Search form

Mga Kaazi 1:18

18Paghinang naiza ka maonga indawat naiza ya kowarta nga inkabazad ka pagpatay kan Hisos. Kamhan minpalit iza ka oma. Kamhan dizan kaiton nga oma minpatiholog iza ka pagpakapatay. Minboto disab ya toong tinai kamhan horot gazed pag-awas ya toong kinaen.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index