Search form

Mga Kaazi 1:12

12Kamhan namanaw ya mga sinarigan dizan ka bobong nga Olibo kay ambalik siran ka siyodad nga Hirosalem nga hapit mag-isang ka kilomitro ya kaaro.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index