Search form

Luk 4

Seitan Ndi, Jisas Oⱡa Tʉpa Kundrum

1Wote Jisas ni, Muⱡnga Wingti ndi, rukʉr orunga peka rurum ila, nu Joran ni, wak ropa kelpa yant urum. Ei kʉn, Muⱡnga Wingti ndi, Jisas tʉpa mepa mba, kona kui waka tila mundrum. 2-3Kona kui waka nila, Jisas ni, Seitan ndi, oⱡa tʉpa kandpa mint moⱡnga, rumbʉⱡ 40 omba purum. Ui ni kʉn, Jisas ni, rʉng ti nui nandpa murum ei nga kump kun ndi kurum. Wote Seitan ndi, Jisas kundpa nimba mel, “Nim kupa Got nga kangʉm ndam, ku ei nana, omba oka rʉⱡ angga!” nitim. 4Wote Jisas ndi, punt ropa Seitan kundpa nimba mel, “Got nga rʉnang ik ei ndi, nimba mel, ‘Oka ndi mendpʉⱡ, wamp kont mul uⱡ ei, ngui nganggʉrʉm mon!’” nitim.

5-6Wote Seitan ndi, Jisas ni tʉpa mepa wi komnga mong ila oⱡa mba mul, uⱡ tepa purum nimbʉ, Jisas ni, tʉkrʉpa mint ora ndurum. Ni kʉn, Seitan ndi, Jisas kundpa nimba mel, “Mʉl kʉmp ila tetʉm mel mbʉ nga ronduⱡ mbʉ pora, nim nguimp. Ya mel mbʉ pora, na ngurum ei nga, na nga mint tetʉm. Ei nga, na ndi, nguimp nʉmp pʉnt, wamp ti nguimp mint. 7Ei nga, akup ila, nim ndi, mura rokʉn mondkʉn, na nga mbi paka rundʉn ndam, ya mel mbʉ pora, nim nguimp mint,” nitim. 8Jisas ndi, Seitan nga ik nitim punt ropa nimba mel, “Got nga Rʉnang Ik ila nimba mel, ‘Nim nga Nuim Got tenda ei nga mint, mbi paka rokʉn, kindmant indi, nʉtʉm ni ka!’” nitim.

9Wote Seitan ndi, Jisas ni, tʉpa mepa mba, Jerusalem kona peng ni nga manga wingti mam im ila mundpa, Jisas kundpa nimba mel, “Kupa nim Got nga kangʉm ndam, pʉkʉ rokʉn mana pana kʉnamp. 10Ei nambuⱡ emel, Got nga Rʉnang Ik Kai ei ndi nʉtʉm, ‘Got elim nga anggelo mbʉ kundpa nangga, nim rʉp etmba, nokundʉk kai munding, nʉtʉm. 11Wote, nim ku ndi, ropa kʉmp kit mondpa etmba ei nga, anggelo mbʉ ndi, ki pol ila mondʉk mek ping nʉtʉm ni ka!’” nitim. 12Wote Jisas ndi, punt ropa nimba mel, “Got nga rʉnang ik kai ei ndi, nimba mel, ‘Nim nga Nuim Got tenda ei kʉn, oⱡa tʉkʉn kʉni nʉkʉni mon!’ nʉtʉm ni ka!” nitim. 13Seitan ndi, Jisas ni, uⱡ elpa elpa mbila oⱡa tʉpa kandpa, pora ndupa kʉn, Jisas wak ropa, wote ui mat ila oⱡa tʉp kʉnimp nimba pilpa, kelpa purum.

Galili Kona ila Jisas Puⱡ Mondpa Kongun Itim

14Wote Jisas ni, Muⱡnga Wingti ei ndi, ronduⱡ nguⱡnga, Galili kona ila int purum. Galili kona ila wamp mbʉ molk pʉtʉng ei, Jisas ni, Galili kona ila omba morum nʉtʉng. 15Rʉk rʉk Jisas ndi, atinga manga kel titim mbila, wamp mbʉ ik mbo enduⱡnga, wamp mbʉ pora, Jisas nga mbi paka rondrung.

