Search form

SAN LUCAS 15:8

Tañi xuhun sa cua naa cuu ñiyɨvɨ iyo cuatyi

8Ta inga tucu cuhva, tatu iyo minoo ñaha sa cumi usi tahan xuhun, ta tatu cua naa minoo xuhun ña. ¿Atu ma tyaa ña minoo candil ta natɨhvɨ ña sisi vehe ña ta nanducu ña xuhun cuan ndya cuhva ndya cua nañihi ña sii si?

Tuhun Ndyoo sihin tyehen ñi

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index