Search form

Mga Kaazi 1:2

2keteb ka aldaw nga nabohat iza ngandaked ka langit. Na, ka wara pen iza bohata inpanoldoan naiza ya toong mga sinarigan ka togon nga garing ka Madazaw nga Ispirito na Diyos. Kamhan ya ngaran niran nga mga sinarigan ani ya apostolis nga inpili ni Hisos daan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index