Search form

Mga Kaazi 1:16

16Kamhan nagalaong si Pidro nga kanaong mga lomon kan Kristo, kawandini pen ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos ani ya minpatandeg ka hinawa ni Dabid nga karaang hari dazaw ansoyat iza daan mahitenged ka izang tao nga manonood ka mga mindakep kan Hisos. Kamhan mintoman di gazed ya sinoyat mahitenged kan Hodas kay iza matood ya min-edlaw kan Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index