Search form

Lu'g 7

Se'sus nepilatl sma'gnis uglugowinuml

(Matiw 8.5-13)

1Ta'n tujiw Se'sus gaq tlimaji na mimajuinu'g ta'n goqwei tel puatg na pisgwa'j na gjigan ta'n teluisig Gapelniam. 2Na'te'l wigit Lo'mewa'juit, na niganpuguit sma'gnis. Geggunatl lugowinu'l ta'n gesite'lmatl. Ula lugowinu pajiji gsnugwat aq pemi np'g. 3Ta'n tujiw sma'gnis nutg Se'susal eimlitl na gjigan, elgimaji ta'siliji Lesui'pewe'g gisigu mawagnutmewinu' Se'suseg, ugjit pipaniman jugu'elin aq npilan uglugowinuml. 4Na Lesui'paq el'ta'jig Se'suseg aq etawaqtmua'titl apoqonmuguslin sma'gnisl. Telima'titl, “Ula sma'gnis te'p'g ugjit apoqonmuan 5Muta gesalaji Lesui'pa aq gisitoqop a'sutuo'guom ugjit ninen.”

6Se'sus wije'waji gatu ta'n tujiw mo amasegtnug sma'gnis wiguow weltesgua'tiji igtigi ta'n sma'gnis elgimaji Se'suseg. Wegla telimaji, “Saqamaw, na sma'gnis teluet, Mut lgowaqana'lsiw. Mu tetujiw glu'siw ugjit gi'l mittugwen nignaq. 7We'gaw mo tepawtiw jugu'en gi'leg. Pas'g tlua na glusuaqan aq ntlugowinum ila'sitew. 8Na ta'sijig sma'gnisg assumijig aq ta'sijig sma'gnisg assumgig. Ta'n tujiw newte'jit telimg, ‘Lia!’ na eliet. Igtig telimg, ‘Jugu'a!’ na jugu'etew. Telimg lugowinu, ‘Ula tla'tega!’ na tla'tegetew.”

9Se'sus paqalaig ta'n tujiw nutg ula. Gigto'qopugua'sit aq telimaji ta'ni majulgwalgwi'titl, “Telimuloq, lpa Lesui'pe'gatig menaq wen mo gejiaq ta'n tel ml'gi gtlams'tasit st'ge' ula sma'gnis.”

10Ta'n tujiw na nutagnutmewinu'g apaita'jig sma'gnis wiguow nemia'titl sma'gnis lugowinu'l gisi ila'silitl.

Se'sus wenaqa'latl sigu'sgw uggwisl

11Na tel'gne'geg Se'sus eliet gjigan teluisig Nein. Unaqapemg aq pugwelgig mimajuinu'g wije'wa'titl. 12Ta'n tujiw Se'sus iga'j ga'qana'tas'g ula gjigan, na mimajuinu'g pemapila'titl npuinu'l naji utqutamg. Ula npuinu na sigu'sgw newtipistatl uggwisl. Pugwelgig mimajuinu'g ta'n tleiawultijig na utan wijitgweiwa'titl ula sigu'sgwal. 13Ta'n tujiw Gjisaqamaw nemiaj sigu'sgwal ewlite'lmatl aq telimatl, “Mut gaqiemtmu.” 14Na tujiw Se'sus eliet pemapilaqanei aq sama'toq. Pema'taqatijig naqita'jig. Se'sus teluet, “Maljewe'j ji'nm, telimul pmgopa'si.” 15Na ji'nm wenaqqopa'sit aq poqtewo'gwet. Se'sus apaji ignmuatl uggwitl.

16Ms't wen jipaqita'jig aq smtug emtoqwala'titl Gjinisgaml. Telimtultijig, “No'q gepme'g niganigjitegewinu gisi neia'sit ginueg!” aq “Gjinisgam pegising ugs'tawian ugmimajuinumg.”

17Ula agnutmaqan se'sa's'g ta'n telgi'g Jutiaewa'gig aq igtigl umutgiwal.

Sa'n Nutsign'tuet elgimaji unaqapemg Se'suseg

(Matiw 11.2-19)

18Sa'n unaqapemg telimji wegla ta'n goqwe'l Se'susal tela'tegelipnn. Na tujiw Sa'n tapusiliji unaqapemg wigumaji. 19Elgimaji Gjisaqamaweg ugjit pipaniman, “Gi'l na negm ta'n Sa'n teluet wejgu'ep wa'so'q? Pa na gi'l mu na negm, na esgmalatesnen ap igtig.”

