Search form

Luk 6

Mowi Kor Ui Ila Kongun Mi Rormin Uⱡ Ei Nga Jisas Ndi Nitim

1Mowi kor ui ti kʉn, Jisas kʉn elim nga kitip kʉni wu ni kʉⱡ kʉn, wit pana rʉk ting tila purung. Kitip kʉni wu ni kʉⱡ ndi, puk mel, wit mong nimbʉ, oldʉk tʉk, ambulk mitʉk roⱡina, kʉng mbʉ puⱡnga, mong mbʉ nok purung. 2Uⱡ etʉng ni, Perisi wu mbʉ ndi kandʉk, nʉk mel, “Uⱡ kʉⱡ, Mowi Kor ui ei kʉn, tʉn nga mi ik ei ndi, mon nʉtʉm ndi, nambuⱡ emel enmin?” nʉtʉng. 3-4Wote Jisas ndi, Perisi wu kʉⱡ nga nʉtʉng ik ni, punt ropa nimba mel, “Enim ndi, Depit nga timan ropa pinditim kʉⱡ, kʉmp rok kʉni nakʉndʉrmin ei? Unt Depit kʉn, el elim nga wu rʉⱡaip kʉⱡ kʉn, kump kun kurung ei kʉn, Depit ndi, Got nga manga ila mukʉr mba, Got kʉn angge nʉk, bret tetmin mbʉ titim. Bret kʉⱡ, wu pris mbʉ mint normin. Wamp mbʉ, mi rok mon nʉtmin. Wote Depit ndi, bret mbʉ, tʉpa nomba, wote elim nga wu rʉⱡaip mbʉ, mok ropa ngumba itim ku,” nitim. 5Wote Jisas ndi, ik ti nimba mel, “Muⱡʉl Wu Kupa ei ndi, Mowi Kor ui ei, rʉp etʉm!’ nitim.

Mowi Kor Ui Ei Kʉn, Jisas Ndi, Ki Rumbrʉm Wu Ti Etpa Titim

6Mowi kor ui ti kʉn, Jisas ndi mba, atinga manga kel nila mba, wamp ik mbo endpa murum. Manga nila wu ti murum ei nga, ki mbo orunga kit itim. 7Wote, ik mbo wu mat kʉn, Perisi wu na nimbʉ ndi, Jisas tʉk kongundʉk morung. Ei nambuⱡ emel, Mowi Kor ui ei kʉn, Jisas ndi, kui wamp mbʉ, etpa tʉm ndam, Jisas kot indimin nʉk pilik, nokundʉk morung. 8Wote, wu kʉⱡ nga pʉtʉng numan ni, Jisas ndi, pilpa pora ndupa kʉn, ki rumbrʉm wu ni, kundpa nimba mel, “Nim ya wamp mbʉ nga kuimp keta ila, oⱡa ʉnggʉli!” nitim. Wote wu ni, oⱡa ʉnggʉtʉm. 9Jisas ndi, wamp mbʉ, kundpa nimba mel, “Na ndi, enim ik ti wuldimp ent. Tʉn nga mi ik ei ndi, tʉn Mowi Kor ui ei kʉn, namba uⱡ mbʉ, itʉmin nʉtʉm? Uⱡ kit mbʉ, itʉmin nʉtʉm, muna uⱡ kai mbʉ itʉmin nʉtʉm nda? Tʉn ndi, wamp mbʉ, tʉpʉn rapundpʉn, etpʉn kai itʉmin nʉtʉm, muna wamp mbʉ, etʉp kit mundmin nʉtʉm nda?” nitim. 10Jisas ndi, wamp morung nimbʉ, kandpa pok etpa kʉn, ki rumbrʉm wu ni, kundpa nimba mel, “Nim nga ki ei tʉkʉn, run ndui!” nitim. I nilinga, wu ni nga ki ni tʉpa, run nduⱡnga, omba kun purum. 11Wote, mi ik mbo wu nimbʉ kʉn, Perisi wu na nimbʉ, popʉⱡ ndi kolk, en enim nʉk, int yant etʉk nʉk mel, “Tʉn ndi, Jisas ni wu ei, namba uⱡ ti itmin nda,” nʉtʉng.

