Search form

Mga Kaazi 1:21-22

21-22Kamhan indogangan ni Pidro pagpanaba kaniran nga nagalaong nga dini kanta may mga tao nga min-ibaiba kanta doro ka bisan hain ya pagpanaw nita daw si Hisos sokad ka pagbenzag ni Howan ka mga tao hangtod ka nabohat si Hisos ngandaked ka langit. Kamhan dini kanta koman magpili naa kita ka sinarigan dazaw makaiba isab iza kanta ka pagpanan-og ka mga tao nga nabohi di si Hisos pagbalik garing ka lebeng.

23Kamhan minpili siran ka dowang bolos nga tao nga si Hosi Hosto daw si Matiyas. Si Hosi inngaranan sab iza kan Barsabas.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index