Nasaret Wamp Kʉⱡ Ndi, Jisas Tʉk Mbuⱡ Ngurung

16Jisas ni, kang kel kʉn mba, Nasaret kona peng ila moⱡpa, ou itim kona ila, mowi kor mbʉ kʉn, rʉk rʉk atinga manga kel mbila, mba itim ei mel ku purum. Kona ila moⱡpa, Got nga rʉnang ik kai mon mat, kʉmp ruimp nimba, oⱡa anggilinga. 17Wamp mbʉ ndi, Painui wu Aisaiya nga rurum Buk Wingti kʉⱡ tʉk ngurung. Buk ila ik mong kʉⱡ mel murum ila kandpa titim,

18“Got nga Muⱡnga Wingti ei, na kʉn omba morum. Uⱡ ei, nambuⱡ emel, Got elim ndi, na Wu Nuim muⱡimp nimba, kopung kandpa, memp pinditim ei ndi, elim nga ik mong kai kʉⱡ mek pukʉn, wamp mbʉ kʉn kundkʉn ni nitim. Got elim ndi, na tʉpa mundpa kʉn, kan manga ila petmin wamp mbʉ, kan pilinga ndana kʉn, wamp mbʉ wei muⱡeing nitim. Mong rumbina wamp mbʉ, nana mong makilik kʉneing. Wamp mat mbun mam tʉk mormin mbʉ, etpa piya ndumba.

19Wote, Got elim nga wamp etpa tʉmba ui ei, nimba mot nduimp,” nitim.

20Wote Jisas ni, ik nimba pora ndupa kʉn, buk ni kʉⱡ tʉpa rʉp etʉm wu ni, elim ngumba kʉn, Jisas ni mana murum. Atinga manga kel ila morung wamp nimbʉ ndi, Jisas mong rʉk rʉk etʉk kandrʉng. 21Wote Jisas ndi, wamp mbʉ kundpa nimba mel, “Got nga ik mong kat buk ila, enim kʉmp rop ngʉnt pʉnmin ni kʉⱡ akup omba kupa enim,” nitim. 22Nitim ila, wamp mbʉ ndi, Jisas nga kaip nʉndʉk ik mong kai mat nitim nimbʉ, pilik min ngʉn mundʉk etʉng. Wote, wamp mbʉ ndi nʉk mel, “Tʉn pʉtmʉn ni, wu ei, Josep nga kangʉm ni ka, ik mong min ngʉi ninim kʉⱡ namba etpa ninim nda?” nʉtʉng. 23Jisas ndi, wamp mbʉ, kundpa nimba mel, “Kupa, enim ndi, na ik ek ti rok, wu dokta ye! ‘Ninim nga kʉng kʉⱡ etkʉn kai iti!’” ning. Wote enim ndi, nʉk mel, “Jisas nim ndi, Kaperniyum kona ila uⱡ itʉn pitmin ni mel, akup ya nim nga mʉi kona ila uⱡ ei mel ku iti!” nʉtʉng. 24Wote Jisas ndi, nimba mel, “Enim ik kupa ei, kundʉp nʉnt. Mʉi puⱡ painui wu ti, elim nga mʉi kona ila wamp mbʉ ndi, numan ngui nganggʉrmʉn. 25Enim ik kupa kat kundʉp nʉnt, unt wu Ilaija murum ei kʉn, amp wiya mat ou ndupa, wam ila korung mbʉ, Isrel mʉi kona ila morung. Ui ei kʉn, kona ndamʉng rui narʉⱡnga, pana raldika, kalimp tʉmbʉkak pʉmp raⱡ pip omba purum ei kun, Israel nga kona mbila pora, kump kun mam ti titim. 26Ui ei kʉn, Got ndi, Ilaija tʉpa, Isrel kona ila amp wiya ti kʉn, tʉpa mundi nʉmʉndrʉm mon! Got ndi, Ilaija tʉpa, Sairon ni, mʉi kona ei nga kona peng kel Sarapat ila, amp wiya tenda ti, murum ila tʉpa mundrum. 27Uⱡ ei mel ku, painui wu Ilaisa murum ei kʉn, Isrel mʉi kona ila kint pombuⱡma wamp ou ndupa morung. Wamp kʉⱡ nga ti kep, kui pora ni nʉndʉtʉm mon. Wote, Siriya mʉi kona ila wu, Neiman nga kui ei mint kapⱡa itim,” nitim. 28Jisas ik nitim ni, atinga manga kel ila morung wamp nimbʉ, pilik popʉⱡ ndi korung. 29Wamp nimbʉ ndi, Jisas makrʉk tʉpʉn, kona peng ei nga ekit orunga komnga mong kit punt ronggʉt, mondpʉn rop mana nduimin nʉk etʉng. 30I etʉng ni wote, Jisas pilpa kongundpa kiyang nimba, wamp nimbʉ, tʉpa ruip ndupa purum.

