa Dios cufipaiquin iquisi futsan mia chaca huaa cuscan rau huayohuun. Man ascaiton Upa Diosiri maton chaca rauhuatiro. Ascan man Upa Dios nai murannoa man cufiai cuscan mato ashotiroran, —ishon Jesús ato yoini.

—¿Tsoanmun mia yonoaquin? —ishon niaifofoan Jesús yocani

Mt 21.23-27; Lc 20.1-8

27Ascano afanan Jerusalén ano nococatan Jesús Israelifoan aton Dios fu tsainti pushu muran caino. Yorahuunshon Dios cufimisi yafi Moisés cununi cuscan tapimamisifo fu Dios fu tsainti pushu cushumisifo aqui funifo. 28Aqui fucashon yocanifo, —¿Min acai cuscan tsoan mia yonoamun? Min inanmitsamisifo nocon ichananti pushu muranshon min ato pota. ¿Tsoan mia yonoamun min ato asca huaa? —ishon yocaifoan.

29-30—Urifi un mato ahuara yocain. ¿Juanpan yorafo unu muran iquimapacuniquin tsoan yonocumun? ¿Diosin yonoyamaraquin nocofunufoan yonoafomun huani? Man ua cumasharaiton urifi un mato cumasharatiroquin, —ishon yoiaiton.

31Jesús yoia cuscan nicacani yoinanannifo. —Diosin Juan nichiaran non huaiton Jesús noco yoishquin, “¿Ascan ahuuscaquin man Juan icoinra huamamun?” ishon noco yoitiro. 32Ascafia Juan nocofunufoan nichini Diosincai nichinima ishon yoiaiton yorafo nocoqui sinatirofo. “Juanpan Diosin tsain yoimisiran,” ishon yoiaiton noco asca huatiroran, —icashu niaifofo yoinannifo.

33Ascashon yoinifo, —Tsoanmain Juan yonoaquin noncai tapiama. Non mia yoipanan, —ishon Jesús huaifoan. —Ascarifiatan un acai cuscamain tsoan ua yonoaquin uncai mato yoima, —ato huani.

Diospan Tsain

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index