Search form

Mga Kaazi 1:11

11Kamhan nagalaong siran nga kamo nga mga taga Galiliya, igo di gazed ya paghangad mazo ka langit. Kay si Hisos nga nabohat ngandaked iza gazed ya ambalik pag-isab singed ka toong kaazi nga nakitan mazo koman. Ani ini ya pagpanaba nirang dowa ka mga sinarigan ni Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index