Jisas Ndi, Nombuⱡa Rung Wu 12 Kat Kʉmp Ropa Titim

12Ui ei kʉn, Jisas ni, elim Got kʉn atinga ruimp nimba, komnga nila purum. Mba, rumbuldi atinga ropa moⱡnga, kona ni rʉnggʉrʉm. 13Kona ranggʉpa, ant kuimp oⱡnga, Jisas ndi, elim nga kitip kʉni wu nimbʉ, wi ropa rʉk tʉpa mondpa, elim nga kitip kʉni wu 12 kat, nombuⱡa rung wu nimba, mbi tepa ngurum. 14-15Wu ti nga mbi Saimon, wote Jisas ndi, wu ei, mbi tepa, Pita nitim. Ei nga, ʉngʉn Andru kʉn, Jeims, Jon, Pilip, Bartolomiyu, Matyu, Tomas, wu Alpiyas kangʉm Jeims, Saimon ni, wu Selot rʉⱡaip kʉⱡ nga. 16Jeims kangʉm Juras, Juras Iskariyot ni wu ei, wote Jisas ruk moⱡpa itim wu ei.

Jisas Ndi, Wamp Ou Ndupa Etpa Titim

17Wote Jisas kʉn, elim nga kitip kʉni wu ni kʉⱡ kʉn, komnga morung ni, wak rok, kelik mana ok, kona kai tila morung. Wamp puⱡi, Jura kona na, Jerusalem kona peng na, Tair kʉn, Sairon kona raⱡ nga nondpa, nu wung ila na, petmin wamp mbʉ pora, ok morung. 18Wamp orung mbʉ, Jisas nga ik nitim mbʉ, kum tek pilik, kui rurum wamp mbʉ, Jisas ndi, etpa tangga nʉk, wote kur kit rukʉr orunga murum wamp mbʉ, etpa tangga nʉk orung. 19Wote, wamp mbʉ nga ki mbʉ ndi pora, Jisas ni, minda ndʉmin nʉk pilik etʉng. Ei nambuⱡ emel, kui wamp mbʉ ndi, Jisas minda ndurʉng ei kʉn, Jisas nga ronduⱡ ei ndi, kui rurum wamp mbʉ, etpa titim.

Jisas Ndi, Wamp Numan Kai Piling, Wote Wamp Mat Kai Ting Nitim

20Jisas ndi, elim nga kitip kʉni wu kʉⱡ, kundpa nimba mel, “Enim wamp kurpa mbʉ, numan wang ndʉi, Got nga wamp tʉpa mumuk rui uⱡ ei, enim nga mint. 21Enim akup kump kun ndi kormʉn wamp mbʉ, numan wang ndʉi! Wote ei kʉn, enim rʉng nangina, pilʉng etmba. Enim akup ka etʉk mormʉn wamp kʉⱡ, numan wang ndʉi! Wote ei kʉn, enim oi iting. 22Enim ndi, Muⱡʉl Wu Kupa ei nga uⱡ mbʉ, pep rok pangina kandʉk kʉn, wamp mbʉ ndi, enim kʉn numan kit piling. Wamp mbʉ ndi, enim makrʉk mundʉk, ik kit nʉk ngʉk iting. Wote, wamp mbʉ ndi, enim nga mbi ei, nʉk kit munding. Uⱡ mbʉ mel, enim kʉn om ndam, enim numan wang nduk muⱡʉi! 23Wamp mbʉ ndi, enim kʉn uⱡ kit mbʉ eng ndam, enim ambulk palk numan kai pilik muⱡʉi! Enim nga mel mam kai mat, muⱡ kona ila tinditim ei tetʉm. Nambuⱡ emel, wamp mbʉ nga anda kouwʉmin mbʉ ndi, uⱡ ei mel ku, painui wu mbʉ kʉn etʉng. 24Enim kng mel pi wamp mbʉ, akup pilik kun etʉk muⱡʉi! Enim wi muⱡ kona ila ting mel ei, ya mʉi kona ila tʉk pora ndurmin. 25Akup enim rʉng nok pilʉng kundʉk mormin wamp mbʉ, pilik kun etʉk muⱡʉi! Wote, enim kump kun kuⱡing. Akup enim oi etʉk mormʉn wamp mbʉ, pilik kun etʉk muⱡʉi! Wote, enim ka itangina, ka nu mel omba mba. 26Wamp mbʉ, ndi, enim nga kʉng orunga mbi paka rok, mek oⱡa pung ndam, pilik kun etʉk muⱡʉi! Nambuⱡ emel, wamp mbʉ nga unt nga anda kouwʉmin mbʉ ndi, i ku etʉk, ik kol rok painui wu mbʉ nga kaip nʉndʉtʉng.

