Search form

Matyu 5

Komnga Tila Oⱡa Mba Wamp Ik Mbo Inditim

1-2Jisas wamp num ni kandpa, elim komnga mong tila oⱡa mba murum. Elim nga kitip kʉni wu ni kʉⱡ, elim murum nila molk, pok elingina, puⱡ mondpa wamp nimbʉ, ik mbo endpa nimba mel,

3-4“Got nga uⱡ mbʉ nga kapⱡa iti natilinga, keⱡ rundi rundi mormin wamp mbʉ, kai pileing. Got nga wamp tʉpa mumuk rui kona ei, wamp mbʉ nga, mʉi kona uⱡ kit mbʉ ndi elinga, mundmong mindil tʉnmin wamp mbʉ, kai pileing wamp mbʉ, Got ndi, etpa numan wang ndumba!

5Numan koma tʉi wamp mbʉ, kai pileing, Got ndi, kela memp mʉi nguimp nitim ei, en enim puⱡ puⱡ ralk ting!

6Got nga numan ngorum uⱡ mbʉ, etamin ka nʉk, kum pendʉtmʉn wamp mbʉ kai pileing, numan ngʉng uⱡ mbʉ mel etpa, kapⱡa endangga!

7Wamp elpa mbʉ kaimp kurmin wamp mbʉ kai pileing, wamp kit kai kʉmp ti ui ei kʉn, Got ndi, wamp i etmin mbʉ, kaimp koⱡmba!

8Numan kun kai pendpa, Got nga nimba pilim wamp ei kai pilangga! Wamp mbʉ Got kʉning.

9Wamp molk kundeing nʉk, kongun etmin wamp mbʉ kai pileing, wamp mbʉ Got ndi, el elim nga kangambuⱡa nimba!

10Got nga numan ngorum uⱡ mbʉ elingina, rok pep rok, rok pint panda etʉk mek andinmin wamp mbʉ, kai pilʉi! Muⱡ kona tʉpa mumuk rui kona ei, wamp mbʉ nga!

11Enim na nga kitip kʉni wamp kʉⱡ, ui nant mat ila enim wamp kit nʉk, rok pint panda etʉk, tʉk mbuldung oldung etʉk, ik kit mbʉ, we ndil ndil polk nʉng wamp mbʉ kai pilʉi! Nambuⱡ ei mel, enim na pep rormin wamp kʉⱡ. 12Enim numan kai pendʉk, rui mʉi nʉk muⱡʉi! Enim nga mel mam kai ti punt ropa ngumba ei, muⱡ kona ila tendpa morum. Enim mul nʉmbil unt mbila, ik pai nomba ni, wu mat morung mbʉ ei ku etʉk, rok pint panda etʉk, mek andrʉng.

Ip Kuta Kʉn Rʉⱡang Ei Kʉn

13“Enim Got nga wamp ya mʉi kona wamp mbʉ kʉn, ip kuta mel, wote ip kuta ei nga tʉngʉn ei purpa wei ai em ndam, ip kuta ei nga tʉngʉn ei, etʉp timin mel nant? Ip kuta purpa kit etʉm ei, mundʉk kelik mʉi ila wamp mbʉ ndi kambitmin.

14Enim, muⱡ uⱡ mbila wamp molk pʉnmin mbʉ nga rʉⱡang mbʉ. Manga rʉⱡaip ti mek, komnga mong ila rakurmin ei nga rʉⱡang ei, mou rui napʉrʉm ei mel kapⱡa. 15Wamp ti ndi, ndip lam kandpa, lam rʉⱡang ei, panda ropa mundi namʉndrʉm mon. Wote lam kandʉk, oⱡa nduk monduⱡina, manga ila mormin wamp ei, rʉⱡang ngʉⱡnga rʉⱡang ei, kandʉk mormin ei mel kapⱡa. 16Ei mel ku, enim nga rʉⱡang ei, wamp mbʉ nga kuimp keta ila rʉⱡang pangga! Enim nga uⱡ kai eng mbʉ, wamp mbʉ ndi kandʉk, enim nga Tipanʉm Got wi muⱡ kona morum ei nga mbi ei, paka rundeing.

