Search form

SAN MARCOS 16:1

Cuhva i nandoto ra Jesús

1I yaha quɨvɨ quitatu ñiyɨvɨ hebreo. Ta zɨquɨ i zata ña María Magdalena ta ña María zɨhɨ ra Jacobo ta ña Salomé ndutya vixi xaan sahan vatyi cua natyihi ñu sii coño ñuhu ra Jesús.

Tuhun Ndyoo sihin tyehen ñi

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index