Jisas Ndi, Wu Ti Kʉn Kur Kit Rukʉr Orunga Murum Ei, Tʉpa Mundrum

31Wote Jisas ni, Galili wamp kʉⱡ nga Kaperniyum kona peng nila mba, mowi kor ui ei kʉn, wamp mbʉ ik mbo inditim. 32Jisas nga ik mbo inditim mbʉ, ronduⱡ mam ti pendpa nilinga, wamp mbʉ pilik min ngʉn mundrʉng. 33-34Atinga manga kel nila, wu ti kur kit rukʉr orunga murum ti, ila rʉk murum. Wu ni, ronduⱡ wi ropa ke nimba mel, “Nim Nasaret wu Jisas ye! Nim tʉn kʉn, namba uⱡ ti itʉn on? Tʉn etkʉn kit mundun on ei? Nim wu nam ei, na ndi, nim pilip mor. Nim Got nga Wu Wingti ei!” nitim. 35Ni kʉn, Jisas ndi, kur kit ni, ik mura ngumba nimba mel, “Nim ik ni nandkʉn, wu ei, wak rokʉn kelkʉn pi,” nitim. Wote, kur kit rukʉr orunga murum ni ndi, wu ni nga kʉng ombil kʉⱡ purpur ropa, wu ni ropa mundrum ila, mana mba wamp morung kona nila mba pitim. Wote, kur kit ni ndi, wu ni wak rurum. Kur kit ni ndi, wu ni, ropa nit pindi nʉpʉndʉtʉm. 36Wote, wamp morung nimbʉ ndi, uⱡ ni kandʉk, min ngʉn mundʉk, en enim rʉk nʉk, int yant etʉk nʉk mel, “Ik mong mbo endnim ei, namba ik ti nda? Wu ei, ik ronduⱡ mbʉ ik nilinga, wu ei nga kur kit rukʉr orunga moⱡʉng mbʉ, wak rok ok pʉnmʉn,” nʉtʉng. 37Wamp mbʉ ndi, Jisas nga itim uⱡ ni kandʉk, int puk kona mbila nʉk mek puⱡina, uⱡ itim kʉⱡ, wamp mbʉ pora, pilik kapⱡa endʉtʉng.

Jisas Ndi, Pita Nga Kulpam Amp Ei Etpa Kai Mundrum.

38Wote, Jisas atinga manga kel ila murum ni, wak ropa mba, Saimon nga manga ila mukʉr purum. Saimon ambʉm nga mam amp ei, kʉng muⱡ moⱡpa, kui kat rurum ila, Jisas ndi omba, amp ei nga kui ei, etpa kapⱡa indangga nʉk, Jisas wangga nʉtʉng. 39Ni kʉn, Jisas ni mba, amp ni pitim nila nondpa anggilpa, kui ei, nim amp ei, wak rokʉn kelkʉn pi nitim. Wote kui ni, amp ei, wak roⱡnga, amp ni tʉngʉnda mint oⱡa moⱡpa, mba wamp rʉng nuing mbʉ, kaⱡpa tʉpa kun inditim.

Jisas Ndi, Wamp Puⱡi Etpa Titim.

40Ant ei mana puⱡnga, mba pilpa elinga, wamp mbʉ ndi, en enim nga wamp mat kui elpa elpa pitim nimbʉ, mek Jisas murum kona nila orung. Jisas ndi, ki oⱡa ndupa, wamp tenda tenda nimba, peng ila ambuⱡnga, kui pitim mbʉ, pora nitim. 41Wamp ou ndupa, kur kit rukʉr orunga murum mbʉ, nimba tʉpa mundrum ila, kur kit mbʉ ndi, wamp mbʉ wak rok ping etʉk kʉn, Jisas wi rok nʉk mel, “Nim Got kangʉm ei ka!” nʉtʉng. Jisas ndi, kur kit mbʉ, ik mura ngumba, “Enim ik ni nʉnʉi mon!” nitim. Uⱡ ei namba elinga, kur kit kʉⱡ pʉtmʉn ei, Kraist ei, Got nga kangʉm wu ei.

Jisas Ni Kona Peng Mat Ila Ʉndrʉm

42Mʉkʉlmʉ unt, Jisas pepa murum kona peng ni, wak ropa mba, kona waka tila purum. Wamp mbʉ ndi, Jisas mba murum kona nila, kurʉk kandʉk tʉk kʉn, pi nʉpangga nʉk, imp imp etʉng. 43Wote Jisas ndi, wamp mbʉ, kundpa nimba mel, “Na kona peng mat ila, Got nga wamp tʉpa mumuk rui uⱡ ei nga, rʉnang ik kai mbʉ, wamp mbʉ kundʉp nʉmp ont. Ei nambuⱡ emel, Got ndi, na kongun ei, iteimp nimba tʉpa mundrum,” nitim. 44Wote, Juriya kona ila wamp mbʉ nga atinga manga kel mbila andpa, wamp ik mbo inditim.

Got Nga Nambuⱡa Ik Kai

© 1995, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index