El Puⱡa Wamp Numan Ngui Uⱡ Ei Nga

27Wote Jisas ndi, aldpa nimba mel, “Na nga ik nʉnt ei kum tepa pilim wamp ei ndi, el puⱡa wamp mbʉ, numan ngangga, nim kʉn, ik kit nim wamp ei, uⱡ kai mbʉ etkʉn ngui! 28Wamp mat ndi, enim ik mura ngʉng ndam, enim ndi, wamp ei, Got ndi, memp pindangga nʉi! Wote, wamp ti ndi, enim rom ndam, wamp ei nga, Got kʉn atinga rundʉi! 29Wamp ti ndi, nim ki ⱡʉrwʉ ndi rom ndam, wote keng orunga nont ndana pendpa rangga! Wamp ti ndi, nim nga wal pʉki ekit orunga kʉⱡ tʉm ndam, wote wal pʉki rukʉr kʉⱡ kunda tangga, kandkʉn kui iti! 30Wamp mat ndi, nim mel mat mawa eng ndam, mawa eng mel mbʉ ngui! Wamp ti ndi, nim nga mel mat roldpa tʉm ndam, wote mel mbʉ, nim yant ndupa ngangga nʉkʉn, mawa iti nʉti! 31Wote, wamp mat ndi, enim nga uⱡ mat, indeing nʉk numan pʉtmʉn ei mel ku, enim ndi, wamp mbʉ nga ei mel ku indʉi! 32Wamp mat, enim numan ngʉng mbʉ mint, pep rok numan ngʉng ndam, memp kai ei, etʉk ting mel nant? Uⱡ kit etmin wamp mbʉ ndi, ku etʉk, en enim numan ngurmin wamp mbʉ, pep rok numan ku ngurmin. 33Wamp mat, enim kʉn uⱡ kai eng wamp mbʉ kʉn, pep rok, uⱡ kai mbʉ mint eng ndam, enim memp kai ei etʉk ting mel nant? Uⱡ kit etmin wamp kʉⱡ, uⱡ to tenda ei mel ku etmin. 34Enim ndi, wamp mat mel mbʉ, ngurmin uⱡ ei, enim punt rok, yant ngeing mint nʉk pilik etmin. Wote, enim memp kai ei, etʉk ting mel nant? Uⱡ kit etmin wamp mbʉ ndi, ei mel ku etʉk mel mbʉ, wamp mat, punt mondʉk ngʉk kʉn, wote punt rok, ngeing mint nʉk pilik etmin. 35Ei mon, enim nga el puⱡa wamp mbʉ, numan minal ngʉk, uⱡ kai mbʉ mint itʉi! Enim ndi, wamp mbʉ, mel mat ngʉk kʉn, punt rok yant ngui ngʉngeing nʉk, pili nʉpʉlʉi mon! Uⱡ mbʉ, pep rok eng ndam, enim nga puⱡ wamp mbʉ, memp kai mat tetʉm mbʉ, wote ting. Wote, enim Got Oⱡa Nuim ei nga kangambuⱡa mel muⱡeing. Wote, uⱡ kit mbʉ etʉk, Got kʉn angge ni nandʉk etmin wamp mbʉ, Got ndi, numan minal ku ngurum. 36Enim nga Got Tipam ndi, wamp pora, kont kurum uⱡ ei mel, enim ndi, wamp mbʉ pora, i ku etʉk, kont minal kʉⱡʉi!