Jisas Ndi, Moses Nga Mi Ik Mbʉ Mbo Inditim

17“Na ik mbo endʉnt uⱡ ei nga, enim ndi, pilik pai nui wu mbʉ nga ik niting na, Got nga mi ik Moses ngurum na mbʉ, rop mbuⱡ mbaⱡ indimp nʉmp, ur nʉk pili nʉpʉlʉi mon! Na rop mbuⱡ mbaⱡ indimp nʉmp ui nʉwʉr mon. Na ik kʉⱡ etʉp, kupa indimp nʉmp mana ur. 18Pilik muⱡʉi! Ya akup moⱡʉp onmʉn ui ei, mba muⱡ mʉi raⱡ pora nimba ei kʉn, rʉk ting ila, Moses nga mi ik ei nga, ik mong tenda kot kep, mʉi ila uⱡ mbʉ ndi, ropa kawa ndui nʉndangga. Got nga ik ei ndi, etmba nitim uⱡ mbʉ, etpa pora ndumba. 19Ei nga, wamp nam ti ndi, Got nga mi ik ei nga, ik mong onunga ti, tʉpa pei mondrum uⱡ ei mel, wamp mat i ku iteing nimba, mbo endim ndam, wamp ei Got nga tʉpa mumuk rui kona ila wamp nuim muⱡi nambuⱡmba. Wote, wamp nam ti ndi, mi ik ei, tʉpa ou ndupa, wamp mat i ku etʉk tʉk, ou ndʉi nimba mbo endim ndam, wamp ei, Got nga tʉpa mumuk rui kona ila wamp nuim moⱡmba. 20Na enim kundʉp namp, enim Moses nga mi ik mbo wu na, Perisi wu na mbʉ, kun kai mormin uⱡ ei, tʉk mana mel nduk, enim Got nga numan ngorum uⱡ mendpʉⱡ mbʉ mel, pep rok eng ndam, enim tʉpa mumuk rui kona ila rukʉr ping.

Popʉⱡ Mundi Uⱡ Ei Nga Ik Mbo Inditim

21“Tʉn nga anda kouwʉmʉn Jura wamp mbʉ, man ngok, wamp rok kundi nʉkʉndʉi nʉtʉm. Rom wamp ei, kombulk nangina mba, kupa em ndam, mong tangga. 22Ni kʉn wote, akup na ndi, enim ik i etʉp kondʉp nʉnt, wamp nam ti ndi, elim nga ʉngʉn ti kʉn popʉⱡ kuⱡʉm ndam, wamp kʉmp ti, wu ei nga kuimp keta ila mba anggilmba. Wamp nam ti ndi ʉngʉn ti nimba kit mondum ndam, ‘Nim ik ei mek puk, rʉp wu,’ mbʉ kʉn, nʉk mot ndʉi! ‘Wamp nam ti ndi, elim nga ʉngʉn ei kundpa, nim kur kupʉr wamp ti kant ei ka!’ nim ndam, nim wamp ei ndip kona ila mindil nomba. 23-24Wamp ti ndi, Got kʉn rat pol wingti ila mel mat, wei gem nguimp nʉkʉn, oⱡa pukʉn molkʉn, wamp mbo ei kʉn, ik puⱡ mat ropa mondpa nimba pilpa em ik ei, omba rondum pin ndam, nim nga wei gem ngʉn mekʉn mel ei, rat pol wingti ei nga kuimp keta ila tʉkʉn kelkʉn, tʉkrʉk yant okʉn, wamp mbo ei kʉn, pem ik mbʉ nʉkʉⱡ mʉn mondkʉⱡ kʉn, yant okʉn, wote Got wei gem nguin mekʉn pun mel ei ngui.

25Wamp ti ndi, nim mepa kot indimp nim ndam, wamp ei kʉn, ik puⱡ pem ei kot manga ila pi nʉpi kʉn, nombuⱡa paka ila unt nʉk rotʉk tʉl muna, i iti natʉkʉⱡ, kot manga ila kun punggil ndam, nim tʉpa wamp kʉmp tʉtʉm wu ei kʉn ngangga wu ei ndi, nim tʉpa, el nde wu kʉⱡ kʉn ngangga, nim mek puk kan nguing. 26Ik kupa ei, nim kondʉp nʉnt, mel punt mat nim kʉn petʉm mbʉ, punt rokʉn pora ndun ndam, mint kan manga ei wak rokʉn ekit pin,” nitim.

