Search form

Aposel 26

Pol Ndi, King Agripa Nga Kuimp Keta Ila Pol Elim Nga Nimba Mot Ndurum

1-2Wote, King Agripa ndi, Pol kundpa, nimba mel, “Nim ndi, akup nim ninim nga orunga nin ik mbʉ ni,” nitim. Pol wu king ni kʉn, ki oⱡa ndupa, rawe mel etpa, wote ik ei, nimba mel, “King Agripa, Jura wamp mbʉ ndi, na kʉn ik pendʉnmʉn uⱡ mbʉ, ya nim nga kuimp keta ila moⱡʉp, nanim nga orunga nʉmp uⱡ ei, kapⱡa nʉmp pʉnt. 3Na ik kupa ei nʉnt, nambuⱡ emel, nim ndi, Jura wamp nga mbo uⱡ etʉk, wote namba ik mat tek rombulk nʉk etmin mbʉ pora, pilik ketʉn. Ei nga, na ndi, nim waldʉp kʉn, na nga ik nʉmp ent mbʉ, kum tekʉn pilkʉn kai iti!

4“Jura wamp mbʉ pora, na kang kʉn moⱡʉp, andʉp it uⱡ mbʉ pora pʉtmʉn. Ama unt puⱡ mondpa, na nga mʉi kʉmp ila kep, Jerusalem kona ila kep, kang kʉn moⱡʉp, namba uⱡ it mbʉ, pilik mormin. 5Unt en enim ndi, na pʉtʉng ni, enim kapⱡa nʉk piling ndam, nʉk para ndʉi. Na unt tʉn nga mbi paka rormin uⱡ ila, Perisi wu rʉⱡaip kʉⱡ kʉn, rʉp rop etʉp ʉndʉr. 6Na akup ya ila, kot inding ei nga mor uⱡ ei nga puⱡ ei mel, Got ndi, tʉn nga anda kouwʉmʉn kʉⱡ kʉn, unt uⱡ ti itimp nimba mʉi rurum uⱡ ila, na keⱡ rondʉp nokundʉp mor ei nga, na kʉn ik ninmin. 7Tʉn nga, Jura wamp rʉⱡaip kʉⱡ nga nimp mʉi rurmʉn, ik ei mondʉk pilik rumbuldi rʉnggilmʉ mbʉ, Got kʉn mbi paka rondʉk keⱡ rondʉk nokundʉk etʉk mormin. Wu nuim ye! Na uⱡ ila nga ku, akup Jura wamp kʉⱡ ndi, tʉk kot endinmin. 8Nambuⱡ emel, enim Jura wamp mat ndi, wamp korung mbʉ, Got ndi, ⱡoporpa tʉpa kont mundi namʉndʉmba nʉk pʉnmʉn ei?

9“Unt na nanim nga numan ei ndi, Nasaret nga Jisas mbi ei, rop mana nduimp pilip uⱡ elpa elpa mat it ku. 10Ei kʉn, na Jerusalem kona ila moⱡʉp it. Wu pris kuimbal kʉⱡ kʉn ronduⱡ tʉp moⱡʉp, Got nga wamp mbʉ, tʉp kan manga ila mundʉr. Wote, rok kondrung wamp mbʉ na ndi, kapⱡa nilmba rok kondrung ku. 11Ui ou ndupa, na ndi, wamp mat, atinga manga kel mbila wamp mbʉ, etʉp kit mondʉp enim nga mondpa pili wak reing nʉmp it. Na mondpa pili wamp mbʉ kʉn, popʉⱡ minal mondʉp ronduⱡ mondʉp, wote kona peng ruⱡ etpa titim kona mat ila, mbo it ku.

Pol Elim Nuim Ei Ndi, Wi Rurum Ei Nga Nimba, Mot Ndurum

12“Uⱡ mbʉ nga, ronduⱡ tʉp itimp pilip, wu pris kuimbal mbʉ kʉn, ik nʉmp tep Damaskas kona ila mbi pilip pur. 13Wu Nuim ye! Ou rʉnggilmʉ, na nombuⱡa mam ila mbʉ kʉndʉr ei kʉn, wi muⱡ ila rʉⱡang ronduⱡ ti, ant nga rʉⱡang ei mel mon. Rʉⱡang elpa ti mel ropa omba, na kʉn, wu rʉp rop purmun kʉⱡ kʉn, kun urum. Wote, rʉⱡang ei ndi, kona ila omba, tʉn tʉpa kum rurum. 14Tʉn pora, mʉi ila ropa munduⱡnga, mbun pitmin. Wote, na pep pilimba, Ipru ik ila ik mong ti omba, na kundpa nimba mel, ‘Sol! Sol! Nambuⱡ emel, etʉk kit mondʉn ei? Nim ndi, rong morum ila kʉmp pildʉt rokʉn, ninim mindil non ei ka!’ nitim. 15Wote na ndi, nʉmp mel, ‘Nuim ei! Nim nam nʉmp wʉldʉt?’ nitim. Nuim ei ndi, na kundpa, nimba mel, ‘Na Jisas, nim ndi, etkʉn kit mondʉn ei ka! 16Nim oⱡa molkʉn, kʉmp raⱡ kambilkʉn, oⱡanggilikʉn moⱡa! Nim na nga kindmant wu muⱡʉn nʉmp kʉn, nim kʉn ont. Akup kan uⱡ mbʉ kʉn, wote ora nduimp uⱡ mbʉ pʉi, wamp mbʉ kundkʉn nʉn nʉmp, nim rukʉr tʉnt. 17Isrel wamp mbʉ kʉn, wamp rʉⱡaip elpa moⱡʉng ila, tʉp mundimp ei nga mbun mat pem ndam, nim etʉp timp nitim. 18Nim ndi, wamp mbʉ nga mong orunga, etʉk makʉndʉkʉn etana, rumbʉⱡ ila moⱡung wamp mbʉ, numan ropʉl rok rʉⱡang ila ekit weing. Wote, Seitan nga ronduⱡ ei, tʉk mbuⱡ ngʉk, Got kʉn rukʉr pangina, wote i etʉk, na kʉn mondʉk piling ndam, en enim nga uⱡ kit mbʉ, wak ramba. Wote ok, Got nga mondpa pili wamp mbʉ kʉn, wamp wingti tʉpa mondrum kona ila, ruk muⱡeing.’” nitim.