Wamp Mat Nga Uⱡ Eng Mbʉ, Enim Ndi, Kʉmp Ti Nʉtʉi

37Wote Jisas ndi, ik ti wamp mbʉ, kundpa nimba mel, “Enim ndi, wamp mat nga uⱡ kit eng mbʉ, kʉmp ti nʉtʉi mon! Wote Got ndi, enim kʉmp tʉmba. Enim ndi, wamp mat nga uⱡ kit mbʉ, wak rundangina kʉn, wote Got ndi, enim nga uⱡ kit mbʉ, wak ku rondʉmba. 38Enim ndi, mel mat ou ndupa, wamp mbʉ ngʉng ndam, wote Got ndi, enim mel mat ou ndupa, kʉmp tʉpa mel kai mat ngangga, peka romba. Wote, pi rok mana tangina kʉn, oⱡa oi nimba ei mel kapⱡa. Enim ndi, mel mat wamp ngurmin to ni mel ku, Got ndi enim i ku etpa ngumba. 39Jisas ndi, ik ek ti ropa, nimba mel, “Mong ti wamp ti ndi, kapⱡa mong ti wamp ti, nombuⱡa mam ora ndumba, ei mon! Ei mel enggil wamp raⱡ kunda, kut ila mana pinggil. 40Kangambuⱡa ti ndi, elim nga ik mbo wu ei, kapⱡa tʉpa mana ndui nandʉmba mon! Kuimp tʉpa man ik pilpa tʉpa pora ndupa kʉn, wote ik mbo wu ei mel kapⱡa moⱡmba. 41Nambuⱡ emel, nim ndi, ʉngʉn nga ʉi moⱡ kel ti, mong waⱡ ila tetʉm ei, kandkʉn nʉkʉn purʉn. Wote, nim nga mong waⱡ ila, nde koⱡmung mam ti, peta ropa petʉm ei, pilkʉn nʉtʉn nda? 42Nim nga mong waⱡ ila, nde koⱡmung mam ti, peta ropa tetʉm ei, kʉni nakʉndkʉn kʉn, nambuⱡ emel, ʉngʉn nga mong waⱡ ila ʉi moⱡ kel ei, tʉkʉn mundun pilkʉn nʉtʉn nda? Nim wamp kai ti, molkʉn kʉn, wamp ei kondkʉn nʉtʉm nda? Unt, nim nga mong waⱡ ila, nde koⱡmung mam ei, kuimp tekʉn tʉkʉn mundkʉn kʉn, wote ʉngʉn nga mong waⱡ ila, ʉi moⱡ kel ei, kandkʉn tʉkʉn mundun,” nitim.

Nde Kit Kʉⱡ Ndi, Nde Mong Kai Ti Rui Narʉrʉm

43Wote Jisas ndi, ik ti nimba mel, “Nde kai kʉⱡ ndi, nde mong kit mat rui narʉrʉm mon! Wote, nde kit kʉⱡ ndi, nde mong kai mat rui narʉrʉm, mon! 44Wamp mat ndi, nde ei nga, nde mong rorum ei ndi, kit muna, kai ei unt kandʉk pʉtmʉn. Ei nga, ruwa rʉⱡwa ila neka kai ei, rui narʉrʉm mon! Wote, rakʉm ila ru keningina kai ei, rui narʉrʉm mon ku. 45Wote, wamp kai mbʉ ndi, numan kai mbʉ nga puⱡi mundmong orunga pendʉk kʉn, uⱡ kai mbʉ mint etmin. Wamp kit mat ndi, numan kit mbʉ nga puⱡi mundmong orunga pendʉk kʉn, uⱡ kit mbʉ etmin kʉⱡ, mundmong rukʉr orunga, tepa oⱡa oⱡnga kʉn, keta ila nʉk ekit ndurmin,” nitim.

Wu Raⱡ Nga Manga Raⱡ Rakrʉnggil Ei Mel

46Wote Jisas ndi, nimba mel, “Nambuⱡ emel, na ‘Wu Nuim, Nuim’ nʉk, mbi mundʉnmin? Wote enim ndi, na nga ik nʉnt kʉⱡ, pilik pep rui narʉnmin ei ka! 47Wamp nam ti, na kʉn omba, na nga nʉnt ik mbʉ, kum tepa pilpa, pep ropa em ndam, wamp ei nga puⱡ ei na ndi, enim kʉn nʉmp mot nduimp. 48Wamp ei, wu ti manga rakʉmba pilpa, unt mʉi ila kut tʉpa mana mba kʉn, ku mam mbʉ, kandpa tʉpa kʉn, pol ila mang rakʉpa mepa oⱡa urum. Wote, kona ndamʉng tʉma ropa, nu kui omba, kʉpkʉ ropa etʉm ei kʉn, manga ei omba, mana pi napʉtʉm, mon! Nambuⱡ emel, wamp ei ndi, manga ronduⱡ ei, ku pol ila rakrʉm ei ndi, gi nimba anggʉtʉm. 49Wote, wamp nam ti ndi, na nga ik nʉnt mbʉ, kum tepa pilpa, pep rui narʉm ndam, wamp ei wu ti, elim nga manga ei, oⱡa mʉi pol ila mendpʉⱡ, rakpa mondrum ni mel kapⱡa. Wote, kona ndamʉng tʉma ropa, nu kui omba, kʉpkʉ mam mat, ropa etʉm ei kʉn, manga ei, tʉkrʉpa mint ʉⱡmbʉⱡ nimba, mana petʉm,” nitim.

Got Nga Nambuⱡa Ik Kai

© 1995, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index