Search form

Luk 23

Pailot Nga Kuimp Keta Ila Jisas Ni Mek Purung

1Wote, wu nuim nimbʉ ndi pora, Jisas mek, Pailot murum kona ila purung. 2Jisas ni, puⱡ mondʉk, kot endʉk, nʉk mel, “Tʉn kʉnmin ei, wu ei ndi, tʉn nga wamp mbʉ, tʉpa wʉlʉ mundpa, ‘Wu nuim mumuk Sisa, ku moni takis ngui ngʉngʉi,’ nimba, wote wu ei, el elim kundpa, nimba mel, ‘Wu Kraist wu king ei nga,’” nitim. 3Wote Pailot ndi, Jisas waldpa, nimba mel, “Nim Jura wamp nga wu king ei?” nitim. Wote Jisas ndi, punt ropa, nimba mel, “Nim nʉn ei kupa,” nitim. 4Pailot ndi, wu pris kuimbal na, wamp mbʉ kundpa, nimba mel, “Wu ei nga uⱡ ⱡawa ti, kandʉp ti natʉnt mon, ei ka!” nitim. 5Wamp mbʉ ndi, ronduⱡ ke, nʉk mel, “Wu ei ndi, Jura kona peng na, Galili kona peng na mbila andpa, wamp mbʉ, ik mbo endpa, ropa gi ndupa etʉm. Wote, akup ya ila om,” nʉtʉng.

Jisas Ni Erot Nga Kuimp Keta Ila Mek Purung

6Pailot ndi, wamp mbʉ nga nʉtʉng ik mbʉ, pilpa moⱡpa, wamp mbʉ waldpa, nimba mel, “Wu ei, Galili ila wu ei nda?” nitim. 7Pailot ndi pilpa mel, Jisas ni wu ei, Erot nga rʉp itim kona ila moⱡpa, om nimba pitim. Ui ei kʉn, Erot ni, Jerusalem kona ila murum ku. Pailot ei ndi, Jisas tʉpa, Erot murum kona nila mundrum. 8Erot ndi, Jisas urum ni kandpa, numan mam ti ngurum. Jisas nga timan ik ei pitim, wote Jisas kʉni nʉkʉndrʉm eing, uⱡ rʉpʉndi mat itangga, Erot kʉnimp nimba murum. 9Uⱡ mbʉ nga, Erot ndi, ik mat ou ndupa, Jisas wuldʉtʉm. Wote Jisas ndi, Erot ik ti, punt ropa, yant ndui nʉndrʉm mon. 10Wu pris kuimbal na, mi ik mbo wu na mbʉ, Jisas murum nila nondpa ok, Jisas ronduⱡ mundʉk, kot endʉtʉng. 11Erot kʉn, elim nga el wu ni kʉⱡ kʉn, Jisas tʉk ik kuldʉk, Jisas wal pʉki eng nui kai kat, tʉk pakʉndʉk, Jisas ni, Pailot murum kona nila, nduk yant mundrʉng. 12Erot ni, unt Pailot kʉn, el puⱡa wamp mel morunggil. Ui ei kʉn mint, wu raⱡ mʉn mondrʉnggil.

Pailot Ndi, Jisas Nde Peta Ila Nil Rʉi Nitim

13Wote Pailot ndi, rʉp wu na, wu pris kuimbal na, wamp mbʉ, wi ropa, nimba mel, “Wʉi!” nitim. Kona ila rʉk ok, mʉk rorung. 14Pailot ndi, wamp mbʉ, kundpa nimba mel, “Enim ndi, wu ei, mek ok, na nguk, enim ndi, wu ei kundʉk, wamp mbʉ tʉpa wʉlʉ mundrum nʉnmʉn. Na ndi, wu ei, enim nga kuimp keta ila kun mondʉp, waldʉp pʉnt ei, wu ei nga uⱡ ⱡawa ti em ila, enim ndi, kot endʉng uⱡ ei, kurʉp kandʉp, ti natʉnt ei ka! 15Erot ndi, wu ei nga uⱡ ⱡawa ti, kurpa kandpa, ti natʉpa kʉn, wu ei ngumba, ya tʉn kʉn yant ndum. Enim pilʉi! Wu ei nga uⱡ ⱡawa ti mon! Ei nga, tʉn ndi wu ei, rop kundamin mel mon! 16Na ndi, wu ei kan puⱡa ndi rop, wak rop, mundamba kʉn kelpa pangga!” nitim. [ 17Mowi kor ui mbila pora, Pailot ei ndi, kan manga wu ti, wamp mbʉ kʉn, wak ropa ngurum.] 18Wamp nimbʉ pora, wi rok ke nʉk mel, “Wu ei, rok kondkʉn, Barapas wak rokʉn, tʉn kʉn mundi!” nʉtʉng. 19(Barapas ni, wu ei, kona peng ila gapman wu mat kʉn, el ropa wu mat ropa kʉndrʉm ila tʉk kan ngurung.) 20Wote Pailot ndi, wamp mbʉ waldpa pilpa, Jisas wak rop, mundamba pangga, nitim. 21Wote aldpa, wamp mbʉ ndi, wi rok, Pailot kundʉk, nʉk mel, “Jisas nde peta ila nil ro! Jisas nde peta ila nil ro!” nʉtʉng. 22Wote Pailot ndi, raldika endpa kʉn, nimba mel, “Wu ei, namba uⱡ ⱡawa ti em? Wu ei kuⱡangga nimp ei, wu uⱡ ⱡawa ti, na ndi, kandʉp ti natʉnt ei ka! Na ndi, wu ei, kan puⱡa ndi rop kʉn, wote wak rop mundamba pangga!” nitim. 23Wote, wamp mbʉ ndi, ronduⱡ ke nʉk, ronduⱡ mundʉk, Pailot ndi, Jisas nde peta ila nil rangga nʉtʉng. Wamp mbʉ nga ronduⱡ, wi rok nʉtʉng ik ei ndi, Pailot nga ik nitim ei, rok mana mana ndurʉng. 24Ni kʉn, Pailot ndi, wamp mbʉ nga nʉtʉng ik ni, pep ropa, nimba mel, “Jisas ni kuⱡangga!” nitim. 25Wote, wamp mbʉ ndi, Pailot wi rok kundʉk, nʉk mel, “Barapas ni, gapman kʉn el ropa wamp ropa kʉndrʉm wu ei, wak rokʉn mundana, kelpa wangga!” nʉtʉng. Nʉtʉng ei kʉn, Pailot ndi, wu ei, wak ropa mundpa kʉn, wamp kʉⱡ nga nʉtʉng ik ni, pep ropa, Jisas ni tʉpa, el wu kʉⱡ nga ki kaimp ila ngurum.