Wu Ti Nga Amp Ei, Tek Petmin Uⱡ Ei Nga Mbo Inditim

27Jisas ndi, nimba mel, “Tʉn nga anda kouwʉmʉn mbʉ ndi, Jura wamp mbʉ, man ngok nitmin pʉtmin ik ei, ‘Wu ti nga amp ei tek pi nʉpʉi,’ nʉtmʉn. 28Ni nga wote, akup ila na ndi, enim ik i etʉp kundʉp nʉnt. Wu nam ti ndi, amp ti kandpa amp kant ei, tep pilmba ndam, pʉp nimba pʉtʉm. Uⱡ ni ndi, mundmong ila amp ni, unt tepa pepa pora ndurum. 29Ei kʉn, nim nga mong orunga ndi, nim etpa nit paka ila pendʉm ndam, mong orunga polkʉn tʉkʉn, rok mundʉk kili! Kʉng ei nga mel imp tenda ti ndi, etangga nim nga kʉng kʉⱡ pʉkʉ, ndip kona ila mba ei mon. Kʉng ei nga em mel tenda ei, kʉng ila muⱡi nambʉⱡʉm uⱡ ei kai. 30Muna, nim nga ki mbo orunga ndi, nim etpa nit paka ila pendʉm ndam, koⱡmung etkʉn mondʉk kili! Ki tenda ei ndi, etangga nim nga kʉng kʉⱡ pʉkʉ, ndip kona ila mba ei mon. Em ki ei nga koⱡmung kopʉt, ki ila muⱡi nambʉⱡʉm uⱡ ei kai!

Wu Amp Ndenggʉⱡa Ni, Uⱡ Ei nga Mbo Inditim

31“Tʉn nga anda kouwʉmʉn mbʉ ndi, Jura wamp mbʉ man ngok, ‘Wu nam ti ndi, elim nga ambʉm ei, mondpa kelim ndam, amp ei akup mondʉp kent nimba, wu amp ndenggʉⱡa ndui pepa ti ropa ngangga.’ 32Ni nga wote, akup na ndi, enim ik i etʉp kundʉp nʉnt, wu ti ndi, ambʉm ei, wu elpa ti ndi, tepa pi nʉpangga. Ik elpa tila nimba, oⱡa ndupa tepa ambʉm mundpa kilangga, amp ei mba wu kont nga ti pum ndam, wu elpa tʉpa tepa pei uⱡ ei nga mong ei, amp mundpa kelim wu ei tʉmba. Wote, mundpa kelim amp ei, tʉm wu ei, amp elpa tepa pei uⱡ ei nga mong ei tʉmba.

Mi Ʉmbil Uⱡ Ei Nga Mbo Inditim

33“Tʉn nga anda kouwʉmʉn mbʉ ndi, Jura wamp mbʉ man ngʉk nʉtʉng petmin ei mel, ‘Nim nga mi tekʉn itimp nin uⱡ ei, rokʉn puⱡa rui nʉri! Wote, nim nga Got ei kʉn, mi tekʉn itimp nin uⱡ ei mel etkʉn kapⱡa indi.’ 34-35Ni nga wote, akup ila na ndi, enim i etʉp kundʉp nʉnt, nim mi tekʉn uⱡ ti itimp nʉkʉn pin ndam, kona ti mbi tekʉn ni nʉni! Wote ik ti nʉmp ronduⱡ mundimp nʉkʉn, muⱡ kona ei mbi ti nʉti! Nambuⱡ emel, muⱡ kona ei Got nga rʉpndi pol ei, muna ya mʉi ei mbi ti nʉtʉi! Ei nambuⱡ emel, ya mʉi ei, Got nga kʉmp raⱡ kambitim kona ei, muna Jerusalem mbi ti nʉti! Nambuⱡ emel, Jerusalem ei, Got wu peng mumuk ei nga kona peng ei tetʉm. 36Muna ik ti nimp ronduⱡ mundimp nʉkʉn, nim nga peng ombʉl ei ʉmbʉⱡi nʉmbʉⱡi. Nambuⱡ emel, nim nga peng ombʉl ei ambuⱡana. Nim nga peng ndi kot kep, pomp ndumba muna, kurʉmʉⱡa iti natʉmba. 37Nim nga nin ik ei, kapⱡa nin ndam kep, mon nin ndam, ik tenda ei ni, merʉng ik mat pendʉp nʉmp ronduⱡ mundimp nʉkʉn nin ndam, Seitan kʉn orum ik mbʉ nin.

