Search form

HECHOS 12

Sihi ra Jacobo ta quɨhvɨ ra Pedro vehe caa

1Ta zuun ñi tyiemvu cuan i quisaha ra rey Herodes zavaha ra sa ña vaha sihin ñiyɨvɨ sino iñi Tuhun Ndyoo.

2Sahñi ñiyɨvɨ sii ra Jacobo yañi ra Juan sihin minoo mityi i zacuu ra Herodes.

3Ta sa ndyehe ra Herodes vatyi tahan iñi ñiyɨvɨ hebreo sa tacuan ta zɨquɨ i tɨɨn ra sii ra Pedro. Ta i cuu si quɨvɨ vico zavaha ñiyɨvɨ hebreo sa nacohon iñi ñu quɨvɨ i quita ñu ñuu Egipto. Ta vico cuan tuhva ñu casi pan ña ndaa.

4Ta i tɨɨn ra Herodes sii ra Pedro ta i tyihi ra sii ra vehe caa. Cumi ityi zandaru i sicumi sii ra. Ta cumi tahan zandaru i cuu tahan tahan ityi ra. Sa cumi tahan zandaru i sicumi sii ra tahan tahan ora. Sica iñi ra Herodes vatyi ndya sa yaha vico tacuan ta zɨquɨ cua cutuñi ra Pedro ta cua cuu ra nuu ñiyɨvɨ hebreo vatyi tacuan ta zɨɨ cua cuñi ñu.

5Ñoho ra Pedro vehe caa ta sicumi xaan zandaru sii ra, zoco ñiyɨvɨ sino iñi Tuhun Ndyoo sica tahvi xaan ñu sii ra Ndyoo sa cuenda ra.

Zacacu ra Ndyoo sii ra Pedro sisi vehe caa

6Tacuan ta zuun ñi sa cuaa cuan sica iñi ra Herodes vatyi inga quɨvɨ cua tasi ra sii ra Pedro cunahma ra nu yucu ñiyɨvɨ. Ta sa cuaa cuan i quixi ra Pedro tɨcuɨ uu tahan zandaru. Nuhñi ra sihin uu tahan cadena. Ta cumi inga zandaru yuvehe caa cuan.

7Ta ta sica ñi i quɨhvɨ minoo ángel Ndyoo sisi vehe caa ta i ndundisi. I tɨɨn ángel cuan zoco ra Pedro vatyi cua zandoyo ra sii ra. Ta i catyi ra sihin ra: Zanumi. Nduviton. Ta ta sica ñi i ndasi cadena ndaha ra Pedro.

8Ta i catyi ángel sihin ra: Nacuhñi vaha sisun ta natyuhun zapato sohon. Ta tacuan i zavaha ra. Ta i catyi ángel sihin ra: Nazucun zahmon suun. Ta quisi ndyicon sii.

9I sindyico ra Pedro sii ángel cuan sisi vehe caa cuan. Ña sito ra a sa ndisa zacuu ángel a ñimahna tahan ra.

10I yaha nduu tahan ra sa xihna ñi nu cumi minoo zandaru, ta zɨquɨ i yaha ra sa cu uu nu cumi inga ra ta i saa ra minoo yuvehe cahnu. Vee xaan si. Maa caa cuu si. Ta yucuan yuvehe quita si ndya calle. I nuña ñi maa yuvehe cuan ta i quita ra. I sica ra zuhva ca ta i zandoo ángel sii ra Pedro.

11Tacuan ta zɨquɨ i sito ra Pedro sa ndisa ta i catyi ra: Vityi site vatyi ndisa cuu si. I tasi ra Ndyoo minoo ángel ta i zacacu ra sii mi si ndaha ra Herodes ta cuhva sa ña vaha sa cuñi ñiyɨvɨ hebreo zavaha ñu sihin.

12Tacuan i sica iñi ra Pedro ta cuahan ra ndya vehe ña María zɨhɨ ra Juan Marcos. Yucuan siyucu cuaha xaan ñiyɨvɨ. Sica tahvi ñu sii Ndyoo.

13I cati ra Pedro yuvehe nuzama. Ta i quisi minoo ña cu muzu. Nañi ña Rode.