20Ta'n tujiw pegisingig Se'suseg na telima'titl, “Sa'n Nutsign'tuet petgimugsieg pipanimulin, ‘Gi'l na negm ta'n telteg pgisin gisna nat wen piluei esgmalatesnen?’ ”

21Ge's emittugwala'titl Se'susal na nepilaji pugwenniji mimajuinu'g. Alt gesnugu'tipnig, alt mesnmi'tipnn milamu'gl gsnugowaqann aq alt nepapigwo'ltipnig. Se'sus ejigla'tuaji mn'tu'g ta'n pitu'gwiliji mimajuinu'g. 22Na tujiw Se'sus telimaji Sa'n unaqapemg, “Apajita'gw aq tlimug Sa'n ta'n goqwe'l nemituoqol aq ta'n goqwei gis nutmoq. Nepapigwo'ltipnig nige' gis nmitaqatijig, wegla ta'n asgajo'ltipnig nige' gis ul pmita'jig, wegla ta'n geggunmi'tip 'gsnugowaqan teluisig leplsi gisi npilujig, wegla ta'n gepistaqana'tipnig nige' wel nutmu'tijig, npuinu'g nige' minua'lujig aq na ewle'juinu'g nutmi'tij na gelu'lg agnutmaqan. 23Tetuji ulgwijintew ta'n wen mo megtuigw.”

24Ta'n tujiw Sa'n unaqapemg gis apaita'tij Sa'neg, Se'sus gelulaji mimajuinu'. Wesgumatl Sa'nal aq teluet, “Ta'n tujiw el'ta'ioqop Sa'neg paqtaqamigtug, goqwei getu' nmituoqos na'te'l? Mo getu' nmiwoqop menaqanat ji'nm st'ge' msigu'l asua's'g'pnn ugju'snigtug? 25Goqwei nat nmituoqos na'te'l? Getu' nmioqos ji'nm ta'n gegnesit mego'tigl aligal. Wegla mimajuinu'g ta'n wel'gnesultijig aq milesultijig wigultijig elege'wituo'guoml. 26Tlimigw ta'n goqwei esgmatmoqos nmitunew na'te'l? Getu' nmioqos niganigjitegewinu. Telimuloq nemioqop ji'nm me' espe'g jel mu niganigjitegewinu. 27Sa'n na negm ta'n Gjinisgam nigani usgumapnn. Tel wi'gas'g Gjinisgam ugtwi'gatign,

‘Ge' jigs'tui.

Nigangima's ntagnutmewinum ugjit gisgaja'tun ta'n lietes.’ ”

28Se'sus siawewistoq, “Telimuloq, Menaq wen tetuji gepme'g ugs'tqamu eig st'ge' Sa'n. Gatu ta'n wen me' ewle'jit ta'n Gjinisgam etli ilgwenaji mimajuinu'g me' gepme'g aq negm.”

29Ta'n tujiw mimajuinu'g maw nujintutma'tijig nutua'titl ta'n goqwei Se'susal gis tluelitl wel'te'lma'titl Gjinisgaml aq teluejig Gjinisgam tetapua'tegelitl. Wegla mimajuinu'g gis ignmua'tipnn Sa'nal sign'tuanew. 30Gatu na Palasiaq aq nutagnutmewinu'g mo getlams'tasultigupnig ta'n Gjinisgam tel puatg ugjit negmow, muta mo ignmua'tigupnn Sa'nal sign'tagunew.

31Se'sus siaw gluaji, “Wenig talo'ltijig st'ge' mimajuinu'g gisgug? Telimuloq telo'ltijig mimajuinu'g gisgug. 32Telo'ltijig st'ge' mijua'ji'jg ta'n pemgopultili'tij gujmug magasan. Ta'sijig gesigaw tlima'tiji igtigi,

‘Etl'te'tmuleg'pnn malie'wimgewe'l gtapegiaqann

gatu mo amalgaltiwoqop.

Etlintueg'pnn utqutamgewe'l gtapegiaqann

gatu mo atgitemultiwoqop.’

