Search form

HECHOS 15:38

38Zoco i sica iñi ra Pablo vatyi vaha ca ma quihin ra sii ra vatyi ñá ndoo ra sa sahan ra sihin ra sa xihna ñi. Quɨvɨ cuan i zandoo ra Juan Marcos sii ra Pablo ta ra Bernabé nu cu si Panfilia ta i sinuhu ra.

Tuhun Ndyoo sihin tyehen ñi

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index