Search form

Mga Kaazi 1:19

19Kamhan ya tanan mga taga Hirosalem mahagdam siran kon ono ya kamatazen ni Hodas. Agon inngaranan niran ya oma nga Akeldama. Na, ya kahologan na Akeldama ani ya omaha nga imbayran ka dogo na tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index