Jisas Tʉk Nde Peta Ila Nil Rorung

26Wote, el wu nimbʉ ndi, Jisas ni, imp molk mek purung ila, Sairin kona peng ila wu ti, mbi tek, Saimon nʉtmʉn ni, kona peng ila rukʉr uimp nimba urum ni, tʉk imp molk, nde peta ni kʉⱡ ngurung ila, koma ropa mepa, Jisas ni, pep ropa, akil tepa purum. 27Wamp rʉⱡaip mam ti, Jisas pep rok, akil tek purung. Wote, amp mat ou ndupa, Jisas kont kolk ka etʉk purung. 28Jisas ni, ropʉl ropa, amp ka etʉk, orung ni kʉⱡ, kundpa nimba mel, “Enim Jerusalem kona peng ila amp kʉⱡ ye! Enim ndi, na nga nʉndʉk, ka iti nʉtʉi, mon! En enim nga orunga nʉk kʉn, enim nga kangambuⱡa, mbʉ nga nʉndʉk, ka itʉi! 29Enim pilʉi! Wote ui ti, ekit wangga kʉn, wamp mat ndi, enim kundʉk, i etʉk ning. ‘Amp mbʉ, kangambuⱡa mi naimbʉk, kangambuⱡa aim ngui nganggʉk eng mbʉ, numan kai pileing,’ ning. 30Ui ei kʉn, wamp mat ndi, komnga mong mbʉ kundʉk, ‘Tʉn tʉkʉn mo rokʉn, ⱡʉrʉk ndui!’ ning. 31Ni kʉn, akup wamp mbʉ ndi, nde nu pi kʉⱡ uⱡ ei mel enmin, wote nde kʉⱡ kʉp em ei kʉn, namba uⱡ ti iting nda?” nitim.

32El wu mbʉ ndi, uⱡ kit mbʉ, etʉnggil wu raⱡ kunda, Jisas kʉn nde peta ila pendʉk ruing, pilik mek purung. 33Wote, wu ni kʉⱡ mek puk, kona komnga ti, mbi tek, ‘Wamp Peng Ombil’ kona nʉtmin nila, Jisas nde peta ila nil rok pendʉtʉng. Wu ni raⱡ nga ti, Jisas nga ki mbo orunga, nde peta tila nil rok pendʉk, wu ti, ki rar orunga nde peta ila nil rok pendʉk etʉng. 34Wote Jisas ndi, nimba mel, “Wuta Got nim ndi, wu kʉⱡ nga uⱡ ⱡawa mbʉ, wak rundi. Wu kʉⱡ uⱡ enmin ei nga puⱡ ti, pili napilik enmin,” nitim. El wu kʉⱡ ndi, Jisas nga wal pʉki na mel nimbʉ, potʉk tek, satu etʉk, wu ti tangga, nʉk etʉng. 35Wote wamp nimbʉ, anggilik kandʉk moⱡina, Jura nga rʉp wu nimbʉ ndi, Jisas nga ik kuldʉk nʉk mel, “Wu ei ndi, wamp mbʉ, tʉpa rapundpa etʉm uⱡ ei mel, elim Muⱡʉl Wu Kupa ti, Got ndi, tʉpa mundrum ila, wamp mbʉ, etpa rukʉr tangga nimba itim ndam, elim ndi, elim kapⱡa uⱡ mat, etpa tʉpa mundangga!” nʉtʉng. 36-37El wu mbʉ kunda ku, ik raka rondʉk, wote Jisas rok pendʉtʉng nila, nondpa ok, ki runt rok, nʉk mel, “Nim kupa Jura wamp mbʉ nga Wu Nuim Mumuk ei ndam, ninim ndi, uⱡ mat etkʉn olkʉn pi!” nʉtʉng. 38Wu kʉⱡ ndi, mon kat rok, Jisas nga peng oⱡa orunga, nde peta nila mondʉk, nʉk mel, “WU EI, JURA WAMP NGA WU NUIM MUMUK EI!” nʉtʉng.