14I nacoto ña nduzu ra Pedro sa cahan ra, ta zɨɨ xaan i cuñi ña ta nu yuvehe ñá nuña ña. Sino ña i sinacatyi ña sihin ñiyɨvɨ vatyi ndyaa ra Pedro yuvehe cuan.

15Zoco ñiyɨvɨ cuan i catyi ñu sihin ña: Zana tahan xiñun. Ta i catyi maa ña vatyi ndisa cuii vatyi maa ra cuu ra. Ta zɨquɨ i catyi ñiyɨvɨ: Ángel sa zacuenda sii ra cuu si.

16Ta ra Pedro ndita ñi i cati ra yuvehe cuan. Tacuan ta i nuña ñu yuvehe ta iyo xaan i cuñi ñu sa nandyehe ñu sii ra Pedro.

17Ta saha ra Pedro zeña sii ñu sihin ndaha ra nacutaxi ñu, ta i nacatyi ra sihin ñu yozo caa i tava ra Ndyoo sii ra vehe caa. Ta catyi ra sihin ñu: Tacuan nacatyi ndo sihin ra Jacobo ta sihin inga ra sino iñi Tuhun Ndyoo, i catyi ra. Tacuan i cahan ra ta zɨquɨ cuahan ra.

18Ta sa vasi cundisi ta sica xaan iñi tandɨhɨ zandaru vatyi ña sito ra ndyamaa cuahan ra Pedro.

19I tasi ra Herodes tyiño sa cua nanducu ra sii ra Pedro, zoco ñá nañihi ra sii ra. Tacuan ta zɨquɨ i zanahma xaan ra Herodes sii zandaru cuan. Ñá ñihi zandaru cuhva nacatyi ra. Tacuan i cuu, ta i catyi ra Herodes vatyi cua cuu tandɨhɨ zandaru cuan. Tacuan ta cuahan ra Herodes inga ñuu sa nañi Cesarea cua cundyaa ra.

Sihi ra Herodes

20Xaan xaan cuñi ra Herodes sihin ñiyɨvɨ ñuu Tiro ta ñiyɨvɨ ñuu Sidón ta ñá cuñi ra tyindyee ra sii ñu. Ta zɨquɨ i saa ñiyɨvɨ ñuu cuan nu iyo ra ta i cahan ñu sihin ra Blasto. Minoo ra ndyizo tyiño nuu ra Herodes cuu ra. I tyiyahvi ñiyɨvɨ sii ra sa cuu ra yuhu ñu nuu ra Herodes. I sica ñiyɨvɨ cuan sa coo sa taxi ñi sihin ra Herodes ta sihin ñuu ñu vatyi tandɨhɨ sa sasi ñu quita si ñuhu nu ndyaca ñaha ra Herodes.

21Ta i sata ra Herodes quɨvɨ sihin ñu. Ta sa saa quɨvɨ i ndɨhvɨ ra zahma vaha ra ta i sindyaa ra tyayu cahnu ra ta i cahan ra sihin ñu.

22Ta sa ndɨhɨ cahan ra ta tandɨhɨ cuii ñiyɨvɨ i catyi: Yɨvɨ ñiyɨvɨ cuu ra cahan ya. Ndyoo cuu ra.

23Zuun ñi caa cuhva cuan i quihin cuehe sii ra Herodes i zacuu minoo ángel Ndyoo vatyi tahan iñi ra Herodes sa catyi ñiyɨvɨ vatyi Ndyoo cuu maa ra. Cahnu xaan tundoho i ndyehe ra vatyi sasi tindacu sii ra ta sihi ra.

24Tacuan i cuu ta Tuhun Ndyoo cuahan ca nducahnu ca si. Nacatyi xaan ca ñiyɨvɨ Tuhun Ndyoo sihin inga ñiyɨvɨ.

25Sa ndɨhɨ tyiño ra Bernabé ta ra Saulo ñuu Jerusalén, ta i ndisi nanuhu ra ndya ñuu Antioquía. I quihin ra sii ra Juan Marcos ta vasi ra sihin ra.

Tuhun Ndyoo sihin tyehen ñi

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index