Search form

Mga Kaazi 1:13

13Pagdateng niran ka Hirosalem minpanik siran dizan ka lagkaw nga may seled nga haloag ngandaked ka ikadowang saleg kay ani ya hel-anan nirang tanan nga si Pidro daw si Howan daw si Santiago daw si Andris daw si Pilipo daw si Tomas daw si Bartolomi daw si Matiyo daw si Santiago nga maanak ni Alpiyo daw si Simon nga masinopaken ka hari nga Romanhon daw si Hodas nga maanak na ibang tao nga si Santiago ya ngaran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index