Search form

Kushangumuka 3

Munu ajeneka kwononoka

1 Oloni linyoka wapwile wakunyanyama manene kutuvakana tusitu voshe vaje Shukulu Kalunga Njambi watangele, co wehwile munakazi ngwendi, “Kuma mwa vushunga vene Njambi namileka ngwendi kesi mulye ku vushuka vwa ku muti woshe-iwoshe wamuno mu lihya ndi?”

2Munakazi wamukumbulwile ngwendi, “Tunasa kulya ku vushuka vwa muti woshe-iwoshe wa mu lihya. 3Oloni ku vushuka vwa muti wa mukati ka lihya, Njambi watulekele ngwendi kesi tukalyeko, nameme kukwatako lika, nga tulingamo, co tutsa.”

4Oloni linyoka wamukumbulwile ngwendi, “Omo kesi mwa vushunga, kumukatsi embwe! 5Njambi nendeka ngacije omwo nazivuka ngeci ku litangwa lije mukalyako mesho eni akatona, co mukalifwa na Njambi, mukazivuka vuvwa na vuvi.”

6Omo munakazi wamwene vuvwa vwa uje muti na sholovya ya vushuka vwawo, co lalo ukewo wasa kutengulwisa munu akale na mana, wapotwele vushuka vwawo, walile. Co waaneneko vumo munalume wendi, nendi lalo walile. 7Omo vanali laja, co vakele na mana, valimwene vali mutotototo, ngecivene, vatongele maputa a muti wa mukuyu nakuwazala.

8Ku cingwezi vazivile Shukulu Kalunga Njambi alinakwenda mu lihya, co vavandele mukati ka miti. 9Shukulu Kalunga Njambi wasanene munalume ngwendi, “Ulikuli?” 10Co munalume wamukumbulwile ngwendi, “Njakuzivile ulinakwenda mu lihya, co njazivile lyova, ngeci njavandele omwo njili mutotototo.”

11Njambi wamwihwile ngwendi, “Iyajo nakulekele ngwendi uli mutotototo? Kuma unali ku vushuka vuje njakulekele ngwange kesi ulyeko ndi?”

12Co munalume wamukumbulwile ngwendi, “Ou munakazi iwanjanene ngwove njikale nendi, ikeye nanjanene vuje vushuka, ngeci njinalile.”

13 Shukulu Kalunga Njambi wehwile munakazi ngwendi, “Omwo vikajo walingi eci?” Co munakazi wamukumbulwile ngwendi, “Linyoka nanjikwisile ngeci njinalile.”

Njambi anungulula cihiso

14Ngecivene, Shukulu Kalunga Njambi wendekele kuli linyoka ngwendi,

“Omwo unalingi eci, ukakala na cihiso,

unasingiwa kutuvakana vimuna voshe, na tusitu voshe va mu shwata.

Ukalikoka a lifu lyove,

co ukalya livu simbu yoshe yakuyoya kwove.

15Njikaka vutozi akati kove na munakazi,

na akati ka mbuto yendi na mbuto yove.

Co mbuto yendi ikasanyozola mutwe wove,

co yove lalo ukamushuma ku linsinsinye lyendi.”

16 Shukulu Kalunga Njambi wendekele kuli munakazi ngwendi,

“Njikaamesa manene mushongo a simbu yove yakukita,

mwa vushunga vene ukakita vana mu vukalu.

Nameme ngoco, cizango cove cikakala kuli munalume wove,

ikeye akakushika.”

17Ngecivene, Shukulu Kalunga Njambi wendekele kuli Andama ngwendi,

“Omwo yove unatolilila ku lijwi lya munakazi wove,

co unalile ku vushuka vuje njakushikile

ngwange kesi ulyeko,

co omwo unalingi eci, livu linasingiwa.

Ukapanga nakuundangana mukuyoya kwove kwoshe,

co ukalya vyakulya vyakutunda mu livu.

18Livu likamenesa shaku na mambimbo,

co ukalya vyakumena mu shwata.

19 Ukapanga nakuundangana manene nakutukuta

akupanga mu livu, ngeci likamenese vyakulya,

noo ukeluka ku livu kuje kuwatundile.

Omwo yove watundile ku livu,

co ukeluka lalo ku livu.”

20Andama walukile munakazi wendi lizina lyendi Eva, omwo ikeye wapwile cituta ca vanu voshe. 21Ngecivene, Shukulu Kalunga Njambi watongelele Andama na munakazi wendi vuzalo vwa vilambu vya tusitu, co wavazikilevwo.

Andama na Eva vavasheka mu lihya lya Endeni

22 Asinoni Shukulu Kalunga Njambi wendekele ngwendi, “Ololo munu nemuka ngwe yetu. Ali na mana akuzivuka vuvwa na vuvi. Kucapandele kumutava lalo kulya ku vushuka vwa ku muti wa mwonyo ngeci akayoye myaka yoshe embwe.” 23Ngecivene, Shukulu Kalunga Njambi wamushekele mu lihya lya Endeni, ngeci akalime livu kuje kwatundile. 24Omo navasheke laja, co waakele vikashama vakuyoya mu ngangela ya lihya na moko ya mukwale ya mulangi wa tuhya ije yakele nakutenguluka noku-noku, mukunyunga ngila ya ku muti wa mwonyo.

Livulu lya Shukulu Kalunga

©The Bible Society of Zambia, 2006 More Info | Version Index