Punt Ropa Ti Uⱡ Ei Nga Mbo Inditim

38“Tʉn nga anda kouwʉmʉn mbʉ ndi, man ngʉk niting pʉtmʉn ei mel, ‘Wamp ti ndi, nim nga mong orunga ropa tʉm ndam, mong elim nga mong ei rokʉn ti ku, nim nga gu ei ropa randum ndam, elim nga gu ei ku rokʉn rʉngʉn.’ 39Ni nga wote, akup ila na ndi, enim i etʉp kundʉp nʉnt, wamp ti ndi, nim kʉn uⱡ kit mat em kandkʉn, ei mel ku etʉp punt rop tamp nʉkʉn iti nʉti! Wamp ti ndi, nim nga keng orunga ki ⱡurwa nde rom ndam, keng orunga nont ndana pendpa rangga! 40Wote, wamp ti ndi, nim nga wal pʉki kel rukrʉng orunga kʉⱡ tʉmp nimba, nim mepa kot endim ndam, nim nga wal pʉki ekit orunga kʉⱡ ngana pendpa tangga!

41Wamp ti ndi, pilkʉⱡ ngumba, nim kona nundpa tila, pi nim ndam, nim ndi, oma kona roⱡ tila pi. 42Wamp ti ndi, nim mel ti waldʉm ndam, waldʉm mel ei ngui! Wamp ti nim nga mel ei mep mbo etʉp, wote mep omp ngeimp nim ndam, wak rok ngana mepa etpa, wote mepa omba ngangga!

Nim Nga El Rui Wamp Mbʉ Numan Ngui

43“Tʉn nga anda kouwʉmʉn mbʉ ndi, man ngʉk nʉtʉng pʉtmʉn ei mel, ‘Nim numan ngʉng wamp mbʉ numan ngukʉn, nim numan ngangʉng wamp mbʉ, numan ngui ngʉngi,’ nitim. 44Ni nga wote, akup na ndi, enim i etʉp kundʉp nʉnt, nim nga el rui wamp mbʉ numan ngokʉn, nim rok pint panda eng wamp mbʉ, Got kʉn atinga rundi. 45Uⱡ ei mel etangina, oⱡa muⱡ kona Wuta ei nga kangambuⱡa ralk muⱡeing. Oⱡa nuim ndi, wamp kit, kai mbʉ kʉn, ant tenda ei nga rʉⱡang ei wamp mbʉ kʉn, ngumba kapⱡa endʉtʉm. Wote kona ndamʉng ei, i ku etpa rangga nilinga, wamp kit kai mbʉ mormin kona ila rorum. 46Ei kʉn, nim numan ngʉng wamp mbʉ ku, numan ngʉn ndam, wote Got ndi, nim namba tangga mel ti ngumba? Gapman nga ku moni takis tʉndʉtmin wu mbʉ, uⱡ emel etmʉn ei ka. 47Wote, nim nga wamp puⱡ na, wamp min na mbʉ mint ik rungʉndʉn ndam, uⱡ ei mbo wamp mbʉ kʉn, uⱡ kont ti mon? Got kʉn mondpa pili nʉpili wamp mbʉ, i ku etmʉn. 48Ei kʉn, nim nga oⱡa Wu Tipanʉm ei, muⱡ kona ila kun kai morum ei mel, nim i ku etkʉn, kun kai muⱡi!

Got Nga Nambuⱡa Ik Kai

© 1995, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index