39Wu ralt, nde peta ila rorung ni nga ti ndi, Jisas ni tʉpa, ik kuldpa nimba mel, “Nim kupa Got nga tʉpa mundrum wu ti ndam, ninim ndi, uⱡ mat etkʉn, ninim etʉk tʉk mundkʉn, wote tʉl tʉkʉn rapundkʉn iti ku!” nitim. 40Wote, wu ti ndi, nitim ik ni pilpa kʉn, wu ni, ik mura ngumba, nimba mel, “Wu ei, tʉn mindil kapⱡa mint nonmun. Ei nga, nim Got kʉn mundmong iti natʉkʉn nʉn ei?” 41Tʉl uⱡ kit mbʉ, etmbʉⱡ wu raⱡ, kapⱡa rok kunding enmin. Wu ei nga ⱡawa ti mon. Ei nambuⱡ emel, rok kunding enmin nda?” nitim. 42Wu ni ndi, Jisas kundpa, nimba mel, “Wote, Jisas ni, nim pukʉn, nim nga mumuk rui kona ei mʉn ndam, nim ndi, na piliya!” nitim. 43Wote Jisas ndi, wu ni kundpa, nimba mel, “Na ndi, nim ik kupa ti, kundʉp nʉnt. Nim wote, na kʉn rʉp ropʉⱡ, muⱡ kona muⱡin,” nitim.

Jisas Ni Kurum

44Wote ant ni, ou rʉnggilmʉ elinga, kona rumbʉⱡ ropa pelinga mba, epindama ant mong raldika itim. 45Ant ei kʉn, kona ant rui narʉⱡnga kʉn, manga wingti ou ila muⱡ mbal mam ti, kuipa rok mondʉrmin ei, rʉk ila paⱡpa, mba raⱡ itim. 46Wote Jisas ni, ke ronduⱡ, nimba mel, “Wuta ye! Na nga muⱡnga ei, nim nga ki kaimp ila ngʉnt,” nitim. Nimba kʉn, Jisas ni kurum. 47El wu kʉⱡ nga wu kuimbal ni ndi, uⱡ itim ni kʉⱡ, kandpa kʉn, Got nga mbi paka rondpa, nimba mel, “Wu kun kai ei nga, uⱡ ⱡawa ti mon ei, rok kondʉnmin ei ka!” nitim. 48Wamp mat ndi, uⱡ itim ni, kʉnmin nʉk, orung nimbʉ ndi, uⱡ itim ni kandʉk, min ngʉn mundʉk, pepiⱡ ⱡuwa rok, kelik mang kona purung. 49Jisas nga wamp pundʉn mbʉ kʉn, Galili kona peng ila amp kat, Jisas pep rok orung ni kʉⱡ kʉn, wamp kʉⱡ ruⱡ etʉk mel molk, uⱡ itim ni kandrʉng.

Jisas Kurum Ni Nga Kʉng Kʉⱡ On Ku Manga Ila Tetʉng

50Wu ti, kona ila murum ei nga mbi, Josep. Jura wamp kʉⱡ nga Arimatiya kona peng ila wu ei. Wu ei, kaunsil tʉpa etʉm wu kun kai ei. 51Wu ei ndi, wu kaunsil mat nga numan pilik, uⱡ etmin mbʉ mel iti natʉtʉm. Got nga wamp tʉpa mumuk rui uⱡ ei mint, nokundpa morum. 52Josep mba, Pailot ni, waldʉp pilamba kʉn, Jisas nga on ei ngangga, nimba mba, pitim mel, Pailot ei ndi, kapⱡa nitim. 53Wote Josep ndi, Jisas nga on ni, mana tʉpa, muⱡ mbal kurʉmʉⱡa tila kum ropa, mepa mba, ku manga kont ti, wamp on kona mim etʉk tetʉng nila, rʉk ndupa titim. 54Mowi kor mormin ui ei, ekit oⱡnga kʉn, rʉng molk nuing mbʉ, tʉk kun etʉng. 55Galili kona ila amp kat, Jisas pep rok orung ni kʉⱡ, Josep ndi, Jisas nga on ni, mepa mba, wamp on ku manga nila etpa, tenʉm mel nant nda nʉk, kʉnmin nʉk, akil tek purung. 56Amp ni kʉⱡ, kandʉk pendʉk, wote kelik, manga kona yant ok kʉn, kopung mura rui kai na, ronduⱡ mat, tʉk kun etʉk morung. Mi ik ei ndi, nʉtʉm ei mel, mowi kor ei kʉn, muⱡ tʉk kor morung.

Got Nga Nambuⱡa Ik Kai

© 1995, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index