Pol Elim Kongun Etʉm Ei Mel Nitim

19Pol ndi, nimba mel, “Ei kʉn, King Agripa, ei nga nʉmp kʉn, na muⱡ kona ur kump it kʉⱡ nga ik ti, tʉp roi ndi, ni nʉndʉr mon! 20Wote, kuimp tep Damaskas na, Jerusalem kona raⱡ ila pur. Wote, Jura wamp na, wamp rʉⱡaip elpa na, mʉi kʉmp tetʉm mbila pora mbʉ, ik mbo endʉp, uⱡ kit mbʉ wak rok, Got kʉn rukʉr puk, uⱡ kai mbʉ, pep ring nit. 21Ni kʉn, na uⱡ kʉⱡ etʉp mbo, manga wingti ou ila moⱡmba kʉn, Jura wu kʉⱡ ndi, na imp molk, wote rok kunding pilik etʉng. 22Wote ni kʉn, Got ndi, na tʉpa rap ndupa mepa oⱡnga, akup ya ila moⱡʉp, enim wamp ou kel mbʉ kʉn pora, na kandʉp, pilip it uⱡ mbʉ, enim kʉndʉp nʉnt. Na nʉnt ik mbʉ, unt ik painui wu mbʉ kʉn, Moses na mbʉ ndi, etmba nʉk ei mel nʉtʉng. 23Nʉk kʉn, Kraist ei ndi, mindil nomba, wote wamp kui nga kona ila, kuimp tepa koⱡpa, ⱡoporpa oⱡa moⱡpa, etpa ti uⱡ ei nga ik rʉⱡang pi ei, Jura wamp na, wamp rʉⱡaip elpa na mbʉ kʉn, nimba ngumba,” nʉtʉng.

24Wote Pol ndi, elim nga orunga ik ei mel nilinga kʉn, wu Pestas ndi, ronduⱡ ke nimba, Pol kundpa, nimba mel, “Pol, nim wu kupʉr wʉlʉ! Nim nga ik na, wote namba uⱡ pilik tʉtʉn mbʉ ndi, nim ropa kupʉr mundnum!” nitim. 25Pol ndi, ik punt ropa, nimba mel, “Wu nuim ei, na wu kupʉr ti mon! Na nga numan mbo kun ei, pilip ik kupa ei, kundʉp nʉnt,” nitim. 26Pol ndi, nimba mel, “King Agripa, na nim kʉn mundmong iti natʉp. Ik nimp ei, nambuⱡ emel, na nʉnt uⱡ mbʉ nim ndi, pilkʉn kandkʉn itin ei nga, na pilip kʉn nʉnt. Na kupa pilip nʉnt ei, na nʉnt ik nimbʉ, nim pilkʉn moⱡina nʉnt, na uⱡ mo ropa petʉm ti nga, na ni nanʉnt mon!

27King Agripa, nim painui wu mbʉ, mondʉk pʉtʉn muna mon nda? Na nga numan ei ndi, nim mondʉk pʉtʉn nimp pʉnt!” nitim. 28Wote Agripa ndi, Pol ni kundpa, nimba mel, “Akup ya ant mong onunga ila, nim ndi, na etkʉn mondpa pili wamp mundimp nʉkʉn pʉn ei?” nitim. 29Pol ndi, ik punt ropa, nimba mel, “Ant mong punda kep, ruⱡ etpa kep, na Got kʉn atinga ront ei nim kʉn, wote wamp mbʉ pora, ik kum tenmin mbʉ pora ok, na mel mondpa pili wamp ralk muⱡeing nʉmp nʉnt. Ei nga wote, na kan ngorung ei nga nʉmp ni nanʉnt!” nitim.

30-31Wote, wu king ei kʉn, Pestas wote, amp Bernis kʉn, wamp kʉⱡ pora oⱡa molk, wote ok pena puk, ik nʉk int yant etʉk, nʉk mel, “Wu ei rop kundmin muna, kan ngumbun itmin ei nga uⱡ ⱡawa tenda ti, kandʉp ti natʉnmʉn ei ka!” nʉtʉng. 32Wote Agripa ndi, Pestas kundpa, nimba mel “Rom wu nuim mumuk Sisa ei, kʉnimp ni nandilinga ndam, kor wak roⱡmina,” nitim.

Got Nga Nambuⱡa Ik Kai

© 1995, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index