Search form

Mga Kaazi 1:1

1Kan Tiyopilo ini nga kanaong higara,

Dizan ka mahon-ang soyat inpanan-og nao ya tanan mga hininang daw intoldo ni Hisos sokad ka pagsogod naiza ya toong hinang

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index