33Sa'n Nutsign'tuet pegising'p, sune'wip aq mo esamqwagup moqopa'q gatu gilew telueioq, ‘Mn'tu pitu'gwitl na ji'nmul.’ 34Ni'n na mimajuinualsiap. Ta'n tujiw pegisineg na mijjiap aq esamqwap na tujiw telueioq, ‘Ge' angamug u't ji'nm. Pusgi ugsamatalg aq negm na gtigiewinu. Witapa na nujintutma'tiliji suliewei aq lue'winu'.’ 35Gatu na mimajuinu'g ta'n getlams'tmi'tij Gjinisgam ugtns'tuo'qonm na musga'tu'ti'tij ta'n goqwei Gjinisgam gis tla'tegep na teliaqewei.”

Se'sus emittugwalatl Palasial ta'n teluisilitl Simon

36Newte'jit Palasi pipanimatl Se'susal tgwatalnew. Toqo Se'sus eliet wiguaq aq epa'sit ugjit mijjin. 37Eig pata'tegewinu'sgw na gjigan ta'n Se'susal eimlitl. Ta'n tujiw nutg na Se'sus etlatalg Palasi wiguaq, na'te'l enma'latl gun'teweie'l pu'tai'l ta'n wejitasit alapastl. Waju'pelitl amjaqto'suti. 38Pisgwa't aq gaqamit gigjiw Se'susal uggwatl. Etltemit aq ugsaqpigunn saqapa'toqol Se'susal uggwatl. Usapunn e'w'gl ta'n tel niwa'tuaj uggwatl. Wesgaqaltmuatl uggwatl aq guta'tuatl weljema'gewei. 39Ta'n tujiw Palasi ta'n wigumapnn Se'susal wiguaq nemitoq ula na telimsij, “Pa na ula ji'nm na niganigjitegewinuewis na gji'jiatal ula e'pilitl ta'n sama'ltl na pata'tegewinu'sgw.”

40Na tujiw Se'sus telimatl, “Simon nat goqwei getu' tlimul.”

Simon teluet, “Nujigina'muet goqwei getu' tlimi?”

41Se'sus teluet, “Eig'pnig tapusijig ji'nmug ta'n tettua'tipnn nujimqatuigelitl suliewei. Newte'jit tettuatl na'n gasgiptnnaqana'igl aq igtig na'nisgega'igl. 42Ta'n tujiw tapusijig mo gisi apangitua'tigweg na tujiw nujimqatuiget gitg apigsigtuaji. Tegen ji'nm me' gsalatal na nujimqatuigelitl?”

43Simon telimatl, “Amuj na ji'nm ta'n me' ma'muni tettuapnn.”

Se'sus teluet, “Teliaq teluen.” 44Na tujiw Se'sus elapa'sitl e'pilitl aq telimatl Simonal, “Angam ta'n goqwei ula e'pit gis tla'tegep. Ta'n tujiw pisgwa'ianeg giguaq mo ignmuiwt'p samqwan ta'n tli gsispa'tutes ngatl. Gatu ula e'pit gesispa'tuipnn ngatl, e'w'g'pnn ugsaqpigunn. Gispasmuipnn ngatl, e'w'g'pnn usapunn. 45Mo wesgaqalmiwt'p gatu ula e'pit menaq puni gsalgaltmuigul ngatl weja'tegemg ta'n pisgwa'iap. 46Mo ignmuiwt'p mimei ugjit nun'ji gatu ula e'pit guta'tuit weljema'gewei ngatl. 47Nige' telimul. Na teliaq ms't ugpata'taqanml gaqi apigsigta's'gl muta mawi gsalit. Ta'n getu wen apsi apigsigtut apsi gsaluetew.”

48Se'sus telimatl e'pilitl, “Gpata'taqanml apigsigta's'gl.”

49Igtigig mimajuinu'g ta'n pemgopultijig na'te'l telimtultijig, “Wen ta u't ta'n apigsigt'gl pata'taqann?”

50Gatu Se'sus telimatl e'pilitl, “Westawugsin muta getlams'tasin. Nige' wantaqo'ti eteg ggamlamun.”

Gelulg Glusuaqan: Gisiteget Agnutmugsi'gw

Mi'kmaq New Testament © 1998 Canadian Bible Society